ผู้เข้าประกวดนางสาวไทย 18 คน

ผู้เข้าประกวดนางสาวไทย ประจำปี 2551

18 สาวงาม เริ่มต้นเช้าวันแรกที่จังหวัดสุโขทัยด้วยการตักบาตร เสริมสร้างสิริมงคลให้กับตัวเอง

ผู้เข้าประกวดนางสาวไทย ประจำปี 2551

3 สาวงามกำลังให้ความสนใจกับวิธีการผสมพันธุ์ข้าว (จากขวา) 1.จรินทร์ญา จันเจือ หมายเลข 6   
2.วรรณกร กองเมือง หมายเลข 18  3.พิชชา เกียรติสมุทรชัย หมายเลข 12

ผู้เข้าประกวดนางสาวไทย ประจำปี 2551

เป็นนางสาวไทยต้องอดทน....  ศศิมา ประกอบทรัพย์ เบอร์ 1 ตั้งอดตั้งใจเรียนรู้วิธีการดำนา

ผู้เข้าประกวดนางสาวไทย ประจำปี 2551

พวกเรากำลังเกี่ยวข้าวค่ะ....  (จากซ้าย) 1.รัตน์ระวี ศุภนคร หมายเลข 14 2.ธิติยา ปราบชม
หมายเลข 2 3.ฐิติพร พลอยเกลื่อน หมายเลข 8

ผู้เข้าประกวดนางสาวไทย ประจำปี 2551

จากซ้าย 1.รต.หญิง ชโลธร ชัยชมพู หมายเลข 16 2.พิมพ์พิชชา อัศวพงศ์สุกฤตา หมายเลข 10   
3.ศุภาธร เลาหนุวัติ หมายเลข 4  ขณะเกลี่ยข้าวที่เพิ่งเกี่ยวเสร็จ เพื่อทำการตากแดดให้ข้าว

ผู้เข้าประกวดนางสาวไทย ประจำปี 2551

กำลังตากข้าวค่ะ....  ศุภาธร เลาหนุวัติ หมายเลข 4 

ผู้เข้าประกวดนางสาวไทย ประจำปี 2551

จากซ้าย 1.ศุจินันท์ บุญทา หมายเลข 9  2.พิชญา พงษ์ชีพ หมายเลข 3  3.เสาวลักษณ์ พรหมศร
หมายเลข 15 ขั้นตอนของการนวดข้าว เพื่อทำให้ข้าวเปลือกหลุดจากรวงข้าวกนกวฤนท์ เชียงส่ง หมายเลข 11 ขณะตำข้าวในครกกระเดื่องแบบมือ เป็นวิธีการแยกเปลือกข้าว
ออกจากเม็ดข้าวพรรณประภา ยงค์ตระกูล หมายเลข 17 ขณะตำข้าวในครกกระเดื่องด้วยการใช้เท้าเหยียบ เป็นวิธีการ
    แยกเปลือกข้าวออกจากเม็ดข้าวพรรณประภา ยงค์ตระกูล หมายเลข 17 กำลังฝัดข้าว ซึ่งเป็นการร่อนรำข้าวที่เป็นผงละเอียดจาก
การตำข้าวด้วยตะแกรง

ผู้เข้าประกวดนางสาวไทย ประจำปี 2551

จากซ้าย 1.รัตน์ระวี ศุภนคร หมายเลข 14 2.พิชญา พงษ์ชีพ หมายเลข 3 3.พิมพ์พิชชา
อัศวพงศ์สุกฤตา หมายเลข 10 4.พรรณประภา ยงค์ตระกูล หมายเลข 17 ขณะจุดธูป และปักเทียน
เพื่อนมัสการพระแม่ย่าพระมารดาของพ่อขุนรามคำแหง

ผู้เข้าประกวดนางสาวไทย ประจำปี 2551

จากซ้าย 1.ศศิมา ประกอบทรัพย์ หมายเลข 1 2.ฐิติพร พลอยเกลื่อน หมายเลข 8 ขณะตั้งจิต
    อธิษฐานก่อนเสี่ยงเซียมซี ที่ศาลแม่ย่า

ผู้เข้าประกวดนางสาวไทย ประจำปี 2551

จากซ้าย  1.งามเนตร หิรัญชนะโชค หมายเลข 7 2.รัตน์ระวี ศุภนคร หมายเลข 14 ขณะขอพรที่
    พระอจนะ วัดศรีชุม ในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

ผู้เข้าประกวดนางสาวไทย ประจำปี 2551

จากซ้าย  1.วรรณกร กองเมือง หมายเลข 18 2.กนกวฤนท์ เชียงส่ง หมายเลข11 เดินชมวัดศรีชุม
    ในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

ผู้เข้าประกวดนางสาวไทย ประจำปี 2551

18 สาวงามรอบสุดท้าย กำลังตั้งใจฟังประวัติของหลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง
ที่ตั้งอยู่ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติรามคำแหง

ผู้เข้าประกวดนางสาวไทย ประจำปี 2551

เหล่าสาวงาม ขณะนั่งรถรางชมเมืองเก่าภายในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

ผู้เข้าประกวดนางสาวไทย ประจำปี 2551

ผู้เข้าประกวดนางสาวไทย ประจำปี 2551 ขวัญใจเด็กนักเรียนชาวสุโขทัย

ผู้เข้าประกวดนางสาวไทย ประจำปี 2551

จากซ้าย 1.วรรณกร กองเมือง หมายเลข 18 2.ศศิมา ประกอบทรัพย์ เบอร์ 1 3.พิมพ์พิชชา
อัศวพงศ์สุกฤตา หมายเลข 10 กำลังไหว้พระพุทธรูป ที่วัดมหาธาตุ ในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

ผู้เข้าประกวดนางสาวไทย ประจำปี 2551

จากซ้าย 1.พิมพ์พิชชา อัศวพงศ์สุกฤตา หมายเลข 10 2.ศศิมา ประกอบทรัพย์ หมายเลข 1  
3.วรรณกร กองเมือง หมายเลข 18 ถ่ายรูปที่ระลึกหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

ผู้เข้าประกวดนางสาวไทย ประจำปี 2551

18 สาวงาม ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันที่หน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในอุทยานประวัติศาสตร์
    สุโขทัย

ผู้เข้าประกวดนางสาวไทย ประจำปี 2551

มื้อค่ำแบบขันโตก (จากซ้าย) 1.รัตน์ระวี ศุภนคร หมายเลข 14 2.ทอปัด นาคปานเสือ หมายเลข 13   
3.เสาวลักษณ์ พรหมศร หมายเลข 15

ผู้เข้าประกวดนางสาวไทย ประจำปี 2551

3 สาวงาม ถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารของ อสมท. จากซ้าย 1.พิชชา เกียรติสมุทรชัย หมายเลข 12   
2.ทอปัด นาคปานเสือ หมายเลข 13 3.เขมทัตต์ พลเดช ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักการตลาด บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 4.รัตน์ระวี ศุภนคร หมายเลข14  

ผู้เข้าประกวดนางสาวไทย ประจำปี 2551

ภาพหมู่ที่ระลึกก่อนเข้าชม แสง สี และเสียง เกี่ยวกับประวัติศาสตร์สุโขทัย

ผู้เข้าประกวดนางสาวไทย ประจำปี 2551

สาวงามขณะปล่อยโคมลอย หลังจากชมการแสดงแสง สี เสียง จบลง

ผู้เข้าประกวดนางสาวไทย ประจำปี 2551

4 แรงร่วมใจปลูกต้นกาแฟ ในโครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริ
    เศรษฐกิจพอเพียง (จากซ้าย) 1.ศุจินันท์ บุญทา หมายเลข 9 2.พิมพ์พิชชา อัศวพงศ์สุกฤตา
หมายเลข 10  3.กนกวฤนท์ เชียงส่ง หมายเลข11 4.ฐิติพร พลอยเกลื่อน หมายเลข 8

ผู้เข้าประกวดนางสาวไทย ประจำปี 2551

จากซ้าย  1.งามเนตร หิรัญชนะโชคหมายเลข 7 2.พรรณประภา ยงค์ตระกูล หมายเลข 17  
3.รต.หญิง ชโลธร ชัยชมภู หมายเลข 16 4.เสาวลักษณ์ พรหมศร หมายเลข 15 5.รัตน์ระวี ศุภนคร หมายเลข 14  6.วรรณกร กองเมือง หมายเลข 18 กล้วย ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ในโครงการ
ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง  

ผู้เข้าประกวดนางสาวไทย ประจำปี 2551

การต้อนรับอย่างอบอุ่นจากน้องๆ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ผู้เข้าประกวดนางสาวไทย ประจำปี 2551

พิมพ์พิชชา อัศวพงศ์สุกฤตา หมายเลข 10 (ที่ 2 จากซ้าย) ขณะทำกิจกรรมกับน้องๆ ที่ศูนย์เด็กเล็ก
    โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ผู้เข้าประกวดนางสาวไทย ประจำปี 2551

ผู้เข้าประกวดนางสาวไทย ประจำปี 2551

กนกวฤนท์ เชียงส่ง หมายเลข 11 กับผ้าทองคำ ในพิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำ บริเวณร้านสาทร

ผู้เข้าประกวดนางสาวไทย ประจำปี 2551

จากซ้าย 1.จรินทร์ญา จันเจือ หมายเลข 6 2.ธิติยา ปราบชม หมายเลข 2 3.พิชชา เกียรติสมุทรชัย หมายเลข 12 กับโบราณวัตถุ ในพิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำ บริเวณร้านสาทร   

ผู้เข้าประกวดนางสาวไทย ประจำปี 2551

ศุภาธร เลาหนุวัติ หมายเลข 4 เรียนรู้วิธีการสาวไหม

ผู้เข้าประกวดนางสาวไทย ประจำปี 2551

ขอนางงามลองหมักโคลนบ้างนะคะ (จากซ้าย) 1.ธิติยา ปราบชม หมายเลข 2 2.รต.หญิง ชโลธร
ชัยชมภู หมายเลข 16 3.งามเนตร หิรัญชนะโชค หมายเลข 7   

ผู้เข้าประกวดนางสาวไทย ประจำปี 2551

สานเองกับมือเลยค่ะ (จากซ้าย) 1.ราชาวดี จำรัสเศรณี หมายเลข 5 2.กนกวฤนท์ เชียงส่ง
หมายเลข 11 3.พรรณประภา ยงค์ตระกูล หมายเลข 17    

ผู้เข้าประกวดนางสาวไทย ประจำปี 2551

ศศิมา ประกอบทรัพย์ หมายเลข 1 กำลังสนุกสนานกับการทอผ้าซิ่น

ผู้เข้าประกวดนางสาวไทย ประจำปี 2551

จากซ้าย 1.จรินทร์ญา จันเจือ หมายเลข 6 2.เสาวลักษณ์ พรหมศรหมายเลข 15 3.พิมพ์พิชชา
อัศวพงศ์สุกฤตา หมายเลข 10  ขะมักเขม้นกับการทำข้าวเปิ๊บ หรือก๋วยเตี๋ยวพระร่วง
ซึ่งเป็นอาหารพื้นบ้านของชาวนาต้นจั่น จังหวัดสุโขทัย


         ดื่มด่ำความตระการตาของเมืองเก่าสุโขทัย ในการเก็บตัวผู้เข้าประกวดนางสาวไทยปี 51 ผ่านเรียลิตี้โชว์ ระหว่างวันที่ 24-28 พฤศจิกายนศกนี้ ทางโมเดิร์น ไนน์ ทีวี

         ถือเป็นธรรมเนียมของการประกวดก่อนจะถึงรอบตัดสิน ที่จะต้องพาเหล่าสาวงามที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายเดินทางไปเก็บตัว เพื่อร่วมทำกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนนางงาม และร่วมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ของดี ของแหล่งชุมชนนั้นๆ สำหรับ "การประกวดนางสาวไทย ประจำปี 2551" ได้พาเหล่าสาวงามที่ผ่านเข้าสู่รอบ 18 คนสุดท้าย เดินทางไปเก็บตัว ณ จังหวัดสุโขทัย ในช่วงระหว่างวันที่ 19-22 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

         เมืองประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมอันสวยงาม และได้รับเลือกให้เป็นมรดกโลก พร้อมด้วยวิถีชีวิตของชาวบ้านที่น่าสนใจ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่กิจกรรมการเก็บตัวจะได้ถ่ายทอดให้ชม ในรูปแบบเรียลิตี้โชว์ทางโมเดิร์น ไนน์ ทีวี ระหว่างวันที่ 24-28 พฤศจิกายนนี้ เวลา 17.10-17.35 น. และเปิดโอกาสให้ร่วมโหวตขวัญใจประชาชน ผ่าน SMS 4221900 พิมพ์ M เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขของผู้เข้าประกวด หรือเว็บไซต์ mcot.net/missthailand2008 หรือทางแว็บของเอไอเอส โดยรอบตัดสินจะจัดขึ้นในวันที่ 29 พฤศจิกายนศกนี้ ณ สยามพารากอน

         กิจกรรมของเหล่าสาวงามเริ่มต้นด้วยการทำบุญตักบาตร หน้าโรงแรมสุโขทัย เฮอริเทจ รีสอร์ท สถานที่พักของเหล่าสาวงาม เพื่อเป็นสิริมงคลตลอดทริป โดยเหล่าสาวงามได้สัมผัสวิถีชีวิตชาวนาครั้งแรก ด้วยการดำนา ปักต้นกล้า,เกี่ยวข้าว,นวดข้าว,ตากข้าว,สีข้าว และผสมพันธุ์ข้าวหอมแดงสุโขทัย 1 ข้าวหอมดำสุโขทัย 2 และข้าวหอมมะลิ 105 ที่เหล่าสาวงามถึงกับออกปากว่าสุดยอดมาก ที่ต้องใช้กระบวนการของนิเวศวิทยา หรือวงจรธรรมชาติมาสร้างผลผลิต และยังใช้เวลาทดลองถึง 13 ปี อีกทั้งยังได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันปลูกต้นกาแฟ เยี่ยมชมโครงการเพาะเห็ด ที่โครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

         นอกจากนี้เหล่าสาวงามยังได้มีโอกาสไปนมัสการศาลพระแม่ย่า (ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นพระมารดาของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช) และอนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช รวมทั้งได้เยี่ยมชมโบราณสถานสำคัญๆ และสัมผัสศิลปวัฒนธรรมต่างๆ อาทิ วัดศรีชุม ที่ประดิษฐานพระอจนะ หรือ พระพูดได้ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง วัดมหาธาตุ, วัดศรีสวาย,วัดตระพังเงิน,วัดสระศรี, วัดชนะสงคราม รวมทั้งร้านสาทร ผ้าทองคำ ที่มีการจัดแสดงผ้าทองคำ เป็นผ้าซิ่นที่ทอด้วยทองคำจริง

         และที่นี่สาวงามยังสนุกสนานกับการได้ลองทอผ้าซิ่นตีนจก ของดีของอำเภอศรีสัชนาลัย และที่หมู่บ้านอุตสาหกรรมชนบทเพื่อการท่องเที่ยวบ้าน นาต้นจั่น สาวงามยังได้เรียนรู้การทอผ้าซิ่น,ทำผ้าหมักโคลน,วาดหน้าตุ๊กตา,ทำเครื่องจักสาน และการทำข้าวเปิ๊บ หรือก๋วยเตี๋ยวพระร่วง อาหารประจำท้องถิ่น ซึ่งขั้นตอนการทำคล้ายข้าวเกรียบปากหม้อ แต่มีส่วนผสมเป็นวุ้นเส้น ผักบุ้ง ถั่วงอก ถั่วฝักยาว ปิดท้ายด้วยการเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ซึ่งที่นี่ยังรายล้อมไปด้วยวัดวาอาราม ที่ยังคงสภาพของโบราณสถานได้อย่างสมบูรณ์อยู่เช่นกัน ตลอดจนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์สุโขทัยอันรุ่งเรือง ผ่านการแสดง แสง สี เสียง ที่วัดสระศรี ยามค่ำคืนอีกด้วย

         เด็กย่อมอยู่คู่กับนางงามเสมอ เหล่าสาวงามจึงมิพลาดที่จะเข้าเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชาสรรค์ และได้ร่วมทำกิจกรรมกับน้องๆ หนูๆ น่ารัก ไม่ว่าจะเป็นวาดรูประบายสี, ร้อยดอกไม้ หรือ ปั้นดินน้ำมัน ตลอดทริปการเก็บตัว เหล่าสาวงามได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น จากชาวบ้านและเด็กๆ ซึ่งสามารถชมได้ช่วงเรียลิตี้โชว์แล้ว ยังจะได้เห็นประกายงามแห่งปัญญาของเหล่าสาวงาม ที่จะตอบคำถามกับภารกิจที่กองประกวดมอบหมายให้อีกด้วย

         ส่วนหนึ่งของเหล่าสาวงามได้เล่าประสบการณ์ครั้งนี้ โดย ฟ้า-ธิติยา ปราบชม ผู้เข้าประกวดหมายเลข 2 เล่าความรู้สึกที่ได้มาเก็บตัวในครั้งนี้ว่า "นอกจากจะได้เที่ยวสถานที่สำคัญๆ และยังได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ต่างๆ ที่ได้มากกว่าตอนสมัยเรียน โดยเฉพาะพระอจนะที่วัดศรีชุม ฟ้าทึ่งในความชาญฉลาดของพระมหากษัตรย์และคนโบราณในอดีตที่สร้างอุโมงค์ขึ้น ซึ่งอุโมงค์นี้เองเมื่อเวลาที่พูดทำให้เกิดเสียงก้องกังวาน จึงเป็นที่มาของพระพูดได้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ทหารก่อนออกไปรบในสมัยนั้น"

         ปู-ศุภาธร เลาหนุวัติ ผู้เข้าประกวดหมายเลข 4 เผยว่า "การเดินทางมาเก็บตัวในครั้งนี้ นอกจากจะได้ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ ได้เห็นโบราณวัตถุในพิพิธภัณฑ์ และมิตรภาพของเพื่อนที่เข้าประกวดด้วยกันแล้ว ยังได้เห็นเมืองสุโขทัย คนสุโขทัย ที่ยิ้มแย้มแจ่มใส มีน้ำใจ ซึ่งตลอดการเดินทางในสุโขทัย ทุกคนให้การต้อนรับดีมากค่ะ"

         เกด-งามเนตร หิรัญชนะโชค ผู้เข้าประกวดหมายเลข 7 เผยว่า "การมาเก็บตัวในครั้งนี้ทำให้เกดได้มาเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้ อย่างเช่นการทำผ้าหมักโคลน ทำให้รู้ว่าโคลนมีประโยชน์ช่วยให้ผ้าเวลาที่นำมานุ่ง หรือสวมใส่นั้นเย็นสบาย"

         ใบเฟิร์น-ศุจินันท์ บุญทา ผู้เข้าประกวดหมายเลข 9 เผยว่า "ได้เห็นศิลปะอันเก่าแก่ของสุโขทัย รวมถึงโบราณสถานต่างๆ ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงซากปรักหักพัง แต่ก็ผ่านมาตั้ง 700 ปี รู้สึกได้ถึงความยิ่งใหญ่ในอดีตจริงๆ และยังรู้สึกภูมิใจค่ะที่ได้เกิดเป็นคนไทย"

         ฮอลล์-พิมพ์พิชชา อัศวพงศ์สุกฤตา ผู้เข้าประกวดหมายเลข 10  กล่าวถึงความประทับใจในการเก็บตัวว่า "จากการมาเก็บตัวที่จังหวัดสุโขทัย ทำให้ดิฉันได้ประสบการณ์ใหม่ๆ ความรู้ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ รวมถึงวิถีชีวิตของชาวสุโขทัยด้วยค่ะ และยังได้เยี่ยมชมวิธีการนำทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริจากในหลวงของเรา ที่ชาวสุโขทัยนำมาประยุกต์ใช้ตามวิถีชีวิตของพวกเขา"

         ปาล์ม-รต.หญิง ชโลธร ชัยชมพู ผู้เข้าประกวดหมายเลข 16 เผยถึงกิจกรรมในช่วงเก็บตัวที่ผ่านมาว่า "ดิฉันได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ มากมาย ได้เรียนรู้คุณค่าในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นของข้าว จนถึงขั้นตอนสุดท้าย ได้ใส่ชุดไทย ได้เห็นความสวยงาม ท่าทางที่อ่อนช้อยในศิลปะการร่ายรำของไทย เมื่อมาผสมกับแสง สี และเสียง ที่เหมาะสมสวยงาม ยิ่งทำให้ศิลปะการร่ายรำของเราทรงคุณค่า และน่าประทับใจ"

         บุ๋ม-พรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้เข้าประกวดหมายเลข 17 เผยว่า "นอกจากจะได้รู้จักกับเพื่อนที่เก็บตัวด้วยกัน ยังได้ประสบการณ์การทำนา ซึ่งบุ๋มรู้สึกว่ากว่าจะได้ข้าวมาทานกัน ค่อนข้างเหนื่อย บุ๋มมองว่ามันเป็นศิลปะอีกรูปแบบหนึ่ง เป็นงานแฮนด์เมดที่ใช้แรงกายทำ ตั้งแต่การดำนา การเกี่ยวข้าว การนวดข้าว หลายๆ อย่าง รู้สึกถึงความลำบากของชาวนาค่ะ"

         เดียร์-วรรณกร กองเมือง ผู้เข้าประกวดหมายเลข 18 เผยว่า "สนุกมากค่ะ โดยเฉพาะผสมพันธุ์ข้าว ที่กว่าจะได้ข้าวพันธุ์หนึ่งเขาต้องใช้เวลาทดลองกันนานถึง 13 ปี และขั้นตอนก็ค่อนข้างละเอียดอ่อน ซึ่งต้องนำต้นกล้ามาตัดแต่งกิ่ง เอาเกสรตัวผู้มาผสม ซึ่งเดียร์รู้สึกว่ายากจริงๆ ค่ะกว่าจะได้ข้าวมาทาน"

         ติดตามความน่ารัก สดใส และการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า ที่พร้อมจะฉายแวว “ประกายงามแห่งปัญญา” ของเหล่าสาวงามทั้ง 18 คนนี้ได้ พร้อมอิ่มเอมใจกับสถานที่ประวัติศาสตร์สำคัญๆ ของจังหวัดสุโขทัย ติดตามชมกันได้กับเรียลิตี้เกาะติดเส้นทางนางสาวไทย ได้ทางช่องโมเดิร์น ไนน์ ทีวี เริ่ม 24-28 พฤศจิกายนศกนี้ เวลา 17.10–17.35 น.ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
บริษัท แม็กซิม่า คอนซัลแตนท์
ผู้เข้าประกวดนางสาวไทย 18 คน โพสต์เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2551 เวลา 14:43:21 31,385 อ่าน แสดงความคิดเห็น