x close

เซ็นเรียบร้อย ! 8 พรรคจับมือ MOU ตั้งรัฐบาลก้าวไกล - ดันกัญชากลับไปเป็นยาเสพติด

          8 พรรคลงนามแล้ว MOU ตั้งรัฐบาลก้าวไกล 23 ข้อ กับอีก 5 แนวทาง เดินหน้าจัดตั้งรัฐบาล ดันกัญชากลับไปเป็นยาเสพติด - ก้าวไกลยังเดินหน้าแก้ไข ม.112

เซ็นเรียบร้อย 8 พรรคจับมือ MOU ตั้งรัฐบาลก้าวไกล
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

          วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.50 น. นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ในฐานะแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลได้จัดการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) กับ 8 พรรคการเมือง ได้แก่ พรรคก้าวไกล พรรคเพื่อไทย พรรคประชาชาติ พรรคไทยสร้างไทย พรรคเสรีรวมไทย พรรคเพื่อไทรวมพลัง พรรคเป็นธรรม และพรรคพลังสังคมใหม่


          นายพิธา กล่าวว่า วันนี้เป็นการแถลงร่วมกันจัดตั้งรัฐบาล ซึ่งเป็นวันสำคัญกับประวัติศาสตร์การเมืองไทย ครบรอบรัฐประหาร พ.ศ. 2557 และเป็นวันที่เซ็นข้อตกลงในการตั้งรัฐบาล เป็นวันประวัติศาสตร์ที่หมุดหมายสะท้อนความสำเร็จสังคมไทย เปลี่ยนผ่านกลับมาสู่ระบบรัฐสภาอย่างสันติ และจุดหมายในการลงนามข้อตกลงร่วม MOU ได้รวบรวมวาระที่เห็นร่วมกันเพื่อผลักดันผ่านกลไกของรัฐบาล และรัฐสภา และความรับผิดชอบที่จะเสนอกับพี่น้องทั้งประเทศ

เซ็นเรียบร้อย 8 พรรคจับมือ MOU ตั้งรัฐบาลก้าวไกล
ภาพจาก FM91 Trafficpro

          โดยมีเนื้อหา 23 ข้อ และอีก 5 ประเด็นที่ทุกพรรคเห็นพ้องกันว่าจะร่วมกันบริหารประเทศด้วยแนวทางปฏิบัติดังนี้

          1. ฟื้นฟูประชาธิปไตย รวมถึงการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของประชาชนให้เร็วที่สุด โดยมีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน

          2. ยืนยันและผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียม เพื่อรับประกันสิทธิสมรสสำหรับคู่รักทุกเพศ โดยจะไม่บังคับประชาชนที่เห็นว่าขัดแย้งกับหลักการของศาสนาที่ตนเองนับถือ

          3. ผลักดันการปฏิรูประบบราชการ ตำรวจ กองทัพ และกระบวนการยุติธรรม ให้สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตย โดยยืดหลักความโปร่งใส ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และผลประโยชน์สูงสุดของประชาชน

          4. เปลี่ยนการเกณฑ์ทหารแบบบังคับ เป็นระบบสมัครใจ ทั้งนี้ยังคงไว้ซึ่งกำลังทหารในยามศึกสงคราม

เซ็นเรียบร้อย 8 พรรคจับมือ MOU ตั้งรัฐบาลก้าวไกล
ภาพจาก FM91 Trafficpro

          5. ร่วมผลักดันกระบวนการสร้างสันติภาพอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยคำนึงถึงหลักการด้านสิทธิมนุษยชน การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมถึงทบทวนภารกิจของหน่วยงานและการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคง

          6. ผลักดันการกระจายอำนาจทั้งในแง่ภารกิจและงบประมาณ เพื่อให้ท้องถิ่นตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และปราศจากการทุจริต

          7. แก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันโดยการสร้างระบบและวัฒนธรรมรัฐโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลรัฐในทุกหน่วยงาน

          8. ร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยยึดหลักเพิ่มรายได้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างระบบเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างเป็นธรรม

          9. ยกเครื่องกฎหมายเกี่ยวกับการทำมาหากิน และการดำรงชีวิตของประชาชน เช่น ตัด ลด หรือพักใช้ชั่วคราวซึ่งการอนุมัติ อนุญาตที่ไม่จำเป็น และเป็นอุปสรรคเพื่อปรับปรุงใหม่ ให้ความช่วยเหลือสภาพคล่องทางด้านการเงินและสร้างแต้มต่อให้กับ SME พร้อมกับมุ่งเน้นการเติบโต GDP ของ SME สนับสนุนอุตสาหกรรม และสินค้าไทยให้มีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้

เซ็นเรียบร้อย 8 พรรคจับมือ MOU ตั้งรัฐบาลก้าวไกล
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

          10. ยกเลิกการผูกขาดและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมในทุกอุตสาหกรรม เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยพรรคประชาชาติขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เห็นด้วยเฉพาะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยเหตุผลด้านศาสนา

          11. ปฏิรูปที่ดินทั้งระบบ ด้วยการผลักตันกฎหมายปฏิรูปที่ดิน กระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมแก้ปัญหาแนวเขตป่าไม้และที่ดินของรัฐที่ทับซ้อนกับที่ดินของประชาชน รวมถึงการทบทวนคดีที่เป็นผลจากนโยบายทวงคืนผืนป่า

          12. ปรับปรุงโครงสร้างการผลิตไฟฟ้า การคำนวณราคา และกำลังการผลิตที่เหมาะสม เพื่อลดค่าครองชีพประชาชนและสร้างความมั่นคงทางพลังงาน

          13. จัดทำงบประมาณแบบใหม่ โดยเน้นใช้วิธีการจัดงบประมาณฐานศูนย์ (zero-based budgeting)

          14. สร้างระบบสวัสดิการดูแลประชาชนตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงผู้สูงวัย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและภาระทางการคลังระยะยาว

เซ็นเรียบร้อย 8 พรรคจับมือ MOU ตั้งรัฐบาลก้าวไกล
ภาพจาก FM91 Trafficpro

          15. แก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเร่งด่วน

          16. นำกัญชากลับไปอยู่ในบัญชียาเสพติดให้โทษ ผ่านการออกประกาศของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีกฎหมายควบคุมและรองรับการใช้ประโยชน์จากกัญชา

          17. ส่งเสริมเกษตรและปศุสัตว์ปลอดภัย คุ้มครอง รักษาผลประโยชน์ของเกษตรกร ลดต้นทุนการผลิตส่งเสริมการตลาด ส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยี และแหล่งน้ำ สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรเพื่อวางแผนการผลิตและรักษาผลประโยชน์เกษตรกร ส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ

          18. แก้ไขกฎหมายประมง ขจัดอุปสรรค เยียวยา ฟื้นฟู และพัฒนาอาชีพประมงให้ยั่งยืน

          19. ยกระดับสิทธิแรงงานทุกอาชีพให้มีสภาพการจ้างงานที่เป็นธรรม และได้รับค่าแรงที่เป็นธรรมสอดคล้องกับค่าครองชีพและการเติบโตของเศรษฐกิจ

          20. ยกระดับระบบสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงระบบสาธารณสุขที่มีคุณภาพ ทั้งการป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพ

          21. ปฏิรูประบบการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

          22. สร้างความร่วมมือและกลไกภายในและระหว่างประเทศ เพื่อแก้ปัญหาฝุ่นพิษ รวมถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ (Net Zero) โดยเร็วที่สุด

          23. ดำเนินการนโยบายการต่างประเทศ โดยการฟื้นฟูบทบาทผู้นำของไทยในอาเชียน ตามกรอบความร่วมมือต่าง ๆ โดยเฉพาะกรอบพหุภาคี และรักษาสมดุลการเมืองระหว่างประเทศของไทยกับประเทศมหาอำนาจ

เซ็นเรียบร้อย 8 พรรคจับมือ MOU ตั้งรัฐบาลก้าวไกล
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

ทุกพรรคเห็นพ้องกันว่า จะร่วมกันบริหารประเทศด้วยแนวทางการปฏิบัติดังต่อไปนี้
         
          1. ทุกพรรคจะคุ้มครองสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของประชาชนทุกคน

          2. ทุกพรรคจะทำงานโดยซื่อสัตย์สุจริต หากมีบุคคลของพรรคใดมีพฤติกรรมทุจริต คอร์รัปชัน ทุกพรรคจะยุติการดำรงตำแหน่งของบุคคลนั้น ๆ ทันที

          3. ทุกพรรคจะทำงานโดยให้เกียรติซึ่งกันและกัน จริงใจต่อกัน สนับสนุนการทำงานซึ่งกันและกัน โดยยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง มากกว่าผลประโยชน์ของพรรคใดพรรคหนึ่ง

          4. ทุกพรรคมีสิทธิในการผลักดันนโยบายอื่นเพิ่มเติม แต่ไม่ขัดแย้งจากนโยบายในบันทึกข้อตกลงร่วมฉบับนี้โดยอาศัยอำนาจฝ่ายบริหารของรัฐมนตรีที่เป็นตัวแทนของแต่ละพรรคการเมือง

          5. ทุกพรรคมีสิทธิในการผลักดันนโยบายอื่นเพิ่มเติม แต่ไม่ขัดแย้งจากนโยบายในบันทึกข้อตกลงนี้โดยอาศัยอำนาจนิติบัญญัติของผู้แทนราษฎรที่สังกัดแต่ละพรรคการเมือง

เซ็นเรียบร้อย 8 พรรคจับมือ MOU ตั้งรัฐบาลก้าวไกล
ภาพจาก FM91 Trafficpro

          โดยหลังจากอ่านบันทึกความเข้าใจร่วมเสร็จสิ้นแล้วหัวหน้าพรรคแต่ละพรรค เซ็นลงนามในบันทึก MOU ดังกล่าว ก่อนจะเริ่มตอบคำถามสื่อมวลชน

          โดยนายพิธา กล่าวยืนยันว่า แม้ MOU จะไม่มีเรื่องการแก้ไข ม.112 แต่พรรคก้าวไกลยังคงยืนยันว่าจะเดินหน้าแก้ไข ม.112 โดยใช้กระบวนการในสภา ผลักดันโดยพรรคก้าวไกล โดยต้องเป็นไปตาม MOU คือ จะต้องไม่กระทบต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข พระมหากษัตริย์จะทรงดำรงอยู่ในฐานะเคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ 

          นอกจากนี้จะเดินหน้าผลักดันกัญชากลับไปเป็นยาเสพติด แล้วทำกฎหมายควบคุมที่เหมาะสมไม่เกิดเกิดสุญญากาศอย่างเช่นปัจจุบัน ส่วนผู้ประกอบการต่าง ๆ ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับกัญชาหากทำอย่างถูกกฎหมายก็จะไม่ได้รับผลกระทบอะไร

          ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีกระแสข่าวพรรคเพื่อไทย ดีลลับรวมกับพลังประชารัฐมีความเป็นไปได้หรือไม่ นายชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ยืนยันว่าจะสนับสนุนพรรคก้าวไกล ในฐานะพรรคอันดับ 1 ในการจัดตั้งรัฐบาล และสนับสนุนให้นายพิธาเป็นนายก ไม่มีเรื่องของการดีลลับ ไม่มีการจัดรัฐบาลที่ฮ่องกง เรื่องการยุบพรรคพลังประชารัฐ มารวมเสียงกับเพื่อไทย นั้นเป็นเพียงข่าวลือไม่เป็นความจริงทั้งหมด


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เซ็นเรียบร้อย ! 8 พรรคจับมือ MOU ตั้งรัฐบาลก้าวไกล - ดันกัญชากลับไปเป็นยาเสพติด อัปเดตล่าสุด 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 10:13:27 29,001 อ่าน
TOP