HILIGHT NEWS

รู้จักสำนักงาน ปปง.          สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ สำนักงาน ปปง. เป็นหน่วยงานจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2542 เดิมอยู่ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ต่อมาได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 กำหนดให้สำนักงาน ปปง. เป็นส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง แต่มีฐานะ เป็นกรม อยู่ในบังคับบัญชาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตามหมวด 21 มาตรา 46

           ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2545 เป็นต้นไปสำนักงาน ปปง. มีอำนาจ หน้าที่ในการวางหลักเกณฑ์ (Regulator) และดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (Law Enforcement) รวมทั้งเป็นหน่วยงานตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน(Financial Intelligence Unit) ทั้งนี้ภายใต้กรอบนโยบายและการกำกับของ คณะกรรมการ ปปง. 

          วิสัยทัศน์


          เป็นองค์กรหลัก และศูนย์กลางความร่วมมือ ช่วยเหลือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับ เชื่อถือ ศรัทธาจากประชาชนและนานาประเทศ

          ภารกิจ

          1.ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่กิจกรรมและรณรงค์ให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน แก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
          2.ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศเพื่อเป็นศูนย์กลางความร่วมมือ ช่วยเหลือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
          3.กำหนดและดำเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการ ฟอกเงิน เพื่อลดการประกอบอาชญากรรมตามความผิดมูลฐานและความผิดฐานฟอกเงิน
          4.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน
          5.พัฒนาโครงสร้างระบบการบริหารจัดการและบุคลากรให้มีมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ

          ในฐานะของหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมาย สำนักงาน ปปง. มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ฟอกเงิน มีบทบาทในการศึกษาเพื่อหามาตรการในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและพิจารณาความเห็นต่อรัฐมนตรี ตลอดจนดูแลให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทั้งนี้ภายใต้มติของคณะกรรมการ ปปง.

          เลขาธิการ ปปง.

 เลขาธิการ ปปง.  เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งขึ้นตามคำแนะนำของคณะรัฐมนตรีและได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร โดยต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในทางเศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง หรือกฎหมายไม่เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐรวมทั้งในกิจการเอกชน เลขาธิการ ปปง. มีวาระการดำรงตำแหน่งสี่ปีนับตั้งแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและให้ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว และเมื่อพ้นจากตำแหน่งแล้ว จะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกไม่ได้

          การจัดองค์กร

          ปัจจุบันสำนักงาน ปปง. มีบุคลากรประกอบด้วยข้าราชการประจำ 220 อัตรา และลูกจ้าง 25 อัตรา สำนักงาน ปปง. แบ่งส่วนราชการภายใน ตามระเบียบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2546 ดังนี้

1. กองกลาง
2. กองนโยบายและมาตรการ
3. กองบริหารจัดการทรัพย์สิน
4. ศูนย์สารสนเทศและติดตามประเมินผล
5. สำนักตรวจสอบและคดี
6. หน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อเลขาธิการ ปปง.
6.1 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
6.2 หน่วยงานตรวจสอบภายในโดยมี เลขาธิการ ปปง. เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด และมี รองเลขาธิการ ปปง. จำนวน 2 ท่าน เป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ

          อำนาจหน้าที่

          สำนักงาน ปปง. มีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ดังต่อไปนี้

(1) ดำเนินการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ ปปง. และ คณะกรรมการธุรกรรม และปฏิบัติงานธุรการอื่น
(2) รับรายงานการทำธุรกรรมและแจ้งตอบการรับรายงาน
(3) เก็บรวบรวม ติดตาม ตรวจสอบ ศึกษา และวิเคราะห์รายงาน และข้อมูลต่าง ๆเกี่ยวกับการทำธุรกรรม
(4) เก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด ตามพระราชบัญญัตินี้
(5) จัดให้มีโครงการที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ การให้การศึกษา และฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ หรือช่วยเหลือ หรือสนับสนุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มีการจัดโครงการ ดังกล่าว
(6) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น


สามารถอ่านรายละเอียดเเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- การฟอกเงิน คืออะไร?


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

เรื่องอื่นๆ
  1. THE SEED SHOW # 27 มันส์ถึงใจชาวชุมพร
  2. Lions for Lambs
  3. ชลบุรีแชมป์บอล ปิดกีฬาแห่งชาติ
  4. "อั้ม" ไม่ค่อยพอใจ "อ้อม" เพราะ...!?
  5. "นพ.ไพศาล" เครียด ป.ค้น14 จุด น้องหมอทีมฆ่าเผ่น
  6. "พิ้งกี้" แชท "ไมค์" จริงแต่ไม่กิ๊กกันยันมีหนุ่มดูใจแล้ว
  7. "วิญญาณโลกคนตาย" แหวกแนวหลอนระทึก ด้วยเสียงของวิญญาณ
  8. เสื้อ..บอกนิสัย
  9. "เนวิน" ปราศรัยครั้งแรก ทหารจับแก้ผ้า!
  10. โย รับภาพหลุดควง เอ๋ อ้างสัมพันธ์แค่เพื่อนในกลุ่ม

เรื่องน่าสนใจ