ขั้นตอนการเลือกตั้ง ส.ว. 30 มีนาคม 2557

เลือกตั้ง ส.ว.

บก.จร.แจ้งประชาสัมพันธ์ขั้นตอนลต.ส.ว.วันนี้ (ไอเอ็นเอ็น)

          บก.จร. แจ้งประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการเลือกตั้ง ส.ว. ในวันนี้ (30 มี.ค. 57) เพื่อป้องกันความผิดพลาดของประชาชนที่ต้องการใช้สิทธิ์

          บก.จร. แจ้งประชาสัมพันธ์ ถึงขั้นตอนการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ว. ในวันนี้ (30 มีนาคม 2557) คือ

          1. ประชาชนควรตรวจสอบรายชื่อและลำดับที่ จากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่กรรมการเลือกตั้งประจำหน่วย (กปน.) ได้ติดประกาศไว้หน้าหน่วยเลือกตั้ง หรือตรวจสอบจากหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดทำขึ้นและส่งถึงผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกคน

          2. จากนั้นยื่นหลักฐานแสดงตน อันได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ โดยมีรูปถ่ายและมีหมายเลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตร แล้วลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง พร้อมรับบัตรเลือกตั้ง

          3. ขั้นตอนต่อมาคือ เข้าคูหาลงคะแนน ทำเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในช่องทำเครื่องหมาย โดยเลือกผู้สมัครได้เพียงคนเดียว และหากไม่ต้องการเลือกใคร ให้ทำเครื่องหมายกากบาท (X) ในช่องไม่ประสงค์จะลงคะแนน จากนั้นพับบัตรเลือกตั้งให้เรียบร้อย และใส่บัตรเลือกตั้งลงในหีบบัตรเลือกด้วยตนเอง


  ติดตามข่าว เลือกตั้ง 2557 แบบอัพเดททั้งหมด คลิกเลย 

   ติดตามข่าว เลือกตั้ง สว 2557 แบบอัพเดททั้งหมด คลิกเลย 

ขั้นตอนการเลือกตั้ง ส.ว. 30 มีนาคม 2557 โพสต์เมื่อ 30 มีนาคม 2557 เวลา 10:44:15 แสดงความคิดเห็น