ในหลวงพระราชทานพระบรมราโชวาทวันข้าราชการพลเรือน

B500


ในหลวงพระราชทานพระบรมราโชวาทวันขรก. (ไอเอ็นเอ็น)


          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราโชวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2557 ขอให้ยึดความถูกต้อง เที่ยงตรง มีผลเกี่ยวเนื่องถึงสุขทุกข์ของประชาชน

          วันที่ 1 เมษายนของทุกปี เป็นวันข้าราชการพลเรือน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราโชวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2557 ดังนี้

          ข้าราชการไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใด ระดับไหนมีหน้าที่อย่างไร ล้วนแต่มีส่วนสำคัญอยู่ในงานของแผ่นดินทั้งสิ้น ทุกคนจึงต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มกำลังความสามารถด้วยอุดมคติ ด้วยความเข้มแข็งเสียสละ และระมัดระวังให้การทุกอย่างในหน้าที่เป็นไปอย่างถูกต้อง เที่ยงตรง ด้วยความระลึกรู้ตัวอยู่เสมอว่า การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึงสุขทุกข์ของประชาชน ตลอดจนความเจริญขึ้น หรือเสื่อมลงของประเทศชาติ

          วังไกลกังวล

          วันที่ 25 มีนาคม พุทธศักราช 2557

ในหลวงพระราชทานพระบรมราโชวาทวันข้าราชการพลเรือน โพสต์เมื่อ 1 เมษายน 2557 เวลา 15:10:33 10,330 อ่าน แสดงความคิดเห็น