x close

โปรดเกล้าฯ พระราชทานปรับลดชั้นยศ หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล จากพลเอก เป็น พลตรี

           ในหลวง มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานปรับลดชั้นยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร พลเอก หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล เป็น พลตรี


          วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง พระราชทานปรับลดขั้นยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร พลเอก หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล เป็น พลตรี หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล ระบุว่า


          พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปรับลดชั้นยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปรับลดชั้นยศ พลเอก หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล เป็น พลตรี หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2566

          ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
โปรดเกล้าฯ พระราชทานปรับลดชั้นยศ หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล จากพลเอก เป็น พลตรี โพสต์เมื่อ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 21:43:02 62,119 อ่าน
TOP