แอพแรกที่คุณเลือก

รู้จักสำนักงาน ปปง.          สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ สำนักงาน ปปง. เป็นหน่วยงานจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2542 เดิมอยู่ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ต่อมาได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 กำหนดให้สำนักงาน ปปง. เป็นส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง แต่มีฐานะ เป็นกรม อยู่ในบังคับบัญชาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตามหมวด 21 มาตรา 46

           ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2545 เป็นต้นไปสำนักงาน ปปง. มีอำนาจ หน้าที่ในการวางหลักเกณฑ์ (Regulator) และดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (Law Enforcement) รวมทั้งเป็นหน่วยงานตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน(Financial Intelligence Unit) ทั้งนี้ภายใต้กรอบนโยบายและการกำกับของ คณะกรรมการ ปปง. 

          วิสัยทัศน์


          เป็นองค์กรหลัก และศูนย์กลางความร่วมมือ ช่วยเหลือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับ เชื่อถือ ศรัทธาจากประชาชนและนานาประเทศ

          ภารกิจ

          1.ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่กิจกรรมและรณรงค์ให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน แก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
          2.ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศเพื่อเป็นศูนย์กลางความร่วมมือ ช่วยเหลือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
          3.กำหนดและดำเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการ ฟอกเงิน เพื่อลดการประกอบอาชญากรรมตามความผิดมูลฐานและความผิดฐานฟอกเงิน
          4.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน
          5.พัฒนาโครงสร้างระบบการบริหารจัดการและบุคลากรให้มีมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ

          ในฐานะของหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมาย สำนักงาน ปปง. มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ฟอกเงิน มีบทบาทในการศึกษาเพื่อหามาตรการในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและพิจารณาความเห็นต่อรัฐมนตรี ตลอดจนดูแลให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทั้งนี้ภายใต้มติของคณะกรรมการ ปปง.

          เลขาธิการ ปปง.

 เลขาธิการ ปปง.  เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งขึ้นตามคำแนะนำของคณะรัฐมนตรีและได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร โดยต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในทางเศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง หรือกฎหมายไม่เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐรวมทั้งในกิจการเอกชน เลขาธิการ ปปง. มีวาระการดำรงตำแหน่งสี่ปีนับตั้งแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและให้ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว และเมื่อพ้นจากตำแหน่งแล้ว จะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกไม่ได้

          การจัดองค์กร

          ปัจจุบันสำนักงาน ปปง. มีบุคลากรประกอบด้วยข้าราชการประจำ 220 อัตรา และลูกจ้าง 25 อัตรา สำนักงาน ปปง. แบ่งส่วนราชการภายใน ตามระเบียบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2546 ดังนี้

1. กองกลาง
2. กองนโยบายและมาตรการ
3. กองบริหารจัดการทรัพย์สิน
4. ศูนย์สารสนเทศและติดตามประเมินผล
5. สำนักตรวจสอบและคดี
6. หน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อเลขาธิการ ปปง.
6.1 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
6.2 หน่วยงานตรวจสอบภายในโดยมี เลขาธิการ ปปง. เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด และมี รองเลขาธิการ ปปง. จำนวน 2 ท่าน เป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ

          อำนาจหน้าที่

          สำนักงาน ปปง. มีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ดังต่อไปนี้

(1) ดำเนินการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ ปปง. และ คณะกรรมการธุรกรรม และปฏิบัติงานธุรการอื่น
(2) รับรายงานการทำธุรกรรมและแจ้งตอบการรับรายงาน
(3) เก็บรวบรวม ติดตาม ตรวจสอบ ศึกษา และวิเคราะห์รายงาน และข้อมูลต่าง ๆเกี่ยวกับการทำธุรกรรม
(4) เก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด ตามพระราชบัญญัตินี้
(5) จัดให้มีโครงการที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ การให้การศึกษา และฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ หรือช่วยเหลือ หรือสนับสนุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มีการจัดโครงการ ดังกล่าว
(6) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น


สามารถอ่านรายละเอียดเเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- การฟอกเงิน คืออะไร?


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

รู้จักสำนักงาน ปปง. โพสต์เมื่อ 26 กันยายน 2550 เวลา 00:00:00 17,887 อ่าน แสดงความคิดเห็น