x close

5 มิถุนายน วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ


5 มิถุนายน วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ

5 มิถุนายน วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ


เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
ขอบคุณภาพประกอบจาก smg.brrd.in.th

          ข้าวเป็นพืชที่มีความสำคัญต่อประเทศ เนื่องจากสามารถสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของคนไทยทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบัน และเพื่อเป็นการรำลึกถึงความสำคัญของข้าว รวมทั้งเพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ชาวนา จึงมีการกำหนดให้วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ

          ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2489 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล (รัชกาลที่ 8) เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ทอดพระเนตรการทำนาที่อำเภอบางเขน และทอดพระเนตรกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งได้ทรงหว่านข้าวด้วยพระองค์เองในแปลงนา นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานต่อชาวสยามและข้าวไทยเป็นอย่างมาก

          ดังนั้น ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ รวมถึงคณะรัฐมนตรี จึงได้ให้ความเห็นชอบในการกำหนดให้วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ โดยให้แยกออกจากวันพระราชพิธีพืชมงคล ที่หมายรวมถึงอาชีพการทำไร่ การทำสวน และเพื่อไม่ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต้องจัดเตรียมงานดังกล่าวชนกับพระราชพิธีพืชมงคล

          โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบให้กรมการข้าวจัดงาน "วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ" ครั้งแรก ภายใต้หัวข้อ "พระอัจฉริยภาพกว้างไกล ข้าวไทยก้าวหน้า ชาวนาไทยมั่งคั่ง" ในวันที่ 4-6 มิถุนายน 2553 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 60 แห่งการบรมราชาภิเษก รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางด้านวิชาการและวัฒนธรรม เพื่อให้คนทั่วโลกได้รู้จักความก้าวหน้าทางวิชาการของข้าวไทย

          ส่วนในปี 2555 กรมการข้าว ได้จัดงาน วันข้าวและชาวนาไทยแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 4-7 มิถุนายน ที่กรมการข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ซึ่งจะมีการแสดงพันธุ์ข้าวที่วิจัยขึ้นใหม่เพื่อให้เกษตรกรได้คุณภาพข้าวที่ดี รวมถึงมีการจำลองวิถีชีวิตและวัฒนธรรมการผลิตพันธุ์ข้าวของ 11 กลุ่มชาติพันธุ์ ไปจนถึงการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการผลิตข้าว เพื่อสร้างความยั่งยืนในอาชีพชาวนา ด้วยระบบการปลูกข้าวใหม่ เป็นต้น


ขอบคุณข้อมูลจาก
 


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
5 มิถุนายน วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ อัปเดตล่าสุด 2 มิถุนายน 2565 เวลา 23:33:16 16,904 อ่าน
TOP