x close

สินมั่นคงประกันภัย ยื่นศาลล้มละลายขอฟื้นฟูกิจการ หาแหล่งทุนใหม่จ่ายโควิด 19

         สินมั่นคงประกันภัย ยื่นศาลล้มละลายขอฟื้นฟูกิจการ หลังแบกภาระหนี้สินไหมทดแทน เจอ จ่าย จบ เผยแนวทางหาทุนใหม่จ่ายผู้เอาประกันภัยโควิด 19


         วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 สปริงนิวส์ รายงานว่า ได้มีเอกสารจาก บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SMK รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ว่า ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางแล้ว

          โดยบริษัท ระบุว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอความยินยอมในการฟื้นฟูกิจการของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้บริษัทยื่นขอความยินยอมเพื่อส่งคำร้องขอต่อศาลให้พื้นฟูกิจการต่อสำนักงาน คปภ. โดยบริษัทได้ยื่นคำร้องขอต่อศาลให้ฟื้นฟูกิจการต่อสำนักงาน คปภ. เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 นั้น

สินมั่นคงประกันภัย ยื่นศาลล้มละลายขอฟื้นฟูกิจการ
ภาพจาก ไทยพีบีเอส

          ภายหลังจากที่สำนักงาน คปภ. ได้พิจารณาคำขอดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 สำนักงาน คปภ. จึงได้ให้ความยินยอมเป็นหนังสือต่อบริษัท ให้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง โดยบริษัทต้องยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทต่อศาลล้มละลายกลางภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว ในการนี้บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 บริษัทได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางแล้ว

สินมั่นคงประกันภัย ยื่นศาลล้มละลายขอฟื้นฟูกิจการ
ภาพจาก ไทยพีบีเอส

โดยบริษัทขอชี้แจงสาระสำคัญของคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ ดังนี้

          1. บริษัทในฐานะลูกหนี้ เป็นผู้ขึ้นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง

          2. บริษัทเสนอบริษัทสินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ลูกหนี้เป็นผู้ทำแผน

          3. แนวทางของแผนฟื้นฟูกิจการในเบื้องต้น ได้แก่

          3.1 การหาแหล่งเงินทุนใหม่และปรับโครงสร้างทุน โดยเฉพาะการเพิ่มทุนเพื่อระดมเงินจากผู้ร่วมทุนใหม่ เพื่อนำมาใช้ในการชำระหนี้และเพื่อปรับโครงสร้างทุนให้มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

          3.2 การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระหนี้ ขยายระยะเวลาชำระหนี้ ปรับโครงสร้างหนี้ เสนอชำระหนี้ด้วยการแปลงหนี้เป็นทุน

          3.3 การศึกษาและจัดเตรียมแผนและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจประกันภัยให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสินมั่นคงประกันภัย ยื่นศาลล้มละลายขอฟื้นฟูกิจการ

สินมั่นคงประกันภัย ยื่นศาลล้มละลายขอฟื้นฟูกิจการ

ขอบคุณข้อมูลจาก สปริงนิวส์

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สินมั่นคงประกันภัย ยื่นศาลล้มละลายขอฟื้นฟูกิจการ หาแหล่งทุนใหม่จ่ายโควิด 19 โพสต์เมื่อ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 16:30:54 4,643 อ่าน
TOP