ประวัติ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เจ้าคุณพระองค์ที่ 2 แห่งรัตนโกสินทร์


            เปิดประวัติ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี หรือ ท่านผู้หญิงสินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระยศ จาก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 
เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี
ภาพจาก โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ

          สืบเนื่องจาก ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนา พลตรีหญิง ท่านผู้หญิงสินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ ขึ้นเป็น เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ตามที่จารึกลงในสุพรรณบัฏ ตามที่มีรายงานไปแล้วนั้น

 อ่านข่าว : โปรดเกล้าฯ สถาปนา ท่านผู้หญิงสินีนาฏ ขึ้นเป็น เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี
ภาพจาก Instagram Thai Royal Family

          ทั้งนี้ พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการกิจการราชสำนัก กรมกิจการวัง ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กรมฝ่ายเสนาธิการ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ 

          ปฏิบัติหน้าที่รองผู้บังคับการกรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการ ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ และผู้บังคับกองพันราชสำนัก กรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ 

          พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี มีชื่อเดิมว่า ท่านผู้หญิงสินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ และ นิรมล อุ่นพรม เกิดเมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2528 ณ ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เป็นธิดาของนายวิรัตน์ อุ่นพรม กับนางปราณี อุ่นพรม สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนท่าวังผาวิทยาคม จังหวัดน่าน จากนั้น จึงเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ณ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 41 จนจบการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. 2551 จากนั้นจึงได้ทำงานเป็นพยาบาลประจำโรงพยาบาลอานันทมหิดล

เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี
 เจ้าคุณพระสินีนาฏ คือ สตรีสวมชุดสีน้ำเงินด้านหลัง
ภาพจาก โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ


          เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เจ้าคุณพระสินีนาฏ ได้ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานในพระองค์ ตำแหน่ง ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน งานศิลปาชีพ 904 ฝ่ายกิจการพิเศษประจำราชสำนัก โครงการในพระองค์ฯ และการพระราชกุศลกองงาน พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สำนักพระราชวัง

          เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เป็น เจ้าพนักงานในพระองค์ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส งานพระราชกุศล และพระราชานุเคราะห์และโครงการในพระองค์ ฝ่ายราชเลขานุการ กองกิจการในพระองค์สมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สำนักพระราชวัง

          เจ้าคุณพระสินีนาฏ ได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นสูงสุด มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.), เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสูงสุด มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.), เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นปฐมจุลจอมเกล้า (ป.จ.), เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 (ว.ป.ร.1), เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น 2 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) รวมถึง เข็มราชวัลลภทองคำลงยา ด้วย

          พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี คือผู้ดำรงตำแหน่งประจำหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560 พลตรีหญิงสินีนาฏ ดำรงตำแหน่งผู้บังคับแถวแซงเสด็จ เป็นผู้ออกคำสั่งให้ทหารกองเกียรติยศทำความเคารพและจัดระเบียบแถวทหาร ณ ขบวนพระบรมราชอิสริยยศ และต่อเนื่องไปยังพระเมรุมาศ
 

          - ในพระราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 1 (วาระตุลาคม 2551) ให้แก่นายทหารสัญญาบัตรที่รับราชการมาด้วยความเรียบร้อย เป็นผลดีแก่ทางราชการ และได้เลื่อนขึ้นดํารงตําแหน่งอัตราสูงขึ้น โดยที่ ว่าที่ร้อยตรีหญิง นิรมล อุ่นพรม เป็นร้อยตรีหญิง

           อ่านเพิ่มเติม ราชกิจจานุเบกษา

           -  ในพระราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 27 เมษายน 2555  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 2 (วาระเมษายน 2554) ให้
แก่นายทหารสัญญาบัตรที่รับราชการมาด้วยความเรียบร้อย เป็นผลดีแก่ทางราชการ และได้เลื่อนขึ้นดํารงตําแหน่งอัตราสูงขึ้น โดยที่ ว่าที่ร้อยโทหญิง นิรมล อุ่นพรม เป็นร้อยโทหญิง

           อ่านเพิ่มเติม ราชกิจจานุเบกษา

           - ในพระราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 30 มกราคม 2556 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระบรมราชานุมัติให้สํานักพระราชวัง ดําเนินการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งข้าราชการพลเรือนในพระองค์และรับโอนข้าราชการทหารมาบรรจุ เป็นข้าราชการพลเรือนในพระองค์ โดย ร้อยโทหญิง นิรมล อุ่นพรม ตําแหน่ง พยาบาล โรงพยาบาลอานันทมหิดลกองทัพบก ดํารงตําแหน่ง เจ้าพนักงานในพระองค์ ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน งานศิลปาชีพ ๙๐๔ ฝ่ายกิจการพิเศษประจําราชสํานัก โครงการในพระองค์ฯ และการพระราชกุศลกองงานพระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สํานักพระราชวัง

 พระราชกิจจานุเบกษา

           - ในพระราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระบรมราชานุมัติให้สํานักพระราชวัง ดําเนินการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในพระองค์ให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น เป็นพิเศษเฉพาะราย โดย ร้อยโทหญิง สินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ ตําแหน่ง เจ้าพนักงานในพระองค์ ตําแหน่ง ประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน งานศิลปาชีพ ๙๐๔ ฝ่ายกิจการพิเศษประจําราชสํานัก โครงการในพระองค์ฯ และการพระราชกุศล กองงานพระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

           ดํารงตําแหน่ง เจ้าพนักงานในพระองค์ ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส งานพระราชกุศล และพระราชานุเคราะห์และโครงการในพระองค์ ฝ่ายราชเลขานุการ กองกิจการในพระองค์สมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สํานักพระราชวัง


พระราชกิจจานุเบกษา

           - ในพระราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 9 กันยายน 2559  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 (วาระตุลาคม 2558) ให้แก่นายทหารสัญญาบัตรที่รับราชการมาด้วยความเรียบร้อย เป็นผลดีแก่ทางราชการ และได้เลื่อนขึ้นดํารงตําแหน่งอัตราสูงขึ้น โดยที่ ว่าที่พันตรีหญิง สินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ เป็น พันตรีหญิง ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558

            อ่านเพิ่มเติม ราชกิจจานุเบกษา

           - ในพระราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 6 มกราคม 2560 มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารให้แก่ว่าที่พันโทหญิง สินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ เป็น พันเอกหญิง

เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

          - ในพระราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2560 มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิส ริยาภรณ์ ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) ให้แก่ พันเอกหญิง สินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ ตําแหน่ง ประจําหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย

เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

          - ในพระราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน ชั้น ปฐมจุลจอมเกล้า และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 1 รวมถึง มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง ช้างเผือก ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นมหาวชิรมงกุฎ ให้แก่ พันเอก (พิเศษ) หญิง สินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์

เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

          - ในพระราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พันเอก (พิเศษ) หญิง ท่านผู้หญิงสินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ เป็น พลตรีหญิง และดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการกิจการราชสำนัก กรมกิจการวัง (อ) ทหารมหาดเล็ก ราชวัลลภรักษาพระองค์ กรมฝ่ายเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการ ถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตราพลตรี) ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้บังคับการ กรมทหารรักษาวังมหาดเล็ก ราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการ ถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ และผู้บังคับกองพันราชสำนัก กรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

          - ในพระราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเข็มราชวัลลภทองคำลงยา แก่ พลตรีหญิงท่านผู้หญิงสินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์

เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
   

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ประวัติ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เจ้าคุณพระองค์ที่ 2 แห่งรัตนโกสินทร์ โพสต์เมื่อ 29 กรกฎาคม 2562 เวลา 10:36:17 1,015,928 อ่าน
TOP