x close

เปิดเงื่อนไข 30 บาทรักษาทุกที่ ใช้ได้ที่ไหน - มีเอกสารอะไรบ้าง ดูคำตอบที่นี่

         บัตรทอง 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ประกาศเริ่มใช้ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ส่องหลักเกณฑ์เงื่อนไข จังหวัดไหนใช้ได้บ้าง
30 บาทรักษาทุกที่
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

          วันที่ 17 เมษายน 2567 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา มีการลงประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ตามนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว พ.ศ. 2567 มีรายละเอียดดังนี้

          รัฐบาลมีนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว จึงสมควรกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และหลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไขการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ของหน่วยบริการตามนโยบายดังกล่าว เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการรับบริการสาธารณสุขได้ตามนโยบาย เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ และเพื่อให้การจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

          1. วันที่เริ่มบังคับใช้


          บังคับใช้ตั้งแต่วันถัดไปจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (เริ่มวันที่ 12 เมษายน 2567)

          2. เงื่อนไขการจ่ายเงินของโครงการ


          - จ่ายให้หน่วยบริการเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับบริการผู้ป่วยนอกทั่วไป ที่เข้ารับบริการกรณีที่มีเหตุสมควร ในพื้นที่ที่มีการดำเนินงานตามนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว โดยให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประกาศรายชื่อจังหวัดตามนโยบายดังกล่าว โดยรายละเอียดการจ่ายเงิน ให้เป็นไปตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด

          - จ่ายให้แก่หน่วยบริการ เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสำหรับหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้าน ในพื้นที่ที่มีการดำเนินงานตามนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว โดยให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประกาศรายชื่อจังหวัดตามนโยบายดังกล่าว โดยรายละเอียดการจ่ายเงิน ให้เป็นไปตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด
 

        3. สถานที่ที่ใช้สิทธิ


          ประชาชนที่มีสิทธิบัตรทอง 30 บาท เมื่อมีอาการเจ็บป่วย  ไม่ว่าสิทธิบัตรทองจะอยู่จังหวัดไหนก็ตามนอก ท่านสามารถเข้ารับเข้ารักษาได้ตามสถานที่ต่อไปนี้

          -สถานพยาบาลประจำตามสิทธิ

          -หน่วยบริการในระดับปฐมภูมิทุกแห่ง

          -หน่วยบริการเอกชนที่เข้าร่วมได้ทุกประเทศ

          -คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น

          -คลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุ่น

          -คลินิกแพทย์แผนไทยชุมชนอบอุ่น

          -ร้านยา, คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น

          -คลินิกเทคนิคการแพทย์ชุมชนอบอุ่น

          อย่างไรก็ตาม คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น คลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุ่น และคลินิกแพทย์แผนไทยชุมชนอบอุ่น สามารถใช้บริการได้เฉพาะจังหวัดนำร่อง 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว

       4. จังหวัดนำร่อง มีทั้งหมด 12 จังหวัด ดังนี้


          - แพร่

          - ร้อยเอ็ด

          - เพชรบุรี

          - นราธิวาส

          - เพชรบูรณ์

          - นครสวรรค์

          - สิงห์บุรี

          - สระแก้ว

          - หนองบัวลำภู

          - นครราชสีมา

          - อำนาจเจริญ

          - พังงา

          หลังจากนี้ ทางโครงการจะมีการขยายจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการจนครอบคลุม 77 จังหวัดต่อไปในอนาคต

ขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา, สปสช.
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เปิดเงื่อนไข 30 บาทรักษาทุกที่ ใช้ได้ที่ไหน - มีเอกสารอะไรบ้าง ดูคำตอบที่นี่ อัปเดตล่าสุด 18 เมษายน 2567 เวลา 15:17:22 17,920 อ่าน
TOP