x close

ทส. จัดวันสิ่งแวดล้อมไทย 2560 สืบสานพระราชปณิธานจิตอาสา รัชกาลที่ 10


สืบพระราชปณิธาน สานใจรักษ์สิ่งแวดล้อม

            กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงานวันสิ่งแวดล้อมไทย 2560 เชิญชวนประชาคนไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธาน สานใจรักษ์สิ่งแวดล้อม ยกสนามหลวงโมเดลดูแลความสะอาดในงาน พร้อมมอบรางวัลชนะเลิศชุมชน และโรงเรียนปลอดขยะ รวมถึงยกระดับเครือข่าย "ทสม." เป็นโซ่ข้อกลาง เชื่อมระหว่างรัฐกับประชาชน
 
            เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จัดงานวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด "สืบพระราชปณิธาน สานใจรักษ์สิ่งแวดล้อม" น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในเรื่องของจิตอาสา การทำความดีด้วยหัวใจมาเป็นแนวทางในการรณรงค์เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมทำความดีเพื่อประเทศชาติ โดยเฉพาะเรื่องการดำเนินชีวิตตามแนวทางศาสตร์พระราชาและการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันเป็นสมบัติของแผ่นดิน

4 ธันวาฯ วันสิ่งแวดล้อมไทย

วันสิ่งแวดล้อมไทย 2560

            พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรี ทส. กล่าวว่าจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2532 นับเป็นจุดเริ่มของการเคลื่อนไหวในการดำเนินงานเพื่อสิ่งแวดล้อมของทุกฝ่าย ทั้งหน่วยงานของรัฐบาลและเอกชนในการสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ เพื่อสร้างความรู้สึกร่วมกันของประชาชน ในการรักษาสิ่งแวดล้อม

            ดังนั้น คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงได้นำเสนอความเห็น ขอมติคณะรัฐมนตรีเห็นควร ถือเป็นนิมิตหมายอันดียิ่ง ที่จะกำหนดให้วันที่ 4 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และตระหนักถึงความสำคัญได้ร่วมกันผนึกกำลังในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้คงอยู่ต่อไป

            โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2534 ประกาศให้วันที่ 4 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย และคณะรัฐมนตรียังมีมติ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2550 ให้เป็น "วันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ" หรือ วัน ทสม. แห่งชาติ ด้วยอีกวาระหนึ่ง เพื่อเป็นวันสัญลักษณ์ของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ในการรวมพลังด้วยจิตอาสาในการสร้างคุณความดีพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชาติ
ต่อยอดศาสตร์พระราชา-พัฒนายั่งยืน

วันสิ่งแวดล้อมไทย 2560

            พลเอก สุรศักดิ์ กล่าวต่อว่า การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากการดำเนินงานโดยหน่วยงานภาครัฐเพียงลำพัง หากแต่ต้องเกิดจากความร่วมมือ ร่วมใจและร่วมบริหารจัดการจากทุกภาคส่วน โดยมีเครือข่าย ทสม. เป็นโซ่ข้อกลาง ระหว่างหน่วยงานรัฐ และประชาชน  ซึ่งจากพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรในการมุ่ง รักษา และต่อยอดตามแนวทางศาสตร์พระราชาเพื่อสร้างสุขให้กับประชาชนคนไทย ซึ่งเป็นแนวทางของการพัฒนาประเทศที่มุ่งไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

            โดยการสืบสานแนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้พระราชทานไว้อย่างครอบคลุม ทั้งด้านดิน น้ำ ป่า ไปจนถึงเรื่องสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่พื้นที่ต้นน้ำถึงพื้นที่ปลายน้ำ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และบรรลุถึงเป้าหมายอันสูงสุดนั่นคือ ความกินดีอยู่ดีและความเป็นอยู่ที่ดีของราษฎร การแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงล้วนเป็นไปเพื่อให้ราษฎรของพระองค์สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรได้อย่างยั่งยืน

วันสิ่งแวดล้อมไทย 2560

            นอกจากนี้ ยังมีแนวพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ให้กับปวงชนชาวไทยอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นแนวทางการฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม แนวทางการบริหารจัดการน้ำ แนวทางการฟื้นฟูคุณภาพดิน แนวทางในการฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม ไปจนถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหัวใจที่สำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นหลักการที่น้อมนำมาปฏิบัติได้ทั้งในระดับบุคคล ชุมชน และองค์กร เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนไปสู่ความพอเพียง ความพอดี การดำเนินชีวิตและการดำเนินธุรกิจอย่างมีภูมิคุ้มกัน ซึ่งหากเราน้อมนำหลักนี้ไว้ในใจเสมอก็จะเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เราสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่ การผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ ซึ่งเป็นหลักสำคัญของการเดินไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน

ยกย่องต้นแบบดูแลทรัพยากรธรรมชาติ

            ด้านนายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทยมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเผยแพร่ผลการดำเนินกิจกรรมตามรอยพระยุคลบาทในหลวงรัชกาลที่ 9 รวมถึงยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคคล ชุมชน และองค์กร ต้นแบบด้านการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแรงบันดาลใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่อื่นต่อไป

วันสิ่งแวดล้อมไทย 2560

            โดยการจัดงานวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ (ทสม.) ประจำปี 2560 ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในเรื่องของจิตอาสา การทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมทำความดีเพื่อประเทศชาติ โดยเฉพาะเรื่องการดำเนินชีวิตตามแนวทางศาสตร์พระราชา เพื่อไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs – Sustainable Development Goals) ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติว่าสามารถดำเนินการประสบผลสำเร็จและสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนให้กับประชาชนได้จริง

วันสิ่งแวดล้อมไทย 2560

            รวมถึงเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันเป็นสมบัติของแผ่นดิน เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตามแนวทางพระราชทานของรัชกาลที่ ๑๐ ที่ทรงเน้นให้ "สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา" โดยมีคำขวัญของการจัดงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทยปีนี้ คือ "สืบพระราชปณิธาน...สานใจรักษ์สิ่งแวดล้อม" โดยมีการจัดงานในวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร และในวันที่ 9 - 11 ธันวาคม 2560 ณ สวนสัตว์นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ชุมชนลำพูน-บุรีรัมย์ พิชิตรางวัลปลอดขยะ


            ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวเสริมว่า การจัดงานวันสิ่งแวดล้อมไทยและวัน ทสม. แห่งชาติ ประจำปี 2560 นี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจคือ การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "สืบพระราชปณิธาน...สานใจรักษ์สิ่งแวดล้อม" โดย นายอำพล เสนาณรงค์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้เคยดำรงตำแหน่งองคมนตรีในรัชกาลที่ 9  การจัดแสดงนิทรรศการการดำเนินงานตามแนวทางศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม "สืบพระราชปณิธาน สานใจรักษ์สิ่งแวดล้อม" นิทรรศการความสำเร็จของชุมชนและโรงเรียนที่ชนะเลิศโครงการชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ และการร่วมกิจกรรมกับ ทสม.

            นอกจากนี้ ยังมีพิธีมอบรางวัลแก่บุคคลและหน่วยงานที่ทำความดีด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รางวัลชนะเลิศโครงการชุมชน และโรงเรียนปลอดขยะ ปี 2560

วันสิ่งแวดล้อมไทย 2560

วันสิ่งแวดล้อมไทย 2560

            โดยรางวัลชนะเลิศชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2560 ประเภทชุมชนขนาดเล็ก ได้แก่ ชุมชนบ้านป่าตึงงาม เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน / ประเภทชุมชนขนาดกลาง ได้แก่ ชุมชนบ้านระเบิกขาม องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ / ประเภทชุมชนขนาดใหญ่ ได้แก่ เทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

โรงเรียนพะเยา-หนองคาย คว้าชนะเลิศ
   
วันสิ่งแวดล้อมไทย 2560

            ส่วนโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2560 รางวัลชนะเลิศโรงเรียนระดับประถมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนบ้านน้ำมิน จังหวัดพะเยา 

วันสิ่งแวดล้อมไทย 2560

            ด้านรางวัลชนะเลิศโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย

ชู 'สนามหลวงโมเดล' จัดการขยะ

วันสิ่งแวดล้อมไทย 2560

            ดร.วิจารย์ ระบุอีกว่า สำหรับการจัดงานวันสิ่งแวดล้อมไทยในปีนี้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ยกรูปแบบการจัดการขยะของ "สนามหลวงโมเดล" มาใช้ในการจัดงานครั้งนี้ด้วย เพื่อให้มีการรักษาความสะอาดและการจัดการขยะที่จะเกิดขึ้นในงาน โดยเฉพาะขยะประเภทเศษอาหารและขยะที่เป็นกล่องกระดาษ ชานอ้อย หรือแก้วพลาสติก โดยได้จัดเตรียม กล่องข้าว ช้อนสแตนเลส และกระบอกน้ำ บรรจุในถุงผ้า สำหรับเป็นของที่ระลึกให้กับผู้ที่มาร่วมงาน และนำไปใช้จริงในการใส่อาหารรับประทานในงาน เพื่อลดขยะจากภาชนะที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เพื่อให้เป็นตัวอย่างของการจัดงานที่คำนึงถึงการลดปริมาณขยะและของเสียที่จะเกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรม นอกจากนี้ได้จัด ถังขยะสำหรับใส่เศษอาหารเพื่อที่จะนำกลับมาทำปุ๋ยหมักหรือน้ำหมัก

วันสิ่งแวดล้อมไทย 2560

วันสิ่งแวดล้อมไทย 2560

วันสิ่งแวดล้อมไทย 2560

วันสิ่งแวดล้อมไทย 2560

วันสิ่งแวดล้อมไทย 2560

วันสิ่งแวดล้อมไทย 2560

วันสิ่งแวดล้อมไทย 2560

วันสิ่งแวดล้อมไทย 2560

วันสิ่งแวดล้อมไทย 2560

วันสิ่งแวดล้อมไทย 2560

วันสิ่งแวดล้อมไทย 2560

วันสิ่งแวดล้อมไทย 2560

วันสิ่งแวดล้อมไทย 2560

วันสิ่งแวดล้อมไทย 2560

วันสิ่งแวดล้อมไทย 2560

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ทส. จัดวันสิ่งแวดล้อมไทย 2560 สืบสานพระราชปณิธานจิตอาสา รัชกาลที่ 10 อัปเดตล่าสุด 5 ธันวาคม 2560 เวลา 14:45:11 1,947 อ่าน
TOP