HILIGHT NEWS

13 เมษายน วันผู้สูงอายุแห่งชาติ

รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ ฟรี คลิกที่นี่ <<

วันผู้สูงอายุ

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

          แม้จะเป็นวัยที่หลายคนนิยามว่าเป็น "ไม้ใกล้ฝั่ง" แต่ "ผู้สูงอายุ" ทั้งหลายคือผู้สร้างประโยชน์ให้แก่ชาติบ้านเมืองมาแล้วนับไม่ถ้วน หรืออย่างน้อย ๆ ก็เป็นหนึ่งในผู้มีพระคุณของครอบครัวที่เราจะละเลยเสียไม่ได้ อีกทั้งผู้สูงอายุ ยังนับเป็นประชากรที่มีสัดส่วนมากถึง 3 ใน 5 ของประชากรโลก ด้วยเหตุนี้ ทั่วโลกจึงพากันรณรงค์ให้เห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ ด้วยการกำหนด "วันผู้สูงอายุ" ขึ้น ประหนึ่งเป็นเครื่องเตือนใจให้บรรดาลูกหลานทั้งหลายหันมอง และเอาใจใส่บุคคลสำคัญเหล่านี้ที่เป็นคนใกล้ตัว

          สำหรับประเทศไทย วันผู้สูงอายุ ถูกผูกรวมไว้กับวันขึ้นปีใหม่ไทย หรือวันสงกรานต์ ตรงกับวันที่ 13 เมษายนของทุกปี ซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่านอกจากจะทำบุญตักบาตรในช่วงเช้าตามวิถีชาวพุทธแล้ว กิจกรรมสำคัญอันดับต้น ๆ ของวัน ก็คือการรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่นับถือนั่นเอง


ผู้สูงอายุ


ความเป็นมาของวันผู้สูงอายุ

          ในประเทศไทยเริ่มจุดประกายเรื่องนี้ในสมัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี โดยมีการกำหนดนโยบายที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี มีคุณภาพ และดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข และได้มอบให้กรมประชาสงเคราะห์จัดตั้งสถานสงเคราะห์คนชรา บ้านบางแค เป็นแห่งแรกในปี พ.ศ. 2496 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

          icon 1. เพื่อให้การสงเคราะห์คนชราที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ หรือประสบปัญหาความทุกข์ยาก เดือดร้อน ยากจน ไม่มีที่อยู่อาศัย หรือไม่สามารถอยู่กับครอบครัวได้

          icon 2. เพื่อให้บริการแก่คนชราที่อยู่กับครอบครัวของตน แต่มีความต้องการบริการสงเคราะห์คนชราบางอย่าง เช่น การรักษาพยาบาล กายภาพบำบัด นันทนาการ

          icon 3. เพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัวผู้มีรายได้น้อย หรือยากจน ที่ไม่สามารถจะอุปการะเลี้ยงดูคนชราไว้ในครอบครัวได้

          icon 4. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมอันเกี่ยวกับคนชรา ไม่ให้เร่ร่อน ทำความเดือดร้อนรำคาญแก่สังคมและให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างผาสุกตามสมควรแก่อัตภาพ

          icon 5. เพื่อเป็นการตอบแทนคุณความดีที่คนชราได้ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ

          icon 6. เพื่อผู้สูงอายุจะได้คลายวิตกกังวล เมื่อชราภาพ ไม่สามารถประกอบอาชีพต่อไปได้แล้วทางรัฐบาลมีหน้าที่จะเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูต่อไป


ผู้สูงอายุ


          ต่อมา ในปี พ.ศ. 2525 ได้มีการจัดประชุมสมัชชาโลกว่าด้วยผู้สูงอายุ ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ซึ่งได้พิจารณาประเด็นสำคัญเกี่ยวกับผู้สูงอายุไว้ 3 ประการ คือ ด้านมนุษยธรรม ด้านการพัฒนา และด้านการศึกษา นอกจากนี้ องค์การอนามัยโลก ยังได้กำหนดให้ปี พ.ศ. 2525 เป็นปีรณรงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยกำหนดคำขวัญว่า "Add life to Years" เพื่อให้ประเทศต่าง ๆ ช่วยกันส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ซึ่งคณะกรรมการอำนวยการวันอนามัยโลกของกระทรวงสาธารณสุข ได้มีมติให้ใช้คำขวัญเป็นภาษาไทยว่า "ให้ความรัก พิทักษ์อนามัย ผู้สูงวัยอายุยืน"

          ในส่วนของรัฐบาลไทยสมัยนั้น ซึ่งตรงกับรัฐบาลของ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ก็ได้เห็นความสำคัญต่อนโยบายดังกล่าว โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2525 อนุมัติให้วันที่ 13 เมษายนของทุกปีเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ มีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานและจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับผู้สูงอายุของทุกปี


ผู้สูงอายุ


วันผู้สูงอายุสากล

          องค์การสหประชาชาติกำหนดให้ทุกวันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี เป็น "วันผู้สูงอายุสากล" เริ่มมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1999 หรือ พ.ศ. 2542 ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2525 องค์การสหประชาชาติได้จัดประชุมสมัชชาโลกเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย และได้ให้ความหมายของคำว่า ...

          "ผู้สูงอายุ" หมายถึง บุคคลทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ ผู้สูงอายุตอนต้น คือ บุคคลที่มีอายุ 60-69 ปี ทั้งชายและหญิง และผู้สูงอายุตอนปลาย คือ บุคคลที่มีอายุ 70 ปี ขึ้นไปทั้งชายและหญิง


ดอกลำดวน


ดอกไม้สัญลักษณ์ผู้สูงอายุ

          รัฐบาลในสมัย พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ นอกจากจะอนุมัติให้วันที่ 13 เมษายน ของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุ แล้วกำหนดให้ "ดอกลำดวน" เป็นสัญลักษณ์ของผู้สูงอายุด้วย

          สำหรับสาเหตุที่เลือก "ดอกลำดวน" เนื่องจากต้นลำดวน หรือหอมหวล (Melodorum fruticosum Lour) ตามชื่อไทยพื้นเมือง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Sphaerocoryne clavipes จัดอยู่ในวงศ์ Annonaceae เป็นพืชยืนต้นที่มีอยู่มาก ในสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้ความร่มเย็น ลำต้นมีอายุยืน มีใบเขียวตลอดปี ดอกสีเหลืองนวล กลิ่นหอมเย็น กลีบแข็งแรงไม่ร่วงง่าย เปรียบเหมือนกับผู้ทรงวัยวุฒิที่คงคุณธรรมคุณงามความดีให้กับลูกหลานไว้เป็นแบบอย่างสืบต่อไป


วันผู้สูงอายุ


กิจกรรมวันผู้สูงอายุ          
 
          โดยทั่วไปจะมีการจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว มอบของขวัญ และขอพรจากผู้สูงอายุตามหมู่บ้าน และชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ จะมีการให้สิทธิพิเศษในการใช้บริการ

          สำหรับในปี พ.ศ. 2556 นี้ ก็มีหลายหน่วยงานที่จัดกิจกรรม "วันผู้สูงอายุ" อย่าง กทม. ที่เปิดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2556 ภายใต้แนวคิดภูมิปัญญาผู้สูงวัยนำไทยสู่อาเซียน  ที่อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร หรือ ไทย-ญี่ปุ่นดินแดง โดยภายในงานจะมีการมอบรางวัลผู้สูงอายุสุขภาพดี การมอบเกียรติบัตรอาสาสมัครผู้สูงอายุจิตอาสา พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ การให้บริการแนะนำด้านสุขภาพผู้สูงอายุ เป็นต้น

          ในขณะที่บริการขนส่งสาธารณะอย่าง รถไฟฟ้าใต้ดิน หรือ MRT ซึ่งเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ให้ความสำคัญแก่ผู้สูงอายุเป็นพิเศษด้วยการให้ผู้โดยสารที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป สามารถใช้บริการรถไฟฟ้า MRT ฟรี 18 สถานี ตั้งแต่วันที่ 13-15 เมษายนนี้

          เช่นเดียวกับรถไฟฟ้า BTS ที่จัดกิจกรรมสงกรานต์หรรษา โดยให้ผู้มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS ฟรี ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2556 ตั้งแต่เวลา 06.00 - 24.00 น. โดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่พนักงานสถานี เพื่อรับคูปองโดยสารรถไฟฟ้า BTS ฟรีได้ทุกสถานี รวมทั้งสถานีส่วนต่อขยาย
 
          ทางด้าน รถไฟแอร์พอร์ต เรลลิงค์ ก็ได้จัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป สามารถโดยสารรถไฟฟรี ทั้งสาย Express Line และ City Line ในวันที่ 13 เมษายน ซึ่งเป็นวันผู้สูงอายุ เพียงแค่แสดงบัตรประชาชนต่อเจ้าหน้าที่เท่านั้น


        13 เมษายนนี้ อย่าลืมมาร่วมให้ความสำคัญกับ "ผู้สูงอายุ" กันด้วยนะคะ


      คลิกอ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ได้ที่นี่ค่ะ    
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
  เรื่องอื่นๆ
  1. เรื่องที่ควรรู้ก่อนจะเริ่มมีรัก
  2. ฮือชุลมุน บริษัทขยะไล่ตี-เผา ชาวบ้านหนีตายวุ่น
  3. โรคผิวหนังที่มากับหน้าร้อน
  4. แม่จตุพร วอนลูกเลิกทำผิด เผยเสียใจนอนร้องไห้ทุกคืน
  5. ผอ.พระปกเกล้าเสนอรัฐ ยุบสภาผ่าทางตันชุมนุม
  6. เกาะเวทีเชียร์ ทาทา หมอ เร่งทำคะแนนเลิฟ
  7. เป้ย ประกาศ งดโป๊เรี่ยราด
  8. สินเจริญบราเธอร์ส จัดคอนเสิร์ต สินเจริญวงแตก
  9. ลิเดีย ไม่รู้ หมอกฤษฏ์ มีคนหนุนยุฟ้องกลับ
  10. โทษของการกินน้ำตาลมากเกินไป

เรื่องน่าสนใจ