x close

เชิญร่วมอบรมออนไลน์ จป.หัวหน้างาน - จป.บริหาร คปอ. กับ เซฟสิริ SAFESIRI

           หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน อบรม จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร คปอ. กับ เซฟสิริ SAFESIRI รูปแบบออนไลน์แบบ Full HD ทั้งภาพและเสียง
 

           หากพูดถึงโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว ความปลอดภัยในการทำงาน ถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากที่นายจ้างจะต้องมุ่งเน้นให้การดำเนินธุรกิจนั้นปราศจากอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่จะทำให้พนักงานในองค์กรได้รับบาดเจ็บ
 

           นายจ้างควรทำการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานก่อนเริ่มงาน รวมไปถึงหัวหน้างานควรได้รับการฝึกอบรม จป. หัวหน้างาน ตามที่กฎหมายกำหนด แต่ในปัจจุบันที่เกิดโรคระบาดโควิด 19 ทำให้การจัดฝึกอบรมนั้นไม่สามารถทำได้ เนื่องจากไม่ปลอดภัยจากการติดโรคโควิด19 ทางกรมสวัสดิการ จึงได้มีแนวทางให้นายจ้างในสถานประกอบทุกรายสามารถจัดฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานอบรม จป. ออนไลน์ได้ ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แนวทางการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
 

โดยบังคับให้ 14 ประเภทกิจการที่ต้องมี จป. หัวหน้างาน

          (๑) การทำเหมืองแร่ เหมืองหิน กิจการปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมี

          (๒) การทำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง เก็บรักษา ปรับปรุง ตกแต่ง เสริมแต่ง ดัดแปลง แปรสภาพ ทำให้เสีย หรือทำลายซึ่งวัตถุหรือทรัพย์สิน รวมทั้งการต่อเรือ การให้กำเนิดแปลง และจ่ายไฟฟ้าหรือพลังงานอย่างอื่น

          (๓) การก่อสร้าง ต่อเติม ติดตั้ง ซ่อม ซ่อมบำรุง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร สนามบิน ทางรถไฟ ทางรถราง ทางรถใต้ดิน ท่าเรือ อู่เรือ สะพานเทียบเรือ ทางน้ำ ถนน เขื่อน อุโมงค์ สะพาน ท่อระบาย ท่อน้ำ โทรเลข โทรศัพท์ ไฟฟ้า ก๊าซหรือประปา หรือสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ รวมทั้งการเตรียมหรือวางรากฐานของการก่อสร้าง

          (๔) การขนส่งคนโดยสารหรือสินค้าโดยทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และรวมทั้งการบรรทุกขนถ่ายสินค้า

          (๕) สถานีบริการหรือจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหรือก๊าซ

          (๖) โรงแรม

          (๗) ห้างสรรพสินค้า

          (๘) สถานพยาบาล

          (๙) สถาบันทางการเงิน

          (๑๐) สถานตรวจทดสอบทางกายภาพ

          (๑๑) สถานบริการบันเทิง นันทนาการ หรือการกีฬา

          (๑๒) สถานปฏิบัติการทางเคมีหรือชีวภาพ

          (๑๓) สำนักงานที่ปฏิบัติงานสนับสนุนสถานประกอบกิจการตาม (๑) ถึง (๑๒)

          (๑๔) กิจการอื่นตามที่กระทรวงแรงงานประกาศกำหนด

กำหนดการฝึกอบรม

วันที่ 1

          08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน ทำแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม

          09.00-10.30 น.  หมวดที่ ๑ ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน – ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย และอาชีอนามัย

          10.30-10.45 น.  พักเบรค

          10.45-12.15 น.  – บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ หัวหน้างาน

          12.15-13.15 น.  พักรับประทานอาหาร

          13.15-14.30 น.  หมวดที่ ๒ กฎความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน – การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของกระทรวงแรงงาน

          14.30-14.45 น.  พักเบรค

          14.45-16.30 น.  – สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติ

 

วันที่ 2

          08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน

          09.00-10.30 น.  หมวดที่ ๓ การค้นหาอันตรายจากการทำงาน

          – การตรวจความปลอดภัย

          – การวิเคราะห์งาน เพื่อความปลอดภัย

          10.30-10.45 น.  พักเบรค

          10.45-12.15 น.  – การสอบสวนและการรายงานอุบัติเหตุ

          12.15-13.15 น.  พักรับประทานอาหาร

          13.15-14.30 น.  หมวดที่ ๔ การป้องกันและควบคุมอันตราย

          – การป้องกันและควบคุมอันตรายจากเครื่องจักร

          – การป้องกันและควบคุมอันตรายจากไฟฟ้า

          – การป้องกันและควบคุมอันตรายจากการเคลื่อนย้ายและจัดเก็บวัสดุ

          – การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ

          14:30-14:45 น. พักเบรค

          14:45-16:45 น.

          – การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

          – การป้องกันควบคุมอันตรายจากสารเคมี

          – การป้องกันและควบคุมปัญหาด้านการยศาสตร์

          – การป้องกันควบคุมอันตรายในงานก่อสร้าง

          – การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

          ทำแบบทดสอบหลังการฝึกอบรม

          หากท่านใดสนใจฝึกอบรมสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเบอร์โทรศัพท์ หรือ ดูรายละเอียดการอบรม จป หัวหน้างานเพิ่มเติมได้ทาง

         เว็ปไซต์ safesiri.com

         รายละเอียด : safesiri.com

         โทร. 083 - 939 - 9514 (อบรม อินเฮ้าส์)

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เชิญร่วมอบรมออนไลน์ จป.หัวหน้างาน - จป.บริหาร คปอ. กับ เซฟสิริ SAFESIRI อัปเดตล่าสุด 28 เมษายน 2565 เวลา 09:47:51 5,629 อ่าน
TOP