แอพแรกที่คุณเลือก

3 มีนาคม วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก (World Wildlife Day)


วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก


วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก

 
          3 มีนาคม วันอนุรักษ์สัตว์ป่าโลก หรือ วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักให้อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

          สัตว์ป่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดำรงเผ่าพันธุ์มาตั้งแต่โบราณกาลและมีวิวัฒนาการมายาวนาน แต่ในสมัยปัจจุบันเมื่อมนุษย์มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น สัตว์ป่าหลายชนิดถูกล่าจนสูญพันธุ์ลงไปเรื่อย ๆ และเพื่อเป็นการตระหนักถึงความสำคัญของสัตว์ป่าและให้คนหันมาอนุรักษ์วัตว์ป่ามากขึ้นจึงมีการกำหนดวันอนุรักษ์สัตว์ป่าโลกขึ้น

          โดยวันอนุรักษ์สัตว์ป่าโลก หรือ วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก (World Wildlife Day) ตรงกับวันที่ 3 มีนาคมของทุกปี เนื่องจากเป็นวันที่ก่อตั้งภาคีอนุสัญญาไซเตส เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2516 เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักให้กับกลุ่มประเทศภาคีอนุสัญญาไซเตส 178 ประเทศ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อประโยชน์แห่งมวลมนุษยชาติ

          สำหรับประเทศไทยนั้น เริ่มจัดงานอย่างเป็นทางการครั้งแรกในปี พ.ศ. 2557 โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าและพืชป่า เพื่อให้เยาวชนและผู้ที่สนใจได้ศึกษา ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้รักและหวงแหนธรรมชาติ นอกจากนี้ในหลาย ๆ จังหวัดยังได้จัดกิจกรรมที่ปลูกต้นไม้ ปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ และการเสวนาต่าง ๆ ด้วย

          โดยในปี 2560 มีการกำหนดหัวข้อในการประชุมคือ "The future of wildlife is in our hands." เพื่อให้สาธารณชนได้ตระหนักว่า อนาคตของสัตว์ป่าอยู่ในมือของเรา เพื่อให้ทุกคนตระหนักว่า อาชญากรรมด้านสัตว์ป่าและพืชป่าเป็นปัญหาที่ร้ายแรง ต้องต่อต้านและหยุดยั้งอย่างจริงจัง ด้วยการไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง สนับสนุน ให้ความร่วมมือ หรือเป็นส่วนหนึ่งในการก่ออาชญากรรมดังกล่าว

          เพราะถึงเวลาแล้วที่มนุษย์ผู้ซึ่งเบียดเบียนธรรมชาติ ต้องหันมาอนุรักษ์และดูแลสิ่งมีชีวิตร่วมโลกของเราอย่างจริงจังเสียที


ภาพจาก เฟซบุ๊ก World Wildlife Day, สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา
 
 3 มีนาคม วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก (World Wildlife Day) โพสต์เมื่อ 3 มีนาคม 2557 เวลา 14:35:53 26,280 อ่าน แสดงความคิดเห็น