x close

เปิดโผ 9 รัฐมนตรีพ้นเก้าอี้ตาม ยิ่งลักษณ์ ปมย้าย ถวิล

เปิดโผ 9 รัฐมนตรีพ้นเก้าอี้ตามยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
เปิดโผ 9 รัฐมนตรีพ้นเก้าอี้ตามยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม


              เปิดโผ 9 รัฐมนตรีพ้นเก้าอี้ตามยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ปมย้าย ถวิล เปลี่ยนศรี ร่วมกับ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เมื่อปี 2554 โดยขัดต่อรัฐธรรมนูญ

              สถานการณ์ทางการเมืองเริ่มขมวดปมอีกครั้ง เมื่อในช่วงบ่ายวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ศาลรัฐธรรมนูญมีมีติเอกฉันท์ 9-0 ให้ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรี อันเป็นเหตุให้สถานะความเป็นนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงด้วย จากกรณีมีคำสั่งโยกย้าย นายถวิล เปลี่ยนศรี เลขาธิการ สมช. ไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และมีคำสั่งให้โยกย้าย พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในขณะนั้นมาดำรงตำแหน่งเลขาธิการ สมช. แทน พร้อมกับแต่งตั้ง พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ ขึ้นมาดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ศาลจึงมองว่าเป็นการกระทำเพื่อเครือญาติและผลประโยชน์ของตัวเอง ขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญ

              ทั้งนี้ นอกจากนางสาวยิ่งลักษณ์จะถูกตัดสินให้พ้นสภาพรัฐมนตรี และไม่สามารถดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปได้แล้ว ศาลรัฐธรรมนูญก็ยังมีคำวินิจฉัยให้รัฐมนตรีที่ร่วมลงมติแต่งตั้งโยกย้ายนายถวิล ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2554 ต้องพ้นตำแหน่งรัฐมนตรีตามไปด้วย เพราะถือว่ามีความผิดในกรณีเดียวกัน ซึ่งรัฐมนตรีที่ร่วมลงมติดังกล่าว และยังคงดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีอยู่ในปัจจุบัน (7 พฤษภาคม 2557) มีทั้งหมด 9 คน

              เปิดโผ 9 รัฐมนตรีพ้นเก้าอี้ตามยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มีดังนี้

              1. ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน)

              2. นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง)

              3. นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในขณะนั้น (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ)

              4. นายสันติ พร้อมพัฒน์  รัฐมนตรีว่ากระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในขณะนั้น (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี)

              5. น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที ในขณะนั้น และในปัจจุบัน

              6. นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในขณะนั้น (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

              7. นายปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ ในขณะนั้น (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี)

              8. พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในขณะนั้น (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี)

              9. พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในขณะนั้น (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม)

          ในส่วนของคณะรัฐมนตรีที่ยังคงดำรงตำแหน่งได้อยู่นั้น มีทั้งหมด 26 คน ประกอบด้วย

              1. นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกฯ และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้รับเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี

              2. นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกฯ

              3. นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

              4. นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

              5. นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

              6. นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

              7.นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

              8. พลเอก พฤณท์ สุวรรณทัต รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

              9. นายพ้อง ชีวานันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

              10. นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

              11. นางเบญจา หลุยเจริญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

              12. นายวิเชษฐ์  เกษมทองศรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

              13. นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

              14. นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

              15. นายยรรยง พวงราช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

              16. นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

              17. นายประชา ประสพดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

              18. นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

              19. นายชัยเกษม นิติสิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

              20. นายสนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

              21. นายพีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

              22. นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

              23. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

              24. นายประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

              25. นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

              26. นายประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องที่คุณอาจสนใจ
เปิดโผ 9 รัฐมนตรีพ้นเก้าอี้ตาม ยิ่งลักษณ์ ปมย้าย ถวิล อัปเดตล่าสุด 8 พฤษภาคม 2557 เวลา 11:14:50 177,302 อ่าน
TOP