x close

27 มีนาคม วันที่ระลึกกองทัพอากาศ


          วันที่ระลึกกองทัพอากาศ ตรงกับวันที่ 27 มีนาคม ของทุกปี ซึ่งวันดังกล่าวมีประวัติ ความสำคัญ และกิจกรรมอะไรบ้าง เรามีข้อมูลมาฝาก

กองทัพอากาศ
ภาพจาก Supermop / Shutterstock.com

          กองทัพอากาศ มีหน้าที่เตรียมกำลังกองทัพอากาศ การป้องกันราชอาณาจักร และดำเนินการเกี่ยวกับการใช้กำลังกองทัพอากาศ ด้วยหน้าที่เช่นนี้ทำให้กองทัพอากาศต้องเตรียมตัว เตรียมใจ และเตรียมการให้พร้อมทุกเมื่อ เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้พร้อมเพรียง คล่องตัว มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าด้านยุทธการหรือด้านร่วมมือประสานงานกับฝ่ายอื่น ๆ ในการเกื้อกูล สนับสนุน เพื่อให้ประเทศและประชาชนภายในประเทศอยู่อย่างปกติสุข ปลอดจากภยันตรายและความเดือดร้อนยากเข็ญต่าง ๆ และเนื่องด้วยในวันที่ 27 มีนาคม เป็นวันที่ระลึกกองทัพอากาศ เราขอพาทุกท่านไปรู้จัก กองทัพอากาศ พร้อมประวัติวันที่ระลึกกองทัพอากาศค่ะ

ประวัติวันที่ระลึกกองทัพอากาศ


          กิจการบินของไทย เริ่มต้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวได้มีชาวต่างชาตินำเครื่องบินมาบินแสดงให้ชาวไทยได้ชมเป็นครั้งแรก ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2454 เมื่อเห็นเช่นนั้น พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพิจารณาเห็นว่าประเทศไทยจำเป็นจะต้องมีเครื่องบินไว้เพื่อป้องกันภัยการคุกคามที่จะเกิดขึ้น ดังนั้น กระทรวงกลาโหม จึงตั้ง "แผนการบิน" ขึ้นมาในกองทัพบก พร้อมทั้งได้คัดเลือกนายทหารบก 3 นาย ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม ไปศึกษาวิชาการบิน ณ ประเทศฝรั่งเศส ได้แก่

27 มีนาคม วันกองทัพอากาศ
ภาพจาก : กองทัพอากาศ

          1. นายพันตรี หลวงศักดิ์ศัลยาวุธ (สุณี สุวรรณประทีป) ต่อมาเป็น พลอากาศโท พระยาเฉลิมอากาศ

          2. นายร้อยเอก หลวงอาวุธสิขิกร (หลง สินศุข) ต่อมาเป็น นาวาอากาศเอก พระยาเวหาสยานศิลปสิทธิ์

          3. นายร้อยโท ทิพย์ เกตุทัต ต่อมาเป็น นาวาอากาศเอก พระยาทะยานพิฆาต


          และทั้ง 3 นายได้รับการยกย่องจากกองทัพอากาศให้เป็น "บุพการีของกองทัพอากาศ"

          ทั้งนี้ ในขณะที่ทั้ง 3 นายได้เข้าเรียนที่บริษัท นีเออร์ปอร์ต (Nieuport Company) ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2454 นั้น ทางราชการก็ได้ซื้อเครื่องบินเป็นครั้งแรก จำนวน 8 ลำ โดยระยะแรกได้ใช้สนามม้าสระปทุม (ราชกรีฑาสโมสร) เป็นสนามบิน แต่ด้วยปัญหาบางประการทำให้สนามม้าสระปทุมไม่สามารถรองรับกิจการการบินที่เติบโตขึ้นได้ จอมพล สมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ ทรงย้ายที่ตั้งแผนกการบินมาที่ตำบลดอนเมือง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2457 และทรงยกฐานะแผนกการบินเป็น "กองบินทหารบก" ในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2457 ดังนั้น กระทรวงกลาโหม จึงยึดถือวันนี้เป็น "วันที่ระลึกกองทัพอากาศ"

          ในปี พ.ศ. 2464 กระทรวงกลาโหมได้พิจารณาเห็นว่า กำลังทางอากาศ มิได้เป็นกำลังเฉพาะในด้านยุทธศาสตร์ทางทหารเท่านั้น แต่มีประโยชน์อย่างกว้างขวางต่อกิจการด้านอื่น ๆ อีกด้วย จึงได้แก้ไขการเรียกชื่อจาก "กรมอากาศยานทหารบก" เป็น "กรมอากาศยาน" และเป็น "กรมทหารอากาศ" ในเวลาต่อมา โดยให้อยู่ในบังคับบัญชาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยตรง พร้อมทั้งได้มีการกำหนดยศทหารและการเปลี่ยนแปลงเครื่องแบบจาก "สีเขียว" มาเป็น "สีเทา" ดังเช่นในปัจจุบัน

          ต่อมา ในวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2480 กรมทหารอากาศได้ยกฐานะเป็น "กองทัพอากาศ" มีนาวาอากาศเอก พระเวชยันตรังสฤษฏ์ เป็นผู้บัญชาการทหารอากาศคนแรกกองทัพอากาศ จึงได้ถือเอาวันที่ 9 เมษายน ของทุกปี เป็น "วันกองทัพอากาศ" อีกหนึ่งวันสำคัญของกองทัพอากาศ

          นอกจากนี้ยังได้มีการยกย่องถวายพระเกียรติ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ ว่าเป็น "พระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทย" ด้วย

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหงกองทัพอากาศ
ขอบคุณภาพจาก : กองทัพอากาศ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
27 มีนาคม วันที่ระลึกกองทัพอากาศ อัปเดตล่าสุด 9 มกราคม 2567 เวลา 15:34:09 66,655 อ่าน
TOP