HILIGHT NEWS

พระสังฆราช ประทานโอวาท วันอาสาฬหบูชา


สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก


พระสังฆราช ประทานโอวาท วันอาสาฬหบูชา (ไอเอ็นเอ็น)
 
           สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช แจ้งพระสังฆราช ประทานโอวาทวันอาสาฬหบูชา

           สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช แจ้งว่า สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระโอวาท วันอาสาฬหบูชา พ.ศ.2553 ความว่า วันอาสาฬหบูชา เป็นวันบูชาที่สำคัญที่สุดวันหนึ่งในพุทธศาสนา ตรงกับวันพระจันทร์เต็มดวง ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 คือ เดือนอาสาฬหะ เป็นวันที่เจ้าชายสิทธัตถะ หลังจากได้ทรงตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ได้ทรงเป็นสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ได้ 2 เดือน ได้ทรงแสดงพระปฐมเทศนา ทรงประกาศพระธรรมที่ทรงตรัสรู้เป็นครั้งแรก โปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ใกล้กรุงพาราณสี ท่านโกณฑัญญะ ได้ดวงตาเห็นธรรม รู้ว่า "สิ่งใด สิ่งหนึ่ง มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดา"

           โดย สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงเปล่งพระพุทธวาจาให้เป็นที่ประจักษ์ว่า อัญญาโกณฑัญญะ คือ "โกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอ" วันนั้นจึงเป็นวันที่พระรัตนตรัยเกิดครบองค์ 3 คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ องค์แรกที่เกิดขึ้นคือ ท่านโกณฑัญญะ ด้วยพระบารมี พระรัตนตรัย จงมั่นใจ และจงปฏิบัติเทิดทูนบูชาพระรัตนตรัย ให้เต็มจิตใจทุกเวลา ขออำนวยพร
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก วิกิพีเดีย

เรื่องอื่นๆ
  1. ทนายเผย มือขวาเสธ.แดง ไม่มีจริง แค่แซวเล่น
  2. นัดสืบพยานคดีสุเทพฟ้องจตุพร 1 มิ.ย. 54
  3. มหาวิทยาลัยศรีปทุมจัดการอบรม โครงการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง (CPD)
  4. ประกาศเตือนภัยพายุจันทู (CHANTHU)
  5. รวบมือดีบุกปาอุจจาระ พรรคประชาธิปัตย์
  6. ขอเชิญร่วมประกวดหนังสั้นเพื่อสันติภาพ มองสันติภาพโลกผ่านเลนส์เยาวชนไทย
  7. รวบมือแทงเด็ก 13 ดับ สารภาพจี้เอามือถือ
  8. พท.นำเหยื่อถูกข่มขืนช่วงชุมนุม มาแถลงข่าว
  9. พรทิวา รับพท.กลุ่มเพื่อนเนวิน ขอย้ายมาภท.
  10. สาวฝรั่งเลียนแบบหนัง มีเซ็กส์มา แล้ว 1,000 คน

เรื่องน่าสนใจ