คาดอีก 9 ปี รายได้เฉลี่ยคนไทย 1 หมื่นเหรียญสหรัฐ
โฆษิตคาดอีก9ปีรายได้เฉลี่ยคนไทย1หมื่น$ (ไอเอ็นเอ็น)

         นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า ประเทศไทย ยังมีโอกาสที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ให้สามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง จากปัจจัยภูมิศาสตร์ที่เอื้ออำนวย สามารถเป็นศูนย์กลางของเอเชีย ซึ่งจะมีบทบาทต่อการค้าโลกในอนาคต

         โดยในปี 2019 เชื่อว่า รายได้เฉลี่ยต่อหัวของคนไทย  จะเพิ่มขึ้นจาก 4.5 พันเหรียญสหรัฐต่อปี  เป็น 10,000 เหรียญสหรัฐต่อปีได้ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ที่มีหน้าที่ในการปรับยุทธศาสตร์ของประเทศ จะต้องคำนึงถึงปัจจัยหลัก 4 ด้านของการพัฒนา  โดยจะต้องทำให้ได้อย่างจริงจัง ประกอบด้วย ทักษะของบุคลากร ความรอบรู้เทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และการพัฒนานวัตกรรม ที่จะต้องกระทำอย่างยั่งยืน
คาดอีก 9 ปี รายได้เฉลี่ยคนไทย 1 หมื่นเหรียญสหรัฐ โพสต์เมื่อ 10 กรกฎาคม 2553 เวลา 14:07:35 แสดงความคิดเห็น