x close

โปรดเกล้าฯ สถาปนา หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เป็น พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคล

          วันที่ 16 มิถุนายน 2567 เว็บไซค์ราชกิจจานุเบกษา ได้มีการประกาศสถาปนา พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก มเหนทรบรรพต

          พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

          พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดซ สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่ทรงพระราชดำริว่า พลเอก หม่อมเจ้า เฉลิมศึก ยุคล พระโอรสใน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมพลทิมัมพร กับ หม่อมทองแถม ยุคล ณ อยุธยา เป็นพระราชวงศ์ที่ทรงคุณวุฒิ ทรงสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย จากนั้นทรงศึกษาต่อระดับปริญญา ในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ จากมหาวิทยาลัยแมกควอรี เครือรัฐออสเตรเลีย และทรงศึกษาวิทยาการเพิ่มเติม ด้านการป้องกันเคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์ ที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์ทหารบก โรงเรียนรังสีวิทยาและนิวเคลียร์เคมีชีวภาพ กองทัพบกสหรัฐอเมริกา

หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก มเหนทรบรรพต

          เมื่อกลับมาเข้ารับราชการ ในกองทัพบกทรงดำรงตำแหน่งรองเจ้ากรม วิทยาศาสตร์ทหารบกและผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก ตามลำดับ หลังจากทรงเกษียณอายุราชการแล้ว ทรงดำรงตำแหน่งสำคัญต่าง ๆ เช่น ประธานคณะกรรมการอนุสัญญาห้ามอาวุธชีวภาพประเทศไทย ศูนย์พันธุวิศวกรรม และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ผู้ตรวจสอบอาวุธเคมีของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษ แห่งสหประชาชาติ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

          ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน เลื่อนยศพลโทเป็นพลเอก ต่อมาทรงได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็น นายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็ก ราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ นับได้ว่าทรงดำรงพระองค์ อยู่ในพระจริยวัตรอันดีงาม ทรงสนองพระมหากรุณาธิคุณปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนพระองค์อยู่เนืองนิจ และเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในโอกาสพระราชพิธีต่าง ๆ มิได้ขาด ทรงปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและนานาประเทศ มีความจงรักภักดีเป็นที่ประจักษ์เป็นการสมควรที่จะได้รับการสถาปนา พระเกียรติยศให้สูงขึ้น

หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก มเหนทรบรรพต

          จึงมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สถาปนาพลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล มีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฎว่า พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคล

          ขอจงเจริญพระชนมายุ พรรณ สุข พล ปฏิภาณ คุณสารสมบัติ สรรพสิริสวัสดิ์ พิพัฒนมงคลวิบุลตุภผล สกลเกียรติยศ ปรากฏยิ่งยืนนานตลอดจิรัฏฐิติกาล เทอญ

          ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๗ เป็นปีที่ ๙ ในรัชกาลปัจจุบัน

หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก มเหนทรบรรพต

หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก มเหนทรบรรพต

หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก มเหนทรบรรพต

หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก มเหนทรบรรพต

หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก มเหนทรบรรพต

หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก มเหนทรบรรพต

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
โปรดเกล้าฯ สถาปนา หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เป็น พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคล อัปเดตล่าสุด 17 มิถุนายน 2567 เวลา 17:21:18 24,559 อ่าน
TOP