x close

นายกรัฐมนตรีของไทย 29 คน เปิดทำเนียบผู้นำรัฐบาล


            นายกรัฐมนตรีของไทย 29 คน เปิดทำเนียบผู้นำรัฐบาล หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี 2475 นายกรัฐมนตรีของไทย มีใครบ้าง มาดูกัน


นายกรัฐมนตรีของไทย 29 คน เปิดทำเนียบผู้นำรัฐบาล

          นับตั้งแต่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 จนถึงวันนี้ (ปี 2562) ได้มีผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้นำฝ่ายรัฐบาลในการบริหารประเทศมาแล้วทั้งสิ้น 29 คน วันนี้ย้อนไปดูกันว่า นายกรัฐมนตรีไทย ทั้ง 29 คน มีใครบ้าง

พระยามโนปกรณ์นิติธาดา

นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 1 พระยามโนปกรณ์นิติธาดา


            ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
              สมัยที่ 1 - 28 มิถุนายน 2475 - 9 ธันวาคม 2475
              สมัยที่ 2 - 10 ธันวาคม 2475 - 1 เมษายน 2476
              สมัยที่ 3 - 1 เมษายน 2476 - 21 มิถุนายน 2476


พระยาพหลพลพยุหเสนา

นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 2 พันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)

            ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
              สมัยที่ 1 - 21 มิถุนายน 2476 - 16 ธันวาคม 2476
              สมัยที่ 2 - 16 ธันวาคม 2476 - 22 กันยายน 2477
              สมัยที่ 3 - 22 กันยายน 2477 - 9 สิงหาคม 2480
              สมัยที่ 4 - 9 สิงหาคม 2480 - 21 ธันวาคม 2480
              สมัยที่ 5 - 21 ธันวาคม 2480 - 16 ธันวาคม 2481


จอมพล แปลก พิบูลสงคราม

นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 3 จอมพล แปลก พิบูลสงคราม


            ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
              สมัยที่ 1 - 16 ธันวาคม 2481 - 7 มีนาคม 2485
              สมัยที่ 2 - 7 มีนาคม 2485 - 1 สิงหาคม 2487
              สมัยที่ 3 - 8 เมษายน 2491 - 25 มิถุนายน 2492
              สมัยที่ 4 - 25 มิถุนายน 2492 - 29 พฤศจิกายน 2494
              สมัยที่ 5 - 29 พฤศจิกายน 2494 - 6 ธันวาคม 2494
              สมัยที่ 6 - 6 ธันวาคม 2494 - 23 มีนาคม 2495
              สมัยที่ 7 - 24 มีนาคม 2495 - 21 มีนาคม 2500
              สมัยที่ 8 - 21 มีนาคม 2500 - 16 กันยายน 2500พันตรี ควง อภัยวงศ์

นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 4 พันตรี ควง อภัยวงศ์


            ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
              สมัยที่ 1 - 1 สิงหาคม 2487 - 31 สิงหาคม 2488
              สมัยที่ 2 - 31 มกราคม 2489 - 24 มีนาคม 2489
              สมัยที่ 3 - 10 พฤศจิกายน 2490 - 21 กุมภาพันธ์ 2491
              สมัยที่ 4 - 21 กุมภาพันธ์ 2491 - 8 เมษายน 2491


นายทวี บุญยเกตุ

นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 5 นายทวี บุณยเกตุ


            ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
              สมัยที่ 1 - 31 สิงหาคม 2488 - 17 กันยายน 2488


หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช

นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 6 หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช


            ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 
              สมัยที่ 1 - 17 กันยายน 2488 - 31 มกราคม 2489
              สมัยที่ 2 - 15 กุมภาพันธ์ 2518 - 13 มีนาคม 2519
              สมัยที่ 3 - 20 เมษายน 2519 - 23 กันยายน 2519
              สมัยที่ 4 - 25 กันยายน 2519 - 6 ตุลาคม 2519


นายปรีดี พนมยงค์

นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 7 นายปรีดี พนมยงค์


            ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
              สมัยที่ 1 - 24 มีนาคม 2489 - 7 มิถุนายน 2489
              สมัยที่ 2 - 7 มิถุนายน 2489 - 11 มิถุนายน 2489
              สมัยที่ 3 - 11 มิถุนายน 2489 - 23 สิงหาคม 2489


พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงณ์นาวาสวัสดิ์

นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 8 พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์


            ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
              สมัยที่ 1 - 23 สิงหาคม 2489 - 30 พฤษภาคม 2490
              สมัยที่ 2 - 30 พฤษภาคม - 8 พฤศจิกายน 2490


นายพจน์ สารสิน

นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 9 นายพจน์ สารสิน


            ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
              สมัยที่ 1 - 21 กันยายน 2500 - 1 มกราคม 2501


จอมพลถนอม  กิตติขจร

นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 10 จอมพล ถนอม  กิตติขจร


            ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
              สมัยที่ 1 - 1 มกราคม 2501 - 20 ตุลาคม 2501
              สมัยที่ 2 - 9 ธันวาคม 2506 - 7 มีนาคม 2512
              สมัยที่ 3 - 7 มีนาคม 2512 - 17 พฤศจิกายน 2514
              สมัยที่ 4 - 18 พฤศจิกายน 2514 - 17 ธันวาคม 2515
              สมัยที่ 5 - 18 ธันวาคม 2515 - 14 ตุลาคม 2516


จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์

นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 11 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์


            ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
              สมัยที่ 1 - 9 กุมภาพันธ์ 2502 - 8 ธันวาคม 2506


นายสัญญา ธรรมศักดิ์

นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 12 นายสัญญา ธรรมศักดิ์


            ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
              สมัยที่ 1 - 14 ตุลาคม 2516 - 15 กุมภาพันธ์ 2518


หม่อมราชวงค์คึกฤทธิ์ ปราโมช

นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 13 พลตรี หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช

            ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
              สมัยที่ 1 - 14 มีนาคม 2518 - 20 เมษายน 2519
 

นายธานินท์ ไกรวิเชียร

นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 14 นายธานินทร์ กรัยวิเชียร


            ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
              สมัยที่ 1 - 8 ตุลาคม 2519 - 20 ตุลาคม 2520


พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์

นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 15 พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์


            ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
              สมัยที่ 1 - 11 พฤศจิกายน 2520 - 12 พฤษภาคม 2522
              สมัยที่ 2 - 12 พฤษภาคม 2522 - 3 มีนาคม 2523


พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
 
นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 16 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์


            ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
              สมัยที่ 1 - 3 มีนาคม 2523 - 30 เมษายน 2526
              สมัยที่ 2 - 30 เมษายน 2526 - 5 สิงหาคม 2529
              สมัยที่ 3 - 5 สิงหาคม 2529 - 4 สิงหาคม 2531


พลเอกชาติชาย ชุณหวัณห์

นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 17 พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ


            ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
              สมัยที่ 1 - 4 สิงหาคม 2531 - 9 ธันวาคม 2533
              สมัยที่ 2 - 9 ธันวาคม 2533 - 23 กุมภาพันธ์ 2534


นายอานันท์ ปันยารชุน

นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 18 นายอานันท์ ปันยารชุน


            ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
              สมัยที่ 1 - 2 มีนาคม 2534 - 7 เมษายน 2535
              สมัยที่ 2 - 10 มิถุนายน 2535 - 23 กันยายน 2535


พลเอกสุจินดา คราประยูร

 นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 19 พลเอก สุจินดา คราประยูร


            ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
              สมัยที่ 1 - 7 เมษายน 2535 - 24 พฤษภาคม 2535


นายชวน หลีกภัย

นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 20 นายชวน หลีกภัย


            ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
              สมัยที่ 1 - 23 กันยายน 2535 - 13 กรกฎาคม 2538
              สมัยที่ 2 - 9 พฤศจิกายน 2540 - 9 กุมภาพันธ์ 2544


นายบรรหาร ศิลปอาชา

นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 21 นายบรรหาร ศิลปอาชา


            ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
              สมัยที่ 1 - 13 กรกฎาคม 2538 - 25 พฤศจิกายน 2539


พลเอกเชาวลิต ยงใจยุทธ

นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 22 พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ

 

            ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
              สมัยที่ 1 - 25 พฤศจิกายน 2539 - 9 พฤศจิกายน 2540


พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร

นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 23 พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร


            ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
              สมัยที่ 1 - 9 กุมภาพันธ์ 2544 - 11 มีนาคม 2548
              สมัยที่ 2 - 11 มีนาคม 2548 - 19 กันยายน 2549


พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์

นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 24 พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์


            ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
              สมัยที่ 1 - 1 ตุลาคม 2549 - 29 มกราคม 2551


นายสมัคร สุนทรเวช

นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 25 นายสมัคร สุนทรเวช


            ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
              สมัยที่ 1 - 29 มกราคม 2551 - 9 กันยายน 2551


นายสมชาย วงสวัสดิ์

นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 26 นายสมชาย วงสวัสดิ์


            ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
              สมัยที่ 1 - 18 กันยายน 2551 - 2 ธันวาคม 2551


นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 27 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ


            ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
              สมัยที่ 1 - 17 ธันวาคม 2551 - 5 สิงหาคม 2554


น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 28 น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร


            ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
              สมัยที่ 1 - 5 สิงหาคม 2554 - 7 พฤษภาคม 2557


พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 29 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา


            ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
              สมัยที่ 1 - 24 สิงหาคม 2557 - มิถุนายน 2562
              สมัยที่ 2 - ตั้งแต่มิถุนายน 2562


ขอขอบคุณภาพประกอบจาก สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

,เรื่องที่คุณอาจสนใจ
นายกรัฐมนตรีของไทย 29 คน เปิดทำเนียบผู้นำรัฐบาล อัปเดตล่าสุด 6 มิถุนายน 2562 เวลา 13:48:47 1,888,670 อ่าน
TOP