บทอาเศียรวาทวันแม่ แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9            เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี หลาย ๆ หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ต่างพร้อมใจกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ได้ทรงสร้างคุณูปการให้กับแผ่นดินสยามอย่างล้นพ้น


            ในการนี้เอง นักกวี นักประพันธ์ ก็ได้ร้อยเรียงบทกลอนที่เรียกว่า "บทอาเศียรวาทวันแม่" หรือ "อาศิรวาทวันแม่" ขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในฐานะ "แม่ของแผ่นดิน" ด้วย ดังที่เราเคยได้ยินได้เห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์ หน้าเว็บไซต์ หรือในรายการพิเศษทางโทรทัศน์ที่จะออกอากาศในช่วงวันที่ 12 สิงหาคม เป็นประจำทุกปี

            ดังเช่นต่อไปนี้ คือ ตัวอย่าง "บทอาเศียรวาทวันแม่" ที่มีผู้ประพันธ์ไว้อย่างไพเราะ ทางกระปุกดอทคอม ขอรวบรวมนำมาให้ผู้สนใจได้อ่านกันค่ะ

บทอาศิรวาท วันแม่แห่งชาติ ประพันธ์โดย นายโสภณ เปียสนิท
รูปแบบคำประพันธ์ : กลอนสุภาพ

            บังคมบาทแม่หลวงของปวงราษฎร์
            ประชาชาติชื่นชมสมสมัย
            พระคุณแม่ชื่นฉ่ำน้ำพระทัย
            ทรงมีให้ทุกคนบนแผ่นดิน

            จากวันเก่ายาวนานผ่านฉนำ
            พระทรงธรรมครองไทยไปทั่วถิ่น
            หยาดเสโทแด่ไทยที่ไหลริน
            ธรณินจารึกผนึกนาน

            ย่างพระบาทเสด็จไปใต้จรดเหนือ
            ธ ทรงเพื่อปลอบปลุกไทยสุขศานต์
            เพิ่มข้อมูลศูนย์กลางสร้างโครงการ
            คือต้นธารเร่งรัดพัฒนา

            เมื่อสิบสองสิงหาเวียนมาถึง
            น้อมคำนึงร่มบุญอุ่นเกศา
            ไทยเป็นไทยเพราะเหตุพระเมตตา
            ปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญ

            ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
            ข้าพระพุทธเจ้า นายโสภณ เปียสนิท

คำกล่าวอาเศียรวาท วันเฉลิมพระชนมพรรษา มหาราชินี โดย โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
รูปแบบคำประพันธ์ : วสันตดิลกฉันท์ 14

            งามองค์สิริกิตต์ ทุกทิศะชม พิสิฐสมพระภูมี
            งามน้ำพระทัย ประดุจนที   วิสุทธิ์เอื้อและอาทร
            งามบุญ คุณา ทนุปถัมภ์     สฤษฎ์ค้ำ ทิฆัมพร
            งามเลิศ เทิดเกียรติ กิตติบวร   รัฐชนนีไทย

            สานศิลป์วิจิตร ประดิษฐ์ถักทอ ธุระก่อผดุงไพร
            สานขวัญ มิหวั่น ทุพภิกขภัย ก็ถอดถ่าย ธ.เกื้อกูล
            สานวันเฉลิม พระชนมวาร รติสรรเจิดจำรูญ
            สานสามัคคี สักกะระทูล กราบพระแม่ถวายชัย

            ดลชาวสรรพสิทธิ์ พสกนิกร ประณตวอนพระศรีตรัย
            ดลมิ่งพระแม่  กมลไทย สุขภาวะไพบูลย์
            ดลเทพ ประทานจตุรชัย ภยพ่ายมลายสูญ
            ดลบุญ ธ. เกื้อกรุณกูล สุขเกษมเสมอเทอญ

            ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
            ข้าพระพุทธเจ้า คณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

อาเศียรวาทราชสดุดีองค์ราชินี ประพันธ์โดย เผชิญ โบตระกูล
รูปแบบคำประพันธ์ : กลอนสุภาพ
 

            ลุสิบสอง สิงหา มหาสมัย
            แสงเทียนชัย ส่องแสง ทุกแห่งหน
            ขอเทพไท ทั่วฟ้า จงมาดล
            ถวายมิ่ง มงคล แด่ราชินี

            พระองค์มี พระคุณ หนุนแผ่นดิน
            ทั่วทุกถิ่น เด่นฟ้า เพิ่มราศี
            เสด็จเยี่ยม เกื้อหนุน อุ่นทวี
            ทวยราษฎร์มี ความสุข ทุกเขตคาม
 
            ทรงเป็นแม่ ของแผ่นดิน ถิ่นไตรรงค์
            ทรงเคียงองค์ จักรี ศรีสยาม
            ทรงราษฎร์ ชิดใกล้ พระทัยงาม
            สมพระนาม พระแม่หลวง ของปวงชน
 
            พระสง่า เพริศแพร้ว แก้วนารี
            พระทรงมี เมตตาธรรม นำกุศล
            พระเกียรติก้อง เกรียงไกร ในสกล
            ทรงครองใจ ประชาชน เคียงราชันย์
 
            ขอถวาย อาเศียรวาท ราชสดุดี
            ทรงผ่องศรี เทียมฟ้า สง่ามั่น
            ขอพระองค์ เกษมศานต์ สำราญครัน
            ทุกคือวัน ไร้ทุกข์ สุขสมปอง
 
            พระสิบสอง สิงหา มาบรรจบ
            อภินบ คุณแม่ แผ่ปกป้อง
            ขอพระองค์ คู่สยาม งามเรืองรอง
            ไทยแซ่ ซร้อง ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
 
            ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
            ข้าพระพุทธเจ้าคณะครู นักเรียน โรงเรียนวัดเสาธงหิน
            เผชิญ โบตระกูล ร้อยกรอง

บทอาเศียรวาทวันแม่ โดย เทศบาลเมืองกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
รูปแบบคำประพันธ์ : กลอนสุภาพ

            สมเด็จแม่แผ่นดินปิ่นฉัตรชาติ       รวมใจราษฎร์บังคมบรมศรี
            ทั้งชีวิตอุทิศกายถวายพลี            สุดซาบซึ้งพระบารมีที่งดงาม
            คราใดที่ชนหมองครองความทุกข์   ธ เสด็จ ฯ ทรงปลอบปลุกทุกเขตคาม
            ฟ้าที่มืดพลันหายกลายฟ้าคราม      เพชรสยามราชินีศรีชาติไทย

            ทรงตรากตรำบำเพ็ญพระภารกิจ      ขอบูชิตพระทัยท่านมิหวั่นไหว
            จวบครบเจ็ดสิบเก้าชนม์เฉลิมชัย     ทรงงานไม่เหนื่อยท้อรอเวลา
            ร้อยมะลิผลิจากใจไทยทั้งชาติ        กราบแทบบาทราชพลีศรีสง่า
            ด้วยจงรักภักดีที่ศรัทธา                เชิญเทวัญชั้นฟ้าอภิบาล

            ขอพระองค์ทรงสุขเกษมสันต์         พระชนม์มั่นกิรติไกรแผ่ไพศาล
            คู่ไอศูรย์พูนพิพัฒน์จิรัฎฐิกาล          ทรงสราญผ่านบุรีจักรีวงศ์

            ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
            ข้าพระพุทธเจ้า นายชัยอนันท์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้
            คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกะทู้ ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองกะทู้

บทอาเศียรวาท ประพันธ์โดย น.อ. (พิเศษ) หญิงวารุณี มงคลฤดี
รูปแบบคำประพันธ์ : กลอนสุภาพ
 
            ศุภฤกษ์ เบิกหล้า บรมนาถ                
            จักรีราช แม่มิ่งไทย ในสยาม
            จริยวัตร  สุดประเสริฐ  เลิศงดงาม                 
            เทิดพระนาม  แซ่ซร้อง  สดุดี

            ประชาราษฏร์  ร่วมน้อม  อภิวาท       
            แด่องค์พระ  ราชินีนาถ  เฉลิมศรี
            ทรงส่งเสริม  ศิลปาชีพ  ทั่วธานี                     
            ทุกถิ่นที่  ร่มเย็นด้วย  พระเมตตา

            เฉลิมพระชนม์  พรรษา  มหาสมัย      
            ขอเทิดไท้  องค์ราชินี  ศรีสยาม
            พระมารดา  ของแผ่นดิน  ถิ่นไทยงาม            
            รุจน์เรืองราม  รุ่งหล้า  ศรีสากล

            ขออัญเชิญ  เทพเทวา  พร้อมไตรรัตน์
            น้อมมนัส  อัญชุลี  ทวีผล
            ด้วยบุปผา  มาลัยพจน์  บทนิพนธ์                 
            เฉลิมชนม์  มงคลสวัสดิ์  พิพัฒน์พร

            ในอภิลักขิตสมัย  เกษมศรี                
            คู่พระบารมี  องค์จักรี  ศรีสมร
            ทรงเกริกเกียรติ  กึกก้อง  นิรันดร                   
            ฃถวายพระพร  ขอพระองค์  ทรงพระเจริญ

            ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
            ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด
            ประพันธ์โดย : น.อ. (พิเศษ) หญิงวารุณี มงคลฤดี

อาศิรวาท สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประพันธ์โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีย์ ไวยกุฬา
รูปแบบคำประพันธ์ : โคลงสี่สุภาพ

            สิริทรงเสาวภาคย์พร้อม เกริกไกร
            สิริโฉมไฉไล เลิศหล้า
            สิริกิติ์คู่หทัย อธิราช
            สิริรัตน์จรัสฟ้า เฟื้องฟุ้งบารมี
           
            พระปรานีราษฎร์แม้น มารดร
            พระดับทุกข์อาทร ทั่วถ้วน
            พระอวยสุขสโมสร ราษฎร์รื่น-รมย์แฮ
            พระราชกิจสฤษฎ์ล้วน ก่อเกื้อไผทไทย

            เฉลิมพระชนม์ราษฎร์น้อม  สดุดี
            เฉลิมฉัตรคู่จักรี มิ่งเกล้า
            เฉลิมจตุพรทีว สิริสวัสดิ์
            เฉลิมราชินีนาถเจ้า ผ่องแผ้วเกษมศานต์ โสตถิ เทอญ

            ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ 
            ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีย์ ไวยกุฬา

อาเศียรวาท สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประพันธ์โดย นางสาวสุรภี สกุลรัตน์
รูปแบบคำประพันธ์ : โคลงสี่สุภาพ

            พระโฉมงามเลิศล้ำ ระบือไกล
            พระการุณย์แผ่ผไท ทั่วหล้า
            ส่องสุขทุกข์เขตใด เสด็จเยี่ยม   เยือนพลัน
            พระราชกิจก้องเกริกฟ้า พสกไซร้สรรเสริญ
                    
            ขอพระไตรรัตน์เอื้อ อำรุง พระเอย
            จตุรพิธพรผดุง สุขถ้วน
            เฉลิมพระชนม์บำรุง นับหมื่น ปีแฮ
            ทรงพระเจริญเลิศล้วน เลื่อมรุ้งวรวาร
 
            ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
            ข้าพระพุทธเจ้า สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออก
            (นางสาวสุรภี สกุลรัตน์ ประพันธ์)เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
บทอาเศียรวาทวันแม่ แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โพสต์เมื่อ 11 กรกฎาคม 2556 เวลา 13:50:17 293,303 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP