แอพแรกที่คุณเลือก

ผลสำรวจการขึ้นเงินเดือน - โบนัสปี 2551

          ข่าว เศรษฐกิจ เผยผลสำรวจการขึ้น เงินเดือน และจ่าย โบนัส ปี 2551 ใน 350 บริษัทในไทย พบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาที่ดินขึ้น เงินเดือน มากสุด ขณะที่อุตสาหกรรมรถยนต์ ปิโตรเคมี เหล็กมาแรงจ่าย โบนัสสูงสุด แต่ภาพรวมตัวเลขทาง เศรษฐกิจ อยู่ในสภาพที่ไม่แข็งแรงนัก

โบนัส          จากรายงานการขึ้นเงินเดือน การจ่ายโบนัส และแนวโน้มการบริหารงานบุคคลของประเทศไทยในปี 2551 ซึ่งทาง "ทายาท ศรีปลั่ง" กรรมการผู้จัดการ บริษัท วัทสัน (ประเทศไทย) จำกัด ได้แสดงข้อมูลการสำรวจบริษัทต่างๆ ในประเทศไทยกว่า 350 บริษัท พบว่า 96% ของบริษัทที่เข้าร่วมสำรวจมีนโยบายขึ้นเงินเดือนให้กับพนักงาน

          ขณะที่อีกบางบริษัทมีนโยบายไม่ขึ้นเงินเดือนให้กับพนักงานประมาณ 3% ส่วนอีก 1% ยังไม่แน่ใจว่าจะขึ้นเงินเดือนให้กับพนักงานหรือไม่นอกจากนั้น ผลสำรวจยังเปรียบเทียบการขึ้นเงินเดือนในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม โดยภาคอุตสาหกรรมที่มีการขึ้นเงินเดือนมากที่สุด 3 อุตสาหกรรมแรกคือ อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ทั้งบริษัทที่พัฒนา และบริหารอสังหาฯ (7.0%) กลุ่มบริษัทที่ประกอบวิชาชีพเฉพาะ (6.89%) และกลุ่มผู้บริโภคพื้นฐานในครัวเรือน (6.83%)

          ขณะที่กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคกึ่งสูง กึ่งกลางได้รับผลกระทบในเชิงลบอย่างชัดเจน ส่วนกลุ่มอุปโภคบริโภคพื้นฐานที่ทุกครัวเรือนต้องใช้ มีอัตราการขึ้นเงินเดือนเป็นที่น่าพอใจค่อนข้างสูง ในทางเดียวกัน การจ่ายโบนัสในประเทศไทยนั้นมี 2 รูปแบบใหญ่ๆ คือจ่ายโบนัสให้พนักงานทุกคนเท่ากัน กับจ่ายโบนัสให้พนักงานตามผลงาน ซึ่งอาจจะไม่เท่ากันในแต่ละปี สำหรับการจ่ายโบนัสพนักงานให้พนักงานเท่ากัน ยังแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ

           หนึ่ง โบนัสที่จ่ายเป็นจำนวนเดือนที่ระบุไว้ในคู่มือพนักงาน ซึ่งเป็นข้อผูกมัดที่บริษัทต้องจ่ายให้พนักงานทุกๆ ปี ไม่ว่าบริษัทจะมีผลประกอบการดี หรือขาดทุนก็ตาม

          สอง บริษัทอาจจ่ายเป็นจำนวนเดือนที่ต่างกันในแต่ละปี แต่พนักงานทุกคนจะได้เท่ากัน ซึ่งในบางบริษัทเรียกการจ่ายโบนัสแบบนี้ว่า fixed bonus ซึ่งโบนัสประเภทนี้นิยมมากในกลุ่มของพนักงานปฏิบัติการ หรือกลุ่มพนักงานที่มีการประเมินผลงานรายบุคคล ซึ่งการจ่ายโบนัสที่ได้รับความนิยมมากขึ้นทุกปี คือการจ่ายโบนัสที่ขึ้นอยู่กับผลงาน ทั้งของบริษัท หรือของพนักงาน โดยในปี 2551 การจ่ายโบนัสแบบ variable bonus จะอยู่ที่ 2.25 เดือน

          ส่วนการจ่ายแบบ fixed และ guaranteed จะอยู่ที่ 1.42 เดือน ดังจะเห็นได้ว่าการจ่ายโบนัสแบบ variable เริ่มมีมูลค่าสูงกว่าการจ่ายโบนัสแบบ fixed และ guaranteed และเริ่มเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา

          นอกจากนั้น ผลการสำรวจข้อมูลของบริษัท วัทสัน ไวแอท (ประเทศไทย) จำกัด ยังพบอีกว่าการจ่ายโบนัสในปี 2551 บริษัทมีการจ่ายโบนัสทั้งที่เป็นการจ่ายแบบ fixed หรือ guaranteed bonus และ variable อย่างเดียวหรือจ่ายทั้ง fixed หรือ guaranteed bonus และ variable bonus

          สำหรับบริษัทที่มีการจ่ายโบนัสทั้ง 2 แบบ คือ fixed หรือ guaranteed และ variable bonus นั้น มีอย่างกว้างขวางในทุกๆ อุตสาหกรรมที่มีการจ่ายเป็น 3 อันดับแรก ได้แก่บริษัทที่ประกอบอาชีพเฉพาะ เช่น ธนาคารและสถาบันการเงิน และบริษัทที่ทำการเดินเรือ และการบิน

          โดยภาคอุตสาหกรรมที่เป็นภาคเศรษฐกิจหลักของประเทศ จะมีการจ่ายโบนัสที่น่าสนใจ โดยเฉพาะกลุ่มบริษัทที่มีการจ่ายโบนัสสูงสุด 3 กลุ่มแรกได้แก่ car, maker petrochemical และ steel เช่นเดียวกัน สำหรับอัตราการเปลี่ยนงานของพนักงานคนไทยในปี 2551 บริษัท วัทสัน ไวแอท (ประเทศไทย) จำกัด ก็สำรวจพบข้อมูลที่น่าสนใจว่า ถ้าเปรียบเทียบการเปลี่ยนงานของคนไทย กับประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี และหลายๆ ประเทศที่พัฒนาแล้วในสหภาพยุโรป พบว่าอัตราการเปลี่ยนงานของคนไทยจะสูงมาก และติดต่อกันทุกๆ ปี

          ซึ่งเป็นตัวเลขที่บ่งชี้ถึงความขาดเสถียรภาพของภาคเศรษฐกิจในประเทศไทยแบบหนึ่ง เนื่องจากการเปลี่ยนงานนั้น หมายถึงว่าบริษัทได้ลงทุนในด้านการฝึกอบรมเวลาในการพัฒนาบุคลากร ความรู้ ความชำนาญที่บริษัทได้ถ่ายทอดให้กับพนักงานได้สูญเสียไป จึงทำให้บริษัทต้องมีการว่าจ้างงานใหม่ แล้วเริ่มต้นลงทุนพัฒนาพนักงานใหม่ ทั้งในรูปตัวเงินและเวลา ถ้าวงจรเหล่านี้ยังเป็นอยู่เรื่อยๆ ในอัตราที่สูง (11.75% คือค่าเฉลี่ยของอัตราการเปลี่ยนงานของคนในประเทศไทย) ก็เท่ากับว่าในทุกๆ 10 คน มีพนักงานออก 1 คน และใน 1 คนนี้ จากการสำรวจพบว่าเป็นพนักงานในทุกระดับด้วย

          แทนที่บริษัทจะใช้เงินและการลงทุนนั้น ไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจโดยรวม ดังนั้น หลายๆ บริษัทได้มีการเปลี่ยนวิธีการจัดจ้างพนักงานใหม่ รวมถึงการจัดทำโครงการดึงพนักงานให้อยู่กับองค์กร (employee retention program) รวมถึง employee engagement survey เพื่อลดอัตราการเปลี่ยนงานของพนักงานลงในประเทศที่พัฒนาแล้ว อัตราการเปลี่ยนงานจะอยู่ที่ประมาณ 5% หรือต่ำกว่านอกจากนั้น จากการสำรวจยังพบตัวเลขที่น่าตกใจเกี่ยวกับอัตราการลาออก โดยจากการสำรวจบริษัทกว่า 195 บริษัท พบว่าอัตราการลาออกของพนักงานในบริษัทต่างๆ มีมากกว่า 50%

          ซึ่งแสดงให้เห็นว่า บริษัทในประเทศไทยขาดความต่อเนื่องในการพัฒนาบุคลากร และการสะสม รักษาองค์ความรู้ขององค์กร ซึ่งทำให้ยากที่บริษัทไทยและประเทศไทยจะเข้าไปสู่เวทีการแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับโลก หากมองในภาคอุตสาหกรรมหลัก จะพบว่าพนักงานที่ไม่มีความผูกพันกับองค์กร มีความคิดที่จะเปลี่ยนงานอยู่เรื่อยๆ เช่นพวกกลุ่มสิ่งทอ กลุ่มพลาสติก กลุ่มเคมี และกลุ่มเหล็ก ตามลำดับ

          คิดเป็นกลุ่มสิ่งทอมีอัตราการลาออกคิดเป็น 19.73% กลุ่มพลาสติก 11.63% กลุ่มเคมี 7.71% กลุ่มเหล็ก 6.25% ซึ่งมีกลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์ลาออกน้อยที่สุด คือคิดเป็น 3.90% เท่านั้นเอง

          ฉะนั้น จะเห็นว่าแนวโน้มการขึ้นเงินเดือน การจ่ายโบนัส และแนวโน้มในการบริหารงานบุคคลของประเทศไทยในปี 2551 องค์กรและบริษัทต่างๆ ใช้ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ และผลประกอบการในปีปัจจุบัน เป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจ

          ดังนั้น การกำหนดอัตราการขึ้นเงินเดือนและการจ่ายโบนัสให้กับพนักงาน โดยภาพรวมแล้วในปี 2550 ตัวเลขทางเศรษฐกิจอยู่ในสภาพที่ไม่แข็งแรงนัก ถึงแม้ว่ามูลค่าการส่งออกจะเพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่แล้ว แต่กำไรอันเกิดจากการส่งออกกลับลดต่ำลง

          ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัด ที่ชี้ให้เห็นว่าในปี 2551 ยังเป็นปีที่ยังเหนื่อย เป็นปีที่ต้องทำงานหนัก และทุ่มเทเช่นเดิม หาไม่เช่นนั้น การขึ้นเงินเดือน หรือการจ่ายโบนัสให้กับพนักงานในปี 2552 อาจต่ำกว่าปี 2551 ก็เป็นไปได้
    
          โปรดลองพิจารณาดู ?ข้อมูลจาก

ภาพประกอบทางอินเทอร์เน็ต
ผลสำรวจการขึ้นเงินเดือน - โบนัสปี 2551 โพสต์เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2550 เวลา 00:00:00 17,508 อ่าน แสดงความคิดเห็น