x close

วันเด็กแห่งชาติ 2567 ประวัติวันเด็ก พร้อมคำขวัญวันเด็กตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน


         คําขวัญวันเด็ก 2567 พร้อมประวัติวันเด็กแห่งชาติ มีความหมายและความเป็นมาอย่างไร วันนี้เราจะพาไปย้อนอ่านคําขวัญวันเด็กแห่งชาติ จากนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่ปี 2499 จนถึงคําขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2567 รวมถึงสถานที่จัดงานวันเด็กปีนี้มีที่ไหนบ้าง


วันเด็กแห่งชาติ 2567

         เมื่อผ่านพ้นเทศกาลเฉลิมฉลองในช่วงปีใหม่ ก็ถึงคิวของวันมหัศจรรย์ของเด็ก ๆ นั่นคือ "วันเด็กแห่งชาติ" ที่ถูกกำหนดให้ตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี และวันเด็กแห่งชาติ 2567 ตรงกับวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 ส่วนประวัติวันเด็กแห่งชาติ คำขวัญวันเด็กปีต่าง ๆ มีความสำคัญอย่างไร และนายกรัฐมนตรีแต่ละคนให้คำขวัญวันเด็กในแต่ละปีว่าอย่างไรบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ 

ประวัติวันเด็กแห่งชาติ


         วันเด็กแห่งชาติ มีต้นกำเนิดมาจากการที่องค์การสหประชาชาติทั่วโลกเกิดความตื่นตัวและเห็นพ้องต้องกันว่าควรจะให้ความสำคัญแก่เด็ก ๆ โดยในปี พ.ศ. 2498 นายวี. เอ็ม. กุลกานี ผู้แทนองค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิการเด็กระหว่างประเทศ ได้เป็นผู้เสนอต่อกรมประชาสงเคราะห์ ให้มีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญและความต้องการของเด็ก รวมถึงเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนเองในประเทศ โดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม เตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังของชาติ

         ทั้งนี้ การขานรับกับการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเป็นไปอย่างกว้างขวาง ในปีเดียวกันนั้นเองทั่วโลกไม่น้อยกว่า 40 ประเทศ จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติของตนเองขึ้น โดยได้มีการกำหนดว่าจะถือเอาวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปี เป็นวันเด็กแห่งชาติ

         สำหรับประเทศไทย ได้ตอบรับข้อเสนอของนายวี. เอ็ม. กุลกานี ซึ่งบอกผ่านมาทางกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย ว่าไทยควรจัดงานเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติ รัฐบาลจึงได้จัดให้มีคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นมาคณะหนึ่ง ทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน กำหนดให้มีการฉลองวันเด็กแห่งชาติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จุดประสงค์เพื่อให้เด็กทั่วประเทศทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน ได้รู้ถึงความสำคัญของตนเองเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ที่มีต่อตนเองและสังคม มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

วันเด็กแห่งชาติ 2567

งานวันเด็กแห่งชาติครั้งแรกของประเทศไทย


         อย่างไรก็ตาม งานวันเด็กแห่งชาติครั้งแรกของประเทศไทย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2498 จากนั้นเป็นต้นมาราชการได้กำหนดให้วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปี เป็นวันเด็กแห่งชาติ โดยจัดต่อเนื่องกันมาจนถึงปี 2506 ที่ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติในปีนั้นได้มีความเห็นพ้องต้องกันว่าสมควรที่จะเสนอเปลี่ยนวันจัดงานวันเด็กแห่งชาติเสียใหม่ ด้วยเหตุผลว่า เดือนตุลาคมสำหรับประเทศไทย เป็นเดือนที่ยังอยู่ในฤดูฝน มีฝนตกมาก เด็ก ๆ ไม่สะดวกในการเดินทางมาร่วมงาน นอกจากนี้วันจันทร์เป็นวันปฏิบัติงานของผู้ปกครอง จึงไม่สามารถพาเด็กของตนเองไปร่วมงานได้

         ด้วยเหตุนี้คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2507 ว่าควรจะเปลี่ยนเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม ที่มีความเหมาะสมและสะดวกมากกว่า ตามที่คณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเสนอมา ส่งผลให้ในปี 2507 ไม่มีงานวันเด็กแห่งชาติ ด้วยการประกาศเปลี่ยนได้เลยวันมาแล้ว งานวันเด็กแห่งชาติจึงเริ่มจัดขึ้นใหม่อีกครั้งในปี 2508 เรื่อยมาถึงปัจจุบัน

วัตถุประสงค์การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ


         สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันเด็กแห่งชาติที่รัฐบาลไทยกำหนดไว้ คือ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก และช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ เพื่อให้เด็กและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนเองและอยู่ในระเบียบวินัยอันดี และเพื่อเผยแพร่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็ก

         นอกจากนี้จะเห็นได้ว่าทุก ๆ ปีในวันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะพระราชทานพระบรมราโชวาท สมเด็จพระสังฆราชโปรดประทานพระคติธรรม และนายกรัฐมนตรีจะมอบคำขวัญวันเด็ก แสดงให้เห็นว่าเด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดของชาติ เราจึงได้ยินคำพูดอยู่บ่อย ๆ ว่า "เด็กคืออนาคตของชาติ เด็กฉลาด ชาติเจริญ"

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ


         กิจกรรมวันเด็ก ที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้นล้วนมีจุดประสงค์ไปในทางเดียวกัน คือ เพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึงคุณค่า บทบาท และความสำคัญของตนเอง โดยการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในโรงเรียน หมู่บ้าน หรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะเห็นได้ว่าทุกถิ่นจะมีขนมมากมาย มีคำเชื้อเชิญเพราะ ๆ มีคำอวยพรให้เด็ก ๆ เป็นวันที่เด็ก ๆ มีสิทธิพิเศษ ถนนทุกสายเปิดพื้นที่ให้เด็ก ๆ หรือร่วมกันทำกิจกรรมในแต่ละชุมชนเพื่อเด็ก ๆ จัดบรรยากาศเพื่อเด็ก ๆ เพลงเด็ก ๆ ของขวัญเพื่อเด็ก ๆ ฯลฯ

วันเด็กแห่งชาติ 2567

 

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ


          คำขวัญวันเด็ก เป็นคำขวัญที่นายกรัฐมนตรีมอบให้เด็กไทย เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติของทุกปี โดยคำขวัญวันเด็กมีขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2499 ในสมัยที่จอมพล ป. พิบูลสงคราม ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และตั้งแต่ พ.ศ. 2502 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้ให้คุณค่าความสำคัญของเด็ก จึงมอบคำขวัญให้เป็นข้อคติเตือนใจสำหรับเด็กปีละ 1 คำขวัญ (ก่อนถึงวันเด็กแห่งชาติ) นายกรัฐมนตรีสมัยต่อมาจึงได้ถือเป็นธรรมเนียมสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 

คำขวัญวันเด็กปีปัจจุบัน


          คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2567 - มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย (นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี)

คำขวัญวันเด็ก 2567 โดย เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี
ภาพจาก : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล 


คำขวัญวันเด็กจากนายกรัฐมนตรีในปีต่าง ๆ


          คำขวัญวันเด็ก 2499 - จงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวม (จอมพล ป. พิบูลสงคราม)
  
          คำขวัญวันเด็ก 2502 - ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความก้าวหน้า (จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์)

          คำขวัญวันเด็ก 2503 - ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความสะอาด (จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์)

          คำขวัญวันเด็ก 2504 - ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่อยู่ในระเบียบวินัย (จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์)

          คำขวัญวันเด็ก 2505 - ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่ประหยัด (จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์)
  
          คำขวัญวันเด็ก 2506 - ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่มีความขยันหมั่นเพียรมากที่สุด (จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์)
  
          คำขวัญวันเด็ก 2507 - งดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
  
          คำขวัญวันเด็ก 2508 - เด็กจะเจริญต้องรักเรียนเพียรทำดี (จอมพล ถนอม กิตติขจร)
  
          คำขวัญวันเด็ก 2509 - เด็กที่ดีต้องมีสัมมาคารวะ มานะ บากบั่น และสมานสามัคคี (จอมพล ถนอม กิตติขจร)

          คำขวัญวันเด็ก 2510 - อนาคตของชาติจะสุกใส หากเด็กไทยแข็งแรงดีมีความประพฤติเรียบร้อย (จอมพล ถนอม กิตติขจร)

          คำขวัญวันเด็ก 2511 - ความเจริญและความมั่นคงของชาติไทยในอนาคต ขึ้นอยู่กับเด็กที่มีวินัย เฉลียวฉลาดและรักชาติยิ่ง (จอมพล ถนอม กิตติขจร)

          คำขวัญวันเด็ก 2512 - รู้เรียน รู้เล่น รู้สามัคคี เป็นความดีที่เด็กพึงจำ (จอมพล ถนอม กิตติขจร)

          คำขวัญวันเด็ก 2513 - เด็กประพฤติดีและศึกษาดี ทำให้มีอนาคตแจ่มใส (จอมพล ถนอม กิตติขจร)
  
          คำขวัญวันเด็ก 2514 - ยามเด็กจงหมั่นเรียน เพียรกระทำดี เติบใหญ่จะได้มีความสุขความเจริญ (จอมพล ถนอม กิตติขจร)

          คำขวัญวันเด็ก 2515 - เยาวชนฝึกตนดี มีความสามารถ (จอมพล ถนอม กิตติขจร)
  
          คำขวัญวันเด็ก 2516 - เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ (จอมพล ถนอม กิตติขจร)

          คำขวัญวันเด็ก 2517 - สามัคคีคือพลัง (นายสัญญา ธรรมศักดิ์)

          คำขวัญวันเด็ก 2518 - เด็กดีคือทายาทของชาติไทย ต้องร่วมใจร่วมพลังสร้างความสามัคคี (นายสัญญา ธรรมศักดิ์)
  
          คำขวัญวันเด็ก 2519 - เด็กที่ต้องการเห็นอนาคตของชาติรุ่งเรือง จะต้องทำตัวให้ดี มีวินัย เสียแต่บัดนี้ (หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช)

          คำขวัญวันเด็ก 2520 - รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเยาวชนไทย (นายธานินทร์ กรัยวิเชียร)
  
          คำขวัญวันเด็ก 2521 - เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ (พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์)
  
          คำขวัญวันเด็ก 2522 - เด็กไทยคือหัวใจของชาติ (พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์)
  
          คำขวัญวันเด็ก 2523 - อดทน ขยัน ประหยัด เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย (พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์)

          คำขวัญวันเด็ก 2524 - เด็กไทยมีวินัย ใจสัตย์ซื่อ รู้ประหยัด เคร่งครัดคุณธรรม (พลเอก เปรม ติณสูลานนท์)
  
          คำขวัญวันเด็ก 2525 - ขยันศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย (พลเอก เปรม ติณสูลานนท์)
  
          คำขวัญวันเด็ก 2526 - รู้หน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด มีวินัยและคุณธรรม (พลเอก เปรม ติณสูลานนท์)
  
          คำขวัญวันเด็ก 2527 - รักวัฒนธรรมไทย ใฝ่ดีมีความคิด สุจริตใจมั่น หมั่นศึกษา (พลเอก เปรม ติณสูลานนท์)

          คำขวัญวันเด็ก 2528 - สามัคคี นิยมไทย มีวินัย ใฝ่คุณธรรม (พลเอก เปรม ติณสูลานนท์)
 
          คำขวัญวันเด็ก 2529-2531 - นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม (พลเอก เปรม ติณสูลานนท์)


          คำขวัญวันเด็ก 2532-2533 - รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม (พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ)
  
          คำขวัญวันเด็ก 2534 - รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำชาติพัฒนา (พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ)

          คำขวัญวันเด็ก 2535 - สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม (นายอานันท์ ปันยารชุน)

          คำขวัญวันเด็ก 2536-2537 - ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม (นายชวน หลีกภัย)
  
          คำขวัญวันเด็ก 2538 - สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม (นายชวน หลีกภัย)
  
          คำขวัญวันเด็ก 2539 - มุ่งหาความรู้ เชิดชูความเป็นไทย หลีกไกลยาเสพติด (นายบรรหาร ศิลปอาชา)

          คำขวัญวันเด็ก 2540 - รู้คุณค่าวัฒนธรรมไทย ตั้งใจใฝ่ศึกษา ไม่พึ่งพายาเสพติด (พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ) 

          คำขวัญวันเด็ก 2541-2542 - ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย (นายชวน หลีกภัย)


          คำขวัญวันเด็ก 2543-2544 - มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย (นายชวน หลีกภัย)


          คำขวัญวันเด็ก 2545 - เรียนให้สนุก เล่นให้มีความรู้ สู่อนาคตที่สดใส (พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร)

          คำขวัญวันเด็ก 2546 - เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี (พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร)

          คำขวัญวันเด็ก 2547 - รักชาติ รักพ่อแม่ รักเรียน รักสิ่งดี ๆ อนาคตดีแน่นอน (พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร)

          คำขวัญวันเด็ก 2548 - เด็กรุ่นใหม่ ต้องขยันอ่าน ขยันเรียน กล้าคิด กล้าพูด (พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร)

          คำขวัญวันเด็ก 2549 - อยากฉลาด ต้องขยันอ่าน ขยันคิด (พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร)

          คำขวัญวันเด็ก 2550 - มีคุณธรรมนำใจ ใช้ชีวิตพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข (พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์)

          คำขวัญวันเด็ก 2551 - สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม (พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์)

          คำขวัญวันเด็ก 2552 - ฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ จุดประกายฝัน ผูกพันรักสามัคคี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)

          คำขวัญวันเด็ก 2553 - คิดสร้างสรรค์ ขยันใฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรม (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)

          คำขวัญวันเด็ก 2554 - รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)

          คำขวัญวันเด็ก 2555 - สามัคคี มีความรู้ คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)

          
คำขวัญวันเด็ก 2556 - รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)

          
คำขวัญวันเด็ก 2557 - กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทยให้มั่นคง (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)

          
คำขวัญวันเด็ก 2558 - ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

          
คำขวัญวันเด็ก 2559 - เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

          
คำขวัญวันเด็ก 2560 - เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

          
คำขวัญวันเด็ก 2561 - รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

          
คำขวัญวันเด็ก 2562 - เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

          
คำขวัญวันเด็ก 2563 - เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
 
          
คำขวัญวันเด็ก 2564 เด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ ด้วยภักดีมีคุณธรรม (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

          คำขวัญวันเด็ก 2565 รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

          คำขวัญวันเด็ก 2566 รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

          คำขวัญวันเด็ก 2567 - มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย (นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี)


          เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2567 ขอให้เด็ก ๆ ท่องเสียงดัง ๆ และจำให้แม่น ๆ นะจ๊ะ ^0^  


เช็ก ปฏิทิน 2567 ทั้ง ปฏิทินวันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร วันพระ และ วันสำคัญ 2567 เพิ่มเติม

ขอบคุณข้อมูลจาก : สวช.สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, thaingo.org, thaigoodview.com, moe.go.th

ขอบคุณภาพจาก : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
วันเด็กแห่งชาติ 2567 ประวัติวันเด็ก พร้อมคำขวัญวันเด็กตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน อัปเดตล่าสุด 12 มกราคม 2567 เวลา 17:35:56 4,149,927 อ่าน
TOP