x close

เปิดสาเหตุ อาคเนย์ประกันภัย ทำไมถึงเจ๊ง - ลูกค้าปัจจุบัน ทำอย่างไรต่อไป มีคำตอบ


           บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ประกาศยกเลิกกิจการประกันวินาศภัย พร้อมเผยสาเหตุหลักจนทำให้บริษัทเจ๊ง - เตรียมร้องขอคณะกรรมการฯ คืนเบี้ยประกันภัยให้ลูกค้าปัจจุบัน และจัดหาผู้รับประกันภัยรายใหม่


           วันที่ 26 มกราคม 2565 มีรายงานว่า บริษัทเครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TGH ธุรกิจหลักด้านประกันและการเงินของกลุ่มไทยเจริญคอร์ปอเรชั่น หรือ ทีซีซี กรุ๊ป ของ เจ้าสัวเจริญ สิริวัฒนภักดี ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยระบุว่า

           สืบเนื่องจากปัญหาสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ซึ่งมีจำนวนที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในภาพรวม ซึ่งก่อนหน้าที่ TGH ได้แก้ไขปัญหาด้วยการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทในช่วงปลายปี 2564 ดังนี้…

           1. การจำหน่ายหุ้นบริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ TGH ซึ่งก็คือกลุ่มทีซีซี

           2. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ TGH ได้ให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่ ไทยประกันภัย นำไปจ่ายค่าสินไหมทดแทนจากการเคลมประกันโควิด ของลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ของทั้งไทยประกันภัย และอาคเนย์ประกันภัย เป็นจำนวน 9,900 ล้านบาท

อาคเนย์ประกันภัย เลิกกิจการ

           โดยเงินสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ดังกล่าว ได้นำมาชำระเป็นค่าสินไหมทดแทนจากการเคลมประกันโควิดในส่วนของอาคเนย์ประกันภัย (ผ่านการทำสัญญารับประกันภัยต่อที่เข้าทำไว้กับไทยประกันภัย) ประมาณ 8,060 ล้านบาท ซึ่งช่วยให้อาคเนย์ประกันภัย ยังสามารถคงสถานะมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน และสามารถประกอบกิจการต่อเนื่องมาได้ในช่วงที่ผ่านมา

อาคเนย์ประกันภัย เลิกกิจการ

           ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 อาคเนย์ประกันภัยมีสินทรัพย์สุทธิคงเหลือกว่า 1,800 ล้านบาท และยังสามารถดำรงอัตราส่วนความพอเพียงของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio) อยู่ที่ประมาณร้อยละ 170 แต่ปัญหาการกลายพันธุ์ของโรคโควิด 19 สายพันธุ์โอมิครอน ที่ยังคงเพิ่มความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของเงินกองทุนของอาคเนย์ประกันภัยให้ลดต่ำลงกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดในระยะเวลาอันใกล้นี้

           ทั้งนี้ ผลการประชุมผู้ถือหุ้นมีมติดำเนินการเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย และส่งคืนใบอนุญาต ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยต่อนายทะเบียนตามกฎหมาย และโอนกิจการของอาคเนย์ประกันภัยให้แก่ บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาร่วมกับตัวแทนฝ่ายจัดการของอาคเนย์ประกันภัยอย่างรอบด้าน โดยมีความมุ่งหมายที่จะดูแลผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายไม่ให้ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง ดังเช่นกรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยอื่นที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต และผู้ที่ได้รับผลกระทบ จะไม่ได้จำกัดเฉพาะเพียงผู้เอาประกันตามกรมธรรม์ประกันภัยโควิดเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงผู้เอากรมธรรม์ประกันภัยประเภทอื่น ๆ

           ดังนั้น การเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยโดยสมัครใจในขณะที่อาคเนย์ประกันภัยยังคงมีสถานะทางการเงินที่เพียงพอ และยังดำรงเงินกองทุนได้ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยขอให้คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พิจารณาให้กองทุนประกันวินาศภัย เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการในเรื่องการดำเนินการคืนเบี้ยประกันให้กับผู้เอาประกันภัยทุกราย ตามกรมธรรม์ประกันภัยที่อาคเนย์ประกันภัย ยังมีภาระผูกพันตามกรมธรรม์ประกันภัยต่อผู้เอาประกันภัยนั้น ๆ (ซึ่งรวมถึง กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อโควิด)

           รวมทั้งการจัดหาผู้รับประกันภัยรายใหม่ให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามหลักเกณฑ์และแนวทางของกองทุนประกันวินาศภัยต่อไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เปิดสาเหตุ อาคเนย์ประกันภัย ทำไมถึงเจ๊ง - ลูกค้าปัจจุบัน ทำอย่างไรต่อไป มีคำตอบ อัปเดตล่าสุด 26 มกราคม 2565 เวลา 14:26:43 38,032 อ่าน
TOP