x close

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เจ้าคุณพระสินีนาฏ เป็นประธานที่ปรึกษาฯ จัดงานอุ่นไอรัก-จิตอาสา

          รัชกาลที่ 10 โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เป็นประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการจัดงานอุ่นไอรัก - โครงการจิตอาสาพระราชทาน

ภาพจาก ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. (ศอญ.จอส.904 วปร.)

          วันที่ 14 ตุลาคม 2562 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่เรื่อง แต่งตั้งประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว โดยมีใจความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์ จัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ณ พระลานพระราชวังดุสิต โดยมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานความสุขให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน เสริมสร้างความผูกพันใกล้ชิดระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับอาณาราษฎร

          ในการนี้ ทรงพระราชดำริว่า เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ได้ปฏิบัติหน้าที่บริหารจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ทั้ง 2 ครั้งที่ผ่านมา ด้วยความวิริยอุตสาหะและทุ่มเท ในการกำหนดรูปแบบ ดำเนินการ และกำกับดูแลให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ ส่งผลให้งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว เป็นที่นิยมชมชอบของมหาชนเป็นอันมาก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เป็นประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว

ภาพจาก ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. (ศอญ.จอส.904 วปร.)

อำนาจหน้าที่

          1. ให้คำปรึกษาแนะนำ ตลอดจนการช่วยเหลือต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานจัดงานอุ่นไอรัก
คลายความหนาว เป็นไปตามพระบรมราโชบาย และสมพระเกียรติ

          2. กำกับดูแลกิจกรรมการจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ภาพจาก ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. (ศอญ.จอส.904 วปร.)

          นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่เรื่อง แต่งตั้งประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. มีใจความดังนี้ ตามที่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เพื่อส่งเสริมและสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม

          ในการนี้ ทรงพระราชดำริว่า เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่สนองพระบรมราโชบายมาตั้งแต่เริ่มโครงการ ด้วยความวิริยอุตสาหะ พากเพียร รอบคอบ ทุ่มเทกำลังกายใจ เป็นหลักของโครงการตลอดมา เพื่อให้โครงการนี้ดำเนินการไปอย่างมั่นคงสมบูรณ์และต่อเนื่องตามจุดประสงค์ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เป็นประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เจ้าคุณพระสินีนาฏ เป็นประธานที่ปรึกษาฯ จัดงานอุ่นไอรัก-จิตอาสา อัปเดตล่าสุด 15 ตุลาคม 2562 เวลา 13:34:30 83,317 อ่าน
TOP