เชิญร่วมชมงานแสดงภาพเทิดพระเกียรติ ร.9 จากฝีมือศิลปินแห่งชาติ ปรีชา เถาทอง

ในหลวง ร.9

          โครงการสร้างสรรค์ ๘๙/๗๐/๔๔๔๗+=๙→๑๐ การจัดแสดงผลงาน ธรรมะ ธรรมชาติ ธรรมศิลป์ และ ๒๓ วิธีทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) เพื่อเป็นตัวแทนคนไทยทั้งชาติในการแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

          โดยในครั้งนี้เป็นการรวบรวมเอางานของศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ จำนวน กว่า ๑๐๙ ชิ้น ซึ่งสรุปสาระพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ออกมาเป็นผลงานสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ด้วยความศรัทธาอันหาที่สุดมิได้ โดยมีแนวคิด รูปแบบ เทคนิค และวิธีการที่หลากหลาย

ในหลวง ร.9

          ทั้งนี้จะมีการแบ่งการแสดงงานออกเป็น ๔ ช่วง
          - ช่วงที่ ๑ คือการขึ้นครองราชย์
          - ช่วงที่ ๒ เป็นช่วงเสด็จพระราชดำเนินทั่วแผ่นดินไทยในการบำบัดทุกข์บำรุงสุข
          - ช่วงที่ ๓ เป็นช่วงประมวลการแก้ไขปัญหาออกมาเป็นศาสตร์แห่งพระราชา
          - ช่วงที่ ๔ คือช่วงประจักษ์ถึงความทุ่มเทในการทรงงานเพื่อพสกนิกรออกมาเป็นโครงการต่าง ๆ กว่า ๔,๔๔๗ โครงการ

          งานธรรมศิลป์นี้จะนำไปสู่การเรียนรู้ให้เห็นถึงความดี ความงาม และความจริง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อแผ่นดินไทยและทุกชีวิตที่อาศัยอยู่บนแผ่นดินนี้ตลอดช่วงพระชนมพรรษาของพระองค์ โดยจัดขึ้นให้ประชาชนคนไทยทุกคนได้มีโอกาสเข้าชมตั้งแต่วันที่ ๑๙ ตุลาคม–๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และในทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ จะมีรอบพิเศษที่จะจัดแสดงงานวีดิทัศน์สรุปงานที่พระองค์ท่านได้ทรงทำให้แผ่นดินและประชาชนจนถึงพระชนมายุ ๘๙ ปี ตลอดช่วง ๗๐ ปีของการครองราชย์ ออกมาเป็นโครงการกว่า ๔,๔๔๗ โครงการ ซึ่งจะเป็นการรับและการสานต่อจากรัชกาลที่ ๙ สู่รัชกาลที่ ๑๐

          "ที่มาของแรงบันดาลใจงานโครงการสร้างสรรค์ในครั้งนี้มาจากเรื่องราวรอบพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อาทิ แรงบันดาลใจที่เกิดจากปฐมบรมราชโองการคือ โจทย์ของการสร้างสุข หาต้นเหตุแห่งทุกข์ของมหาชนชาวสยาม และเกิดจาก ๘๙ พระชันษา ๗๐ ปีของการปกครองแผ่นดินสยาม รวมทั้งยังเกิดจากการค้นหาต้นเหตุแห่งทุกข์ของประชาชนชาวสยาม และจากต้นเหตุแห่งทุกข์ของประชาชนก็นำไปสู่การค้นหาวิธีการแนวทางแก้ปัญหาจนบังเกิดเป็นโครงการพระราชดำริ ๔๔๔๗+กว่าโครงการ ในตลอดระยะเวลาของการครองราชย์ ๗๐ ปี และจากต้นเหตุแห่งทุกข์ทรงค้นพบทฤษฎีใหม่ ศาสตร์พระราชาและหลักการทรงงาน ๒๓ วิธีของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ต่อเนื่องไปจนถึงทรงค้นพบทฤษฎีสร้างสุขให้ประชาชนชาวสยามคือ ความพอดี ความพอประมาณ รู้หน้าที่ รู้รักสามัคคี มีคุณธรรม และมีความเพียรที่บริสุทธิ์ เป็นต้น เหล่านี้คือแรงบันดาลใจที่ผมนำมาเป็นต้นแบบในการวางแนวความคิดและวัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์โครงการในครั้งนี้" ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) กล่าว

          โดยแนวคิดและวัตถุประสงค์ของโครงการสร้างสรรค์ ๘๙/๗๐/๔๔๔๗+=๙→๑๐การจัดแสดงผลงาน ธรรมะ ธรรมชาติ ธรรมศิลป์ และ ๒๓ วิธีทรงงาน ประกอบไปด้วย

          - เป็นแนวคิดที่มีการสรุปสาระพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชออกมาเป็นผลงานสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ด้วยความศรัทธาและสื่อแสดงออกเป็นผลงานสร้างสรรค์ตามทัศนจินตนาการส่วนตัว

          - เป็นแนวคิดที่ต้องการสื่อสารถ่ายทอดพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชออกมาเป็นผลงานสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ที่มีรูปแบบเทคนิควิธีการที่หลากหลาย แนวคิดและวิธีการ แต่สรุปประเด็นสาระ ความหมายตามทัศนจินตนาการส่วนตัว

          - เป็นแนวคิดที่ต้องการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานสร้างสรรค์ทัศนศิลป์ในสาระพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นงานศิลปะสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่ในรูปแบบนิทรรศการศิลปะสู่ประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ของศิลปวัฒนธรรมและเรื่องราวในพระมหากษัตริย์ไทยผู้มีพระวิสัยทัศน์พระอัจฉริยภาพในทุก ๆ ด้าน เพื่อที่จะสร้างสันติสุขให้เกิดแก่มหาชนชาวสยาม

          "ชิ้นงานทั้งหมดที่มานำเสนอได้มาจาก ๒ ยุค ยุคแรกเป็นผลงานสร้างสรรค์ก่อน ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ยุคสองจะเป็นผลงานสร้างสรรค์หลัง ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ สรุปรวมผลงานทั้งสองยุคในโครงการทั้งสิ้น ๑๐๙ ชิ้นงาน ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ตุลาคม ผมทำงานทุกวัน ทำอย่างไม่รู้ว่าจะได้มีโอกาสแสดงหรือไม่ รู้แต่ว่าอยากทำและต้องทำ ทุกอย่างตกผลึกมาจากทั้งชีวิตของผมที่มีบุญอยู่ในช่วงแผ่นดินของรัชกาลที่ ๙ ส่วนในงานที่มีอยู่ก่อนแล้ว ผมก็ไปขอความอนุเคราะห์จากเจ้าของผลงานนำมาร่วมแสดง"

ในหลวง ร.9

          "ที่สำคัญคือเป็นการจัดงานครั้งแรกที่ไม่มีสปอนเซอร์ ไม่มีผู้สนับสนุนการจัดงาน ทางทีมงานมาเห็นงานของผมที่คณะฯ แล้วขอนำมาจัดโดยบอกว่าจะจัดแบบ Crowdfunding ซึ่งครั้งแรกฟังผมก็ไม่เข้าใจ พวกน้อง ๆ เขาเลยอธิบายว่ามันคือการจัดงานที่ให้โอกาสคนไทยทุกคนไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของโลกมีส่วนร่วมในการจัดงานตามกำลัง ผมก็คิดว่าดีเหมือนกัน เราจะได้มีโอกาสแสดงทุกรายชื่อของคนไทยที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงาน เป็นแนวคิดใหม่ที่ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมในวงกว้าง"

          "อย่างไรก็ตามงานนี้จะมีขึ้นไม่ได้เลยหากเราไม่ได้รับการสนับสนุนจากทางหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสภากาชาดไทย ซึ่งผมต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูง และขอขอบคุณคนไทยทุกคนที่จะร่วมกันเป็นเจ้าภาพการแสดงความจงรักภักดีที่สำคัญอย่างยิ่งมาในโอกาสนี้ งานนี้คืองานที่สำคัญที่สุดในชีวิตของผม" ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) กล่าวสรุป

          ขอเชิญคนไทยทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพ โครงการสร้างสรรค์ ๘๙/๗๐/๔๔๔๗+=๙→๑๐ การจัดแสดงผลงาน ธรรมะ ธรรมชาติ ธรรมศิลป์ และ ๒๓ วิธีทรงงานของศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยการแสดงงานนี้จะจัดขึ้นในวันที่ ๑๙ ตุลาคม–๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ หอศิลป์ ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

          ขอเชิญคนไทยทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพ ด้วยการสนับสนุนโครงการผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาพหลโยธิน 40 ชื่อบัญชี "นิทรรศการพระราชกรณียกิจ ร.9 - 89/70/ 4447+= 9  เพื่อการกุศล โดย วช.  "เลขที่บัญชี 9864093177” รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้สภากาชาดไทย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.แปดสิบเก้าทับเจ็ดสิบ.com หรือ FB:โครงการสร้างสรรค์ 89/70/4447+=9
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เชิญร่วมชมงานแสดงภาพเทิดพระเกียรติ ร.9 จากฝีมือศิลปินแห่งชาติ ปรีชา เถาทอง โพสต์เมื่อ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 15:01:31 882 อ่าน
TOP