เผยคนไทยกว่า 5 ล้านคน "เครียดจัด"


 
          เมื่อวันที่ 25 ส.ค. มีการรายงานผลการสำรวจภาวะสุขภาพจิตคนไทยล่าสุด โดยกรมสุขภาพจิต ตีพิมพ์ในรายงานสุขภาพคนไทย ปี 2550 ว่า 1 ใน 5 ของคนไทยกำลังเผชิญหน้ากับโรคทางจิตเวชหลักๆหลายโรค ได้แก่ โรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล โรคจิต และโรคความผิดปกติทางอารมณ์ มีคนไทยประมาณ 1.8 ล้านคน มีอาการของโรคซึมเศร้า โดยมีความชุกสูงสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพบว่าผู้หญิงมีความเสี่ยงต่อโรคนี้มากกว่าผู้ชายในทุกภาค 

         ทั้งนี้ พบว่า ประชากร 1.3 ล้านคน เป็นโรคซึมเศร้าชนิดรุนแรงที่เรียกว่า Major depressive disorder รองลงมา ได้แก่ โรควิตกกังวล โรคจิต โรคความผิดปกติทางอารมณ์ ไปจนถึงกลุ่มมีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายถึง  8  แสนกว่าคน 

          ผลการสำรวจยังพบว่า  ความเครียดเป็นปัญหาทางสุขภาพจิตระดับชาติ โดยพบว่า คนไทยร้อยละ 8 หรือประมาณ 5.1 ล้านคน มีความเครียดมาก สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความเครียดอันดับหนึ่งคือ ปัญหาเศรษฐกิจการเงิน รองลงมาคือ ปัญหาครอบครัว การงาน ปัญหาเรื่องแฟนและคู่รัก ปัญหาเพื่อนร่วมงาน เพื่อน ปัญหาโรคทางกาย ปัญหาการเรียน ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม ปัญหาพฤติกรรมเด็กและวัยรุ่น และปัญหาอื่นๆ

          นอกจากนี้ จากการสำรวจสุขภาพจิตของลูกจ้างในสถานประกอบการ พบว่า ลูกจ้างในสถานประกอบการมีระดับความเครียดสูงและรุนแรงถึงร้อยละ 23.9 และมีภาวะซึมเศร้าถึงร้อยละ 32.8  

          ในส่วนของความสุข การวัดความสุขในประ-เทศไทยโดยใช้ดัชนีการวัดความสุขของประเทศต่างๆในโลก พบว่าคนไทยมีความสุขในลำดับที่ 32 จาก 178 ประเทศทั่วโลก และลำดับที่ 7 จาก 24 ประเทศในเอเชีย

          ทั้งนี้ตัวชี้วัดความสุขของคนไทย ประกอบด้วย สุขภาพกาย สุขภาพใจ วัฒนธรรมประเพณี และความเป็นเอกลักษณ์ของคนไทย ครอบครัว การศึกษา การใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ความพึงพอใจในงาน บรรยากาศภายในชุมชน สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดสรรอย่างเป็นธรรม กระบวนการยุติธรรมและความเป็นธรรมในสังคม หลักธรรมาภิบาล การเมือง รัฐบาล องค์กรอิสระ ระบบการค้าเสรีในกระแสโลกาภิวัตน์ และสถานการณ์ทางสังคมในช่วงเวลาต่างๆข้อมูลและภาพประกอบจาก


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เผยคนไทยกว่า 5 ล้านคน "เครียดจัด" โพสต์เมื่อ 27 สิงหาคม 2550 เวลา 00:00:00 6,757 อ่าน
TOP