x close

ราชกิจจาฯ ประกาศเพิกถอนทะเบียนตํารับยา ที่มีพาราเซตามอลผสม 25 ตำรับ

        ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเพิกถอนทะเบียนตํารับยา ที่มีพาราเซตามอลเป็นส่วนประกอบ 25 ตำรับ ที่อาจเสี่ยงให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค


ราชกิจจานุเบกษา

       วานนี้ (10 กันยายน 2562) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ คําสั่งกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง เพิกถอนทะเบียนตํารับยา ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันปรากฏพบปัญหาจากการใช้ยาพาราเซตามอลมากขึ้น จนเกิดอาการไม่พึงประสงค์ในลักษณะการแพ้ยา และอาการผลข้างเคียง เช่น การเกิดพิษต่อตับ จากการใช้ยาไม่เหมาะสม การได้รับยาซ้ำซ้อน การใช้ยาเกินขนาดโดยไม่ตั้งใจ หรือการใช้ยาร่วมกับการดื่มเครื่องดื่ม ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค

       เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ใช้ยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มีคําสั่ง 329/2560 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ให้ผู้รับอนุญาตผลิตยา หรือผู้รับอนุญาตนําหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งทะเบียนตํารับยาที่มีพาราเซตามอลเป็นส่วนประกอบ ชนิดรับประทาน ให้แก้ไขฉลาก และเอกสาร กํากับยาให้เป็นไปตามคําสั่งดังกล่าว

       ต่อมาในการประชุมเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ได้มีคําสั่ง กระทรวงสาธารณสุขที่ 204/2562 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ให้ผู้รับอนุญาตที่ยังไม่ได้ยื่นแก้ไขทะเบียนตํารับยาเร่งดําเนินการตามคําสั่งกระทรวงที่ 329/2560 แต่ปรากฏว่าผู้รับอนุญาตไม่ดําเนินการแก้ไขทะเบียนตํารับยาดังกล่าวให้เป็นไปตามคําสั่งข้างต้น จํานวน 25 ตํารับ จึงอาจเกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้ยาได้ ดังนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีคําสั่งเพิกถอนทะเบียนตํารับยาที่มีพาราเซตามอลเป็นส่วนประกอบ ชนิดรับประทาน จํานวน 25 ตํารับ ตามบัญชีแนบท้ายคําสั่งนี้

       อนึ่ง หากผู้รับอนุญาตผู้ใดไม่เห็นด้วย สามารถยื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้ โดยให้ทําคําฟ้องยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลปกครองหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งนี้ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ราชกิจจาฯ ประกาศเพิกถอนทะเบียนตํารับยา ที่มีพาราเซตามอลผสม 25 ตำรับ โพสต์เมื่อ 11 กันยายน 2562 เวลา 19:51:39 14,083 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP