HILIGHT NEWS

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น แถลงการณ์กำจัดคอร์รัปชั่น ก่อนการเลือกตั้ง
เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก เฟซบุ๊ก องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น

          องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น ออกแถลงการณ์ยกปัญหาคอร์รัปชั่น เป็นวาระแห่งชาติ ชี้ต้องเร่งออกมาตรการกำจัดคอร์รัปชั่น ก่อนจัดเลือกตั้ง 2 กุมภาพันธ์ 2557

          วันนี้ (20 ธันวาคม 2556) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) ได้ออกแถลงการณ์กำจัดคอร์รัปชั่น วาระประเทศไทย "ทุกภาคส่วนต้องมีมาตรการให้ประชาชนมั่นใจ ก่อนการเลือกตั้ง" โดยระบุว่า ปัญหาความวุ่นวายที่เกิดขึ้นอยู่ในประเทศไทยขณะนี้ ล้วนเกิดจากปัญหาคอร์รัปชั่นทั้งสิ้น และการคอร์รัปชั่นนี้ ก็มิใช่เรื่องที่พึ่งเกิดขึ้น แต่มีมานานแล้ว เรียกได้ว่า เป็นปัญหาที่ฝังรากลึกอยู่ในสังคมไทยเลยทีเดียว ดังนั้น เพื่อให้ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นหมดไป ก็ควรจะเร่งออกมาตรการกำจัดคอร์รัปชั่นที่มีแนวทางเป็นรูปธรรม สามารถนำมาปฏิบัติใช้ได้จริง และที่สำคัญ ทุกพรรคการเมืองจะต้องมีนโยบายที่จะกำจัดคอร์รัปชั่นเป็นนโยบายหลัก พร้อมทั้งต้องมีการลงสัตยาบันด้วย รวมทั้ง ชี้แจงให้ประชาชนได้เข้าใจถึงมาตรการกำจัดคอร์รัปชั่นด้วย

          โดย องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น เชื่อว่า หากสามารถกำจัดปัญหาคอร์รัปชั่นได้ก่อนการเลือกตั้ง 2 กุมภาพันธ์ 2557 ก็จะสามารถเพิ่มความมั่นใจให้ประชาชนได้ว่า ผู้แทนที่ตนเลือกไปนั้น จะไม่อาศัยอำนาจที่มีอยู่ในมือเอื้อผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือพวกพ้องอย่างที่ผ่านมา

สำหรับ แถลงการณ์จุดยืนองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) มีรายละเอียด ดังนี้

          เป็นที่ตระหนักกันดีทั้งประเทศและทั่วโลกว่า ปัญหาความวุ่นวายของสังคมไทย และความล้มเหลวของการบริหารประเทศ ณ ปัจจุบัน เป็นผลสืบเนื่องมาจากการคอร์รัปชั่นโกงกินที่ได้ฝังรากลึกมาอย่างยาวนาน และวันนี้ได้ปะทุกลายเป็นชนวนของความแตกแยก จนเป็นที่มาของการยุบสภาเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556 ไปจนถึงการกำหนดวันเลือกตั้งใหม่ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557

          นับจากเรื่องการออก พ.ร.บ. นิรโทษกรรมจนถึงเรื่องวันเลือกตั้งใหม่  ประเทศไทยได้มีปรากฏการณ์ใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ชาติ นั่นคือการตื่นตัวของภาคประชาชนนับเป็นล้าน ๆ ที่มารวมตัวกันแสดงจุดยืน ที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงประเทศ เรียกร้องให้มีการปฏิรูปในหลายมิติ อีกทั้งการตื่นตัวของภาคเอกชน ภาคการศึกษา และอีกหลายภาคส่วนของสังคมในการนำเสนอทางออกที่ดีที่สุดให้กับประเทศ ข้อสังเกตที่เห็นได้ชัดจากทุกเสียงของการนำเสนอคือ ปัญหาเรื่องคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุด เป็นสาเหตุหลักของความล้มเหลวที่ผ่านมา และหากไม่ได้รับการแก้ไขก็จะเป็นปัญหาของความล่มสลายในอนาคต

          องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) ในฐานะองค์กรหลักของสังคมที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อต่อต้านการโกงกินในทุกรูปแบบ จึงขอแสดงจุดยืนพร้อมข้อเสนอดังต่อไปนี้

          1. ผู้รับผิดชอบในการบริหารประเทศต้องจัดให้มีมาตรการกำจัดคอร์รัปชั่น อย่างเป็นรูปธรรมให้แล้วเสร็จก่อนการเลือกตั้ง เนื่องจากที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์ชัดว่านโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นของนักการเมืองไม่เคยประสบผลสำเร็จ การกำจัดคอร์รัปชั่นที่กระทบต่อผลประโยชน์โดยตรง ประกอบกับพฤติกรรมนักการเมืองที่สังคมไทยรู้จักดี จึงมิอาจให้ความมั่นใจกับประชาชนได้ว่าเมื่อได้อำนาจรัฐไว้ในมือจะปฏิบัติตามสัญญา นโยบายหรือสัตยาบันที่ให้ไว้ และยากที่จะเชื่อได้ว่าจะไม่ทำตัวเป็นอุปสรรคต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่นให้แล้วเสร็จก่อนการเลือกตั้ง การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น ก็จะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นใหม่ของวงจรอุบาทว์แบบเดิม เหมือนที่เคยผ่านมา และหากไม่สามารถจัดให้มีมาตรการกำจัดคอร์รัปชั่นได้ จนต้องมีการเลื่อนวันเลือกตั้งก็จำเป็นจะต้องทำ

          2. ทุกพรรคการเมืองจะต้องมีนโยบายที่จะกำจัดคอร์รัปชั่นเป็นนโยบายหลัก ตลอดจนต้องมีการลงสัตยาบันที่จะดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังเป็นรูปธรรม และหากไม่ปฏิบัติตามก็จะต้องมีบทลงโทษที่เด็ดขาดชัดเจน

          3. ไม่ว่าจะเป็นคณะรัฐบาลใด ทุกคณะรัฐบาลจะต้องกำหนดให้การกำจัดคอร์รัปชั่นเป็นวาระแห่งชาติ เป็นนโยบายที่สำคัญสูงสุดของประเทศ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปรับเปลี่ยนกฎหมาย การกำหนดกฎเกณฑ์ใหม่ ๆ การเพิ่มตัวชี้วัดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง การจัดสรรงบประมาณ และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งการกำหนดรายละเอียดของแต่ละแผนงานจะต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ตลอดจนการตรวจสอบในทุกขั้นตอน

          องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) ขอย้ำว่า จุดยืนของเราคือ "ต้องมีมาตรการกำจัด คอร์รัปชั่นก่อนการเลือกตั้งครั้งใหม่ เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจ" วันนี้ประชาชนไทยได้แสดงให้เห็นแล้วว่าจะไม่ทนต่อการคดโกงคอร์รัปชั่นอีกต่อไป และเราพร้อมจะยืนเคียงข้างประชาชนและสังคมไทยในการเปลี่ยนแปลงประเทศ นำประเทศไทยไปสู่การพัฒนาที่ไม่มีการคอร์รัปชั่นโกงกินเป็นตัวบั่นทอนทำลายอนาคต

และข้อเสนอมาตรการกำจัดคอร์รัปชั่น ก่อนการเลือกตั้ง มีดังนี้

1. กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

          1.1 ให้มีการบังคับใช้กฎหมายและแก้ไขหรือออกกฎหมายเพิ่มเติม ให้เป็นไปตามหลักการของอนุสัญญา UNCAC 2003 ทั้งหมด เช่น อายุความ การติดตามคืนและริบทรัพย์สินและการติดตามตัวผู้ร้ายข้ามแดน

          1.2 แก้กฎหมาย เพื่อกำหนดให้คดีคอร์รัปชั่นเป็นคดีอาชกรรมร้ายแรง ที่เป็นภัยคุกคามต่อความ  มั่นคงของชาติ เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งต้องมีโทษรุนแรงและไม่มีการรอลงอาญา 

          1.3 แก้ไขกฎหมายหมิ่นประมาท โดยเพิ่มภาระในการพิสูจน์ของผู้ฟ้องคดี ในคดีที่เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะรวมทั้งคดีที่เกี่ยวกับการคอร์รัปชั่น

          1.4  ให้ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีสมาชิกของอนุสัญญาต่อต้านคอร์รัปชั่นของ OECD (OECD Anti-Bribery Convention)

          1.5 ให้ใช้การตรวจสอบการเสียภาษีรายได้ย้อนหลัง เป็นมาตรการในการตรวจสอบที่มาของทรัพย์สินนักการเมืองและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่

          1.6 เร่งรัด พรบ.อำนวยความสะดวกประชาชนในการยื่นขอใบอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐ พ.ศ....เพื่อแก้ไขปัญหาการเรียกรับสินบนจากประชาชนและนักธุรกิจในการออกใบอนุญาตต่างๆของหน่วยงานราชการ

          1.7 ออกกฎหมายควบคุมการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ชี้แจงเหตุผลและเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย

          1.8 ห้ามบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ

2. สร้างความแข็งแกร่งของหน่วยงานต่อต้านคอร์รัปชั่น
   
          2.1 ให้ความสนับสนุนด้านงบประมาณและบุคลากรอย่างเร่งด่วนและ "เพียงพอกับการบริหารงานโดยอิสระ" แก่องค์กรที่ทำหน้าที่ต่อต้านคอร์รัปชั่น เช่น ป.ป.ช.และ สตง.โดยมีการกำหนดงบประมาณอย่างน้อยร้อยละ 0.3 ของงบประมาณแผ่นดิน

          2.2 ให้ส่งเสริมสมรรถภาพขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ โดยปรับปรุงกระบวนการสรรหาบุคลากรและมีมาตรการคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับในองค์กร

          2.3 ให้ ครม. สนับสนุนมาตรการของ ป.ป.ช. ในการให้แรงจูงใจแก่ผู้ให้เบาะแส โดยเฉพาะข้าราชการ (ตามมาตรา 103/4 ของกฎหมาย ป.ป.ช.)

3. สร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

          3.1 เปิดให้ภาคประชาชนเข้ามาเป็นผู้สังเกตการณ์ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขนาดใหญ่
ของภาครัฐ  โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้เต็มที่อย่างไม่มีเงื่อนไข ด้วยการออกพระราชกฤษฎีกา “ข้อตกลงคุณธรรม” (integrity pact) ตามมาตรฐานของ Transparency International  ภายใน 3 เดือนนับจากรัฐบาลแถลงนโยบายต่อรัฐสภา

          3.2 ในโครงการจัดซื้อจัดจ้าง การลงทุนขนาดใหญ่ การจัดสรรสิทธิและสัมปทานของรัฐ ต้องมี
การทำ "การศึกษาความเสี่ยงในการเกิดคอร์รัปชั่น" และ "แนวทางป้องกัน" โดยบุคคลที่สามที่ ปปช. รับรอง โดยกันค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าวจากวงเงินโครงการ ทั้งนี้การศึกษาดังกล่าวจะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการที่มีภาคประชาชนเป็นกรรมการอยู่ด้วยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง พร้อมทั้งให้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะอย่างกว้างขวางรวมทั้งทางอินเทอร์เน็ต


          3.3 กำหนดให้คดีคอร์รัปชั่นเป็นคดีที่ประชาชนเป็นผู้เสียหายและสามารถเป็นโจทก์ยื่นฟ้องคดีได้

           3.4 ยืนยัน ร่าง พ.ร.บ. องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. .... ที่ผ่านกรรมาธิการร่วมแล้ว

          3.5 สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชั่นภาคประชาชน ตามแนวทางของ ป.ป.ช.

4. ผลักดันมาตรการเรื่อง "ความโปร่งใส" ที่สอดคล้องกับมาตรฐานของ Global Anti-Corruption Programmeของ UNODC

          4.1 แก้ไข พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

          4.2 กำหนดให้รัฐวิสาหกิจต้องเปิดเผยข้อมูลไม่น้อยกว่าบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

5. รณรงค์คุณธรรม จริยธรรมและการต่อต้านคอร์รัปชั่นครั้งใหญ่

          5.1 สนับสนุนให้นำหลักสูตรการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและการต่อต้านคอร์รัปชั่น มาใช้ใน
การเรียนการสอนของเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ

          5.2 รัฐต้องเป็นผู้สร้างวัฒนธรรมการต่อต้านคอร์รัปชั่น ด้วยการให้งบประมาณเพื่อการรณรงค์ทางสื่อสาธารณะอย่างมียุทธศาสตร์และต่อเนื่องอย่างน้อย 5 ปี โดยให้องค์กรวิชาชีพภาคเอกชนเป็นผู้ดำเนินงาน และสำนักงาน ป.ป.ช.เป็นผู้ดูแลโครงการเรื่องอื่นๆ
  1. วอร์เรน บัฟเฟตต์ ทำรายได้มากที่สุดปี 2013 วันละพันล้านบาท
  2. หนุ่มอังกฤษตกเก้าอี้ตาย เพราะอ้วนมาก หนักกว่า 250 กก.
  3. คุมตัว นายเอก ต้องสงสัยข่มขืนดาวโปงลาง พบรอยข่วนเต็มตัว
  4. ตั๊น จิตภัสร์ ภิรมย์ภักดี ลั่นเลือกข้างแล้ว แม้โดนติงจากบอสใหญ่สิงห์
  5. “วิชาตกเขา” เรียนเอ็มบีเอนอกตำรา จากวีรบุรุษประชาธิปไตย
  6. โอรีโอขอเป็นตัวแทนส่งความสุขในช่วงเทศกาลด้วยการ์ดอวยพร 3 มิติ
  7. นายกเทศมนตรีฟิลิปปินส์ ถูกยิงดับพร้อมภรรยาในสนามบินมะนิลา
  8. หมอก้อง จัดหนัก สอน นิธิ เอียวศรีวงศ์ ปฏิรูปก็เหมือนใส่ถุงยางคุมกำเนิด
  9. โจ๋สุพรรณฯ ฉี่ไม่เป็นที่ ถูกเจ้าถิ่นต่อว่า ก่อนคว้าปืนยิงดับ 4 ศพ
  10. ชายตาบอดมะกันรอดถูกรถไฟทับ หลังสุนัขคู่ใจช่วยชีวิตไว้

เรื่องน่าสนใจ