x close

มธ. สั่งกฎเหล็กวันรับปริญญา งดกระทำไม่เหมาะสม - เจอดราม่าเก็บข้อมูลส่วนตัวผู้ร่วมงาน

          วันพระราชทานปริญญาบัตร ม.ธรรมศาสตร์ กำหนดให้บัณฑิตรักษามาตรการโควิด 19 และงดการกระทำที่ไม่เหมาะสม ก่อนเจอแถลงการณ์ดราม่า เก็บข้อมูลส่วนตัวผู้เข้าร่วมงาน - เปิดเผยข้อมูลคนซ้อมและไม่ซ้อมรับปริญญา

รับปริญญา ธรรมศาสาตร์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Thammasat University

          จากกรณี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ที่หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยมีการรับจริง วันที่ 30-31 ตุลาคม 2563 โดยก่อนหน้านี้มีการเผยแพร่ประกาศ ลงนามโดย รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง "ข้อปฏิบัติของบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561" โดยมีเนื้อหาดังนี้...

          การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทยจะอยู่ในภาวะที่สามารถควบคุมได้แล้วก็ตาม แต่เพื่อให้การดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นไปด้วยความปลอดภัย สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อ และเพื่อเป็นการเคารพผู้เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มธ. จึงกำหนดข้อปฏิบัติของบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ดังต่อไปนี้

          1. บัณฑิตผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร คือ บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 และได้เข้ารับการฝึกซ้อมครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

          2. บัณฑิตทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุข ซึ่งคณะกรรมการฝ่ายบริหารจัดการตามมาตรการสาธารณสุขกำหนดไว้ จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

          3. เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการเตรียมการจัดบัณฑิต ซึ่งมีจำนวนเข้านั่งในบริเวณหอประชุมใหญ่ ให้บัณฑิตไปพร้อม ณ จุดนัดหมาย ตามเวลาที่คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายฝึกซ้อมวิธีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและดำเนินการเกี่ยวกับบัณฑิตกำหนด ดังนี้

          - ก่อนเวลา 14.00 น. สำหรับบัณฑิตผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรภาคแรก

          - ก่อนเวลา 17.30 น. สำหรับบัณฑิตผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรภาคหลัง

          - และก่อนเวลา 09.00 น. สำหรับกลุ่มบัณฑิตศึกษา

          บัณฑิตที่มายังจุดนัดหมายหลังเวลาดังกล่าว คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายฝึกซ้อมจะไม่อนุญาตให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

รับปริญญา ธรรมศาสาตร์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Thammasat University

          4. บัณฑิตต้องรักษามาตรการทางสาธารณสุข โดยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัย รวมถึงพึงแนะนำผู้มาร่วมพิธีอื่นให้ร่วมมือกันปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว เพื่อความปลอดภัยของทุกคนที่เข้ามาในบริเวณมหาวิทยาลัย

          เมื่อบัณฑิตเข้าในบริเวณหอประชุมแล้ว ให้บัณฑิตนั่งในที่ที่คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายฝึกซ้อมกำหนดไว้ให้ และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ร่วมพิธี โดยทางมหาวิทยาลัยจะจัดเตรียมหน้ากากอนามัยให้ผู้เข้าร่วมพิธีเปลี่ยนทั้งด้านหน้าและภายในหอประชุม

          5. บัณฑิตจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนพิธีที่คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายฝึกซ้อมได้จัดฝึกซ้อมให้ และปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ คณาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพิธีโดยเคร่งครัด

          6. เพื่อให้การพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นการเคารพต่อผู้เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรท่านอื่น บัณฑิตพึงงดเว้นจากการแสดงออกหรือการกระทำที่ไม่เหมาะสมต่าง ๆ ภายในหอประชุมและเขตพิธีการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดการรบกวนต่อพิธีโดยรวมหรือรบกวนผู้ร่วมพิธีท่านอื่น

          7. หากมีบัณฑิตท่านใดไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ คณะกรรมการอำนวยการในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 อาจพิจารณาไม่ให้ร่วมในพิธี หรือถ้าจำเป็นอาจต้องขอไม่ให้อยู่ในหอประชุมในระหว่างพิธี

          8. ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือจะต้องมีการวินิจฉัยชี้ขาดตามประกาศนี้ ให้ประธานคณะกรรมการอำนวยการในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
 
          อย่างไรก็ตาม ล่าสุด วันที่ 31 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ออกแถลงการณ์ถึงพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ โดยระบุว่า เนื่องด้วยวันพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 มีมาตรการการคัดกรองบุคคลผู้เข้าร่วมงานอย่างเข้มงวด และมีหน่วยงานภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจคัดกรอง

          อนึ่ง คณะกรรมการบัณฑิตได้รับเรื่องร้องเรียนจากบัณฑิต นักศึกษา และผู้เข้าร่วมงานบางส่วน ถึงข้อกังวลใจในกระบวนการตรวจคัดกรอง ที่มีการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลผ่านการอ่านข้อมูลผ่านบัตรประชาชน การสอบถามข้อมูลส่วนตัว หรือการถ่ายภาพบุคคลเพื่อเก็บไว้ในฐานข้อมูล ทั้งยังปรากฏการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลของบัณฑิตที่เข้าร่วม และไม่เข้าร่วมซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร อันเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่พึงกระทำได้ของบัณฑิต และเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ควรได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อนมีการเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานภายนอก


          ทั้งนี้ คณะกรรมการบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงออกแถลงการณ์ฉบับนี้มาเพื่อเรียนทวงถามต่อมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

          1. คณะกรรมการบัณฑิต ใคร่สอบถามถึงเหตุและผลของการเปิดเผยข้อมูลการเข้าร่วมและไม่เข้าร่วมซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร อันเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่พึงกระทำได้ของบัณฑิต ให้แก่หน่วยงานภายนอก

          2. คณะกรรมการบัณฑิต ใคร่สอบถามถึงผู้รับผิดชอบในกระบวนการการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งในรูปแบบลายลักษณ์อักษร ภาพถ่าย พร้อมถึงนโยบายและระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และมีกระบวนการคุ้มครองบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลเหล่านี้อย่างไร

          3. คณะกรรมการบัณฑิต ได้มีข้อกังวลถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพของบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ทางคณะกรรมการบัณฑิตจึงขอเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยชี้แจงตามข้อการทวงถามและประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง

          คณะกรรมการบัณฑิต ยึดมั่นในพื้นฐานของการเคารพสิทธิและข้อมูลส่วนบุคคลของปัจเจกชนที่อยู่ภายใต้กฎหมาย และเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอบสนองต่อข้อทวงถามดังกล่าวเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพและความปลอดภัยอย่างเท่าเทียม

อ่านประกาศฉบับเต็ม คลิกที่นี่

รับปริญญา ธรรมศาสาตร์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Thammasat University

รับปริญญา ธรรมศาสาตร์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Thammasat University

รับปริญญา ธรรมศาสาตร์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก จบ มธ. 61

ขอบคุณข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, เฟซบุ๊ก จบ มธ. 61

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
มธ. สั่งกฎเหล็กวันรับปริญญา งดกระทำไม่เหมาะสม - เจอดราม่าเก็บข้อมูลส่วนตัวผู้ร่วมงาน อัปเดตล่าสุด 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 22:15:20 11,149 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP