x close

โพลชี้ คนไทยไม่ดูหนังโป๊เพียบ ไม่เอาหนังโป๊เสรี ขัดศีลธรรมอันดีงาม !

          นิด้าโพล เผยคนไทยส่วนใหญ่ ไม่เคยดูหนังสือโป๊ ไม่เห็นด้วยเรื่องหนังโป๊เสรี หวั่นส่งผลเสียต่อเด็กและเยาวชน ทำให้หมกมุ่นเรื่องเพศมากเกินไป

โพลชี้ คนไทยไม่ดูหนังโป๊เพียบ
ภาพจาก charnsitr / Shutterstock.com

           วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น นิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง "หนังโป๊เสรี จะเอาหรือไม่" ทำการสำรวจระหว่าง วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2564 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,315 หน่วยตัวอย่าง


          โดยเกี่ยวกับข้อเสนอให้สามารถผลิตหนังโป๊ได้อย่างเสรี การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของนิด้าโพล สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 97.0

โพลชี้ คนไทยไม่ดูหนังโป๊เพียบ
ภาพจาก 9091086 / Shutterstock.com

เมื่อถามถึงการเคยดูหนังสือโป๊ของประชาชน ?


          ส่วนใหญ่ ร้อยละ 54.14 ระบุว่า ไม่เคยดู

          ร้อยละ 45.78 ระบุว่า เคยดู

          ร้อยละ 0.08 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

การเคยดูหนังโป๊ของประชาชน


          ส่วนใหญ่ ร้อยละ 56.50 ระบุว่า เคยดู

          ร้อยละ 43.50 ระบุว่า ไม่เคยดู  

ความคิดเห็นของประชาชนต่อข้อเสนอให้สามารถผลิตหนังโป๊ได้อย่างเสรี

          - ส่วนใหญ่ ร้อยละ 62.89 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย เพราะส่งผลเสียต่อเด็กและเยาวชน ทำให้หมกมุ่นกับเรื่องเพศมากจนเกินไป ประเทศไทยเป็นเมืองพุทธจึงขัดต่อศีลธรรม อันดีงามของประเทศ อาจทำให้เกิดปัญหาอาชญากรรม และการล่วงละเมิดทางเพศเพิ่มมากขึ้น

          - รองลงมา ร้อยละ 14.15 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะ อาจส่งผลเสียต่อเด็กและเยาวชน ยากต่อการควบคุม อาจเกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบ ประเทศไทยเป็นเมืองพุทธจะให้เปิดเสรีเลยไม่ได้ บางส่วนระบุว่า ควรมีขอบเขต เช่น การจำกัดช่วงอายุ

          - ร้อยละ 12.55 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย เพราะยุคสมัยใหม่ให้การยอมรับ เป็นเรื่องปกติธรรมชาติของมนุษย์ และเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่สามารถทำได้

          - ร้อยละ 7.98 ระบุว่า เห็นด้วยมาก เพราะสังคมปัจจุบัน เปิดกว้างยอมรับเรื่องเหล่านี้ เป็นเรื่องปกติธรรมชาติของมนุษย์ เป็นการสร้างอาชีพและรายได้ ขณะที่บางส่วนระบุว่า ถึงไม่เปิดเสรี ก็มีการลักลอบผลิตอยู่ดี

          - ร้อยละ 2.43 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

เพศของกลุ่มตัวอย่าง

          - ร้อยละ 48.82 เป็นเพศชาย

          - ร้อยละ 51.10 เป็นเพศหญิง

          - ร้อยละ 0.08 เป็นเพศทางเลือก

พิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า...

          - ตัวอย่าง ร้อยละ 8.82 มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ

          - ร้อยละ 25.78 มีภูมิลำเนาอยู่ปริมณฑลและภาคกลาง

          - ร้อยละ 18.33 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ

          - ร้อยละ 33.46 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

          - ร้อยละ 13.61 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้

อายุของกลุ่มตัวอย่าง

          - ร้อยละ 7.98 อายุ 18-25 ปี

          - ร้อยละ 13.31 อายุ 26-35 ปี

          - ร้อยละ 21.75 อายุ 36-45 ปี

          - ร้อยละ 32.78 อายุ 46-59 ปี

          - ร้อยละ 24.18 อายุ 60 ปีขึ้นไป

โพลชี้ คนไทยไม่ดูหนังโป๊เพียบ

ศาสนาของกลุ่มตัวอย่าง


          - ร้อยละ 95.14 นับถือศาสนาพุทธ

          -  ร้อยละ 3.50 นับถือศาสนาอิสลาม

          - ร้อยละ 0.68 นับถือศาสนาคริสต์

          - ร้อยละ 0.68 อื่น ๆ

          - ร้อยละ 0.68 ไม่ระบุศาสนา

สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง

          - ร้อยละ 23.04 สถานภาพโสด

          - ร้อยละ 72.93 สมรสแล้ว

          - ร้อยละ 3.42 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่

          - ร้อยละ 0.61 ไม่ระบุสถานภาพการสมรส

ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง

          - ร้อยละ 29.51 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า

          - ร้อยละ 32.01 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

          - ร้อยละ 7.68 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า

          - ร้อยละ 25.02 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

          - ร้อยละ 5.02 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

          - ร้อยละ 0.76 ไม่ระบุการศึกษา

อาชีพของกลุ่มตัวอย่าง


          - ร้อยละ 8.37 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

          - ร้อยละ 14.15 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน

          - ร้อยละ 22.43ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ

          - ร้อยละ 13.61 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง

          - ร้อยละ 14.30 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน

          - ร้อยละ 23.19 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน

          - ร้อยละ 3.04 เป็นนักเรียน/นักศึกษา

          - ร้อยละ 0.15 เป็นพนักงานองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหากำไร

          - ร้อยละ 0.76 ไม่ระบุอาชีพ

รายได้ของกลุ่มตัวอย่าง

          - ร้อยละ 22.96 ไม่มีรายได้

          - ร้อยละ 21.98 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท

          - ร้อยละ 24.41 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท

          - ร้อยละ 10.65 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท

          - ร้อยละ 4.26 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท

          - ร้อยละ 5.63 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป

          - ร้อยละ 10.11 ไม่ระบุรายได้

ขอบคุณข้อมูลจาก NIDA Poll

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
โพลชี้ คนไทยไม่ดูหนังโป๊เพียบ ไม่เอาหนังโป๊เสรี ขัดศีลธรรมอันดีงาม ! อัปเดตล่าสุด 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17:49:28 16,360 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP