ย้อนดู 60 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ จากนายกฯ อดีตถึงบิ๊กตู่..ยังมีใครจำกันบ้าง !?


pramot / Shutterstock.com

          รวม 60 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ จากนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่ จอมพล ป. พิบูลสงคราม จนถึง พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา เช็กกันหน่อย..ว่ามีนายกฯ คนไหนให้คำขวัญวันเด็กแบบไหนกันบ้าง

          เนื่องในวันนี้ 13 มกราคม วันเด็กแห่งชาติ 2561 ที่ถูกกำหนดให้ตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี และกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบต่อกันมาทุกยุคทุกสมัย ว่านายกรัฐมนตรีจะต้องมอบคำขวัญประจำปี (และเปลี่ยนไปทุกปี) ให้กับเด็ก ๆ ได้นำไปยึดถือเป็นข้อคิดและข้อปฏิบัติในปีนั้น ๆ (และนำไปใช้ตอบข้อสอบด้วย)

          ดังนั้นคงจะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร ถ้าจะมีใครหลาย ๆ คน จำคำขวัญเหล่านั้นไม่ได้ เพราะหากนับตั้งแต่อดีตสมัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม จนถึงปัจจุบัน พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประเทศไทยมีคำขวัญวันเด็กมาแล้วถึง 60 คำขวัญด้วยกัน 

          ว่าแล้ว..เราก็ลองมาทบทวนความจำกันสักหน่อยดีกว่า ว่ามีนายกรัฐมนตรีคนไหน ให้คำขวัญวันเด็กในแต่ละปีแบบไหนกันบ้าง เช็กกันเลย !

1. จอมพล ป. พิบูลสงคราม

          - พ.ศ. 2499 "จงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวม"

2. จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์

          - พ.ศ. 2502 "ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความก้าวหน้า"
          - พ.ศ. 2503 "ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความสะอาด"
          - พ.ศ. 2504 "ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่อยู่ในระเบียบวินัย"
          - พ.ศ. 2505 "ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่ประหยัด"
          - พ.ศ. 2506 "ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่มีความขยันหมั่นเพียรมากที่สุด"


3. จอมพล ถนอม กิตติขจร

          - พ.ศ. 2507 ไม่มีคำขวัญ เนื่องจากงดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
          - พ.ศ. 2508 "เด็กจะเจริญต้องรักเรียนเพียรทำดี"
          - พ.ศ. 2509 "เด็กที่ดีต้องมีสัมมาคารวะ มานะบากบั่น และสมานสามัคคี"
          - พ.ศ. 2510 "อนาคตของชาติจะสุกใส หากเด็กไทยแข็งแรงดี มีความประพฤติเรียบร้อย"
          - พ.ศ. 2511 "ความเจริญและความมั่นคงของชาติไทยในอนาคต ขึ้นอยู่กับเด็กที่มีวินัย เฉลียวฉลาดและรักชาติยิ่ง"
          - พ.ศ. 2512 "รู้เรียน รู้เล่น รู้สามัคคี เป็นความดีที่เด็กพึงจำ"
          - พ.ศ. 2513 "เด็กประพฤติดีและศึกษาดี ทำให้มีอนาคตแจ่มใส"
          - พ.ศ. 2514 "ยามเด็กจงหมั่นเรียน เพียรกระทำดี เติบใหญ่จะได้มีความสุขความเจริญ"
          - พ.ศ. 2515 "เยาวชนฝึกตนดี มีความสามารถ"
          - พ.ศ. 2516 "เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ"

4. นายสัญญา ธรรมศักดิ์

          - พ.ศ. 2517 "สามัคคีคือพลัง"
          - พ.ศ. 2518 "เด็กดีคือทายาทของชาติไทย ต้องร่วมใจร่วมพลังสร้างความสามัคคี"

5. หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช


          - พ.ศ. 2519 "เด็กที่ต้องการเห็นอนาคตของชาติรุ่งเรือง จะต้องทำตัวให้ดี มีวินัย เสียแต่บัดนี้"

6. นายธานินทร์ กรัยวิเชียร

          - พ.ศ. 2520 "รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเยาวชนไทย"

7. พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์

          - พ.ศ. 2521 "เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติมั่นคง"
          - พ.ศ. 2522 "เด็กไทยคือหัวใจของชาติ"
          - พ.ศ. 2523 "อดทน ขยัน ประหยัด เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย"

8. พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

          - พ.ศ. 2524 "เด็กไทยมีวินัย ใจสัตย์ซื่อ รู้ประหยัด เคร่งครัดคุณธรรม"
          - พ.ศ. 2525 "ขยันศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย"
          - พ.ศ. 2526 "รู้หน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัดมีวินัยและคุณธรรม"
          - พ.ศ. 2527 "รักวัฒนธรรมไทย ใฝ่ดีมีความคิด สุจริตใจมั่น หมั่นศึกษา"
          - พ.ศ. 2528 "สามัคคี นิยมไทย มีวินัย ใฝ่คุณธรรม"
          - พ.ศ. 2529 "นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม"
          - พ.ศ. 2530 "นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม"
          - พ.ศ. 2531 "นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม"

9. พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ

          - พ.ศ. 2532 "รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม"
          - พ.ศ. 2533 "รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม"
          - พ.ศ. 2534 "รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำชาติพัฒนา"


10. นายอานันท์ ปันยารชุน

          - พ.ศ. 2535 "สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม"

11. นายชวน หลีกภัย

          - พ.ศ. 2536 "ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม"
          - พ.ศ. 2537 "ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม"
          - พ.ศ. 2538 "สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม"

12. นายบรรหาร ศิลปอาชา

          - พ.ศ. 2539 "มุ่งหาความรู้ เชิดชูความเป็นไทย หลีกไกลยาเสพติด"

13. พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ

          - พ.ศ. 2540 "รู้คุณค่าวัฒนธรรมไทย ตั้งใจใฝ่ศึกษา ไม่พึ่งพายาเสพติด"

14. นายชวน หลีกภัย

          - พ.ศ. 2541 "ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย"
          - พ.ศ. 2542 "ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย"
          - พ.ศ. 2543 "มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย"
          - พ.ศ. 2544 "มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย"

15. นายทักษิณ ชินวัตร

          - พ.ศ. 2545 "เรียนให้สนุก เล่นให้มีความรู้ สู่อนาคตที่สดใส"
          - พ.ศ. 2546 "เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี"
          - พ.ศ. 2547 "รักชาติ รักพ่อแม่ รักเรียน รักสิ่งดี ๆ อนาคตดีแน่นอน"
          - พ.ศ. 2548 "เด็กรุ่นใหม่ ต้องขยันอ่าน ขยันเรียน กล้าคิด กล้าพูด"
          - พ.ศ. 2549 "อยากฉลาด ต้องขยันอ่าน ขยันคิด"

16. พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์

          - พ.ศ. 2550 "มีคุณธรรมนำใจ ใช้ชีวิตพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข"
          - พ.ศ. 2551 "สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม"

17. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

          - พ.ศ. 2552 "ฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ จุดประกายฝัน ผูกพันรักสามัคคี"
          - พ.ศ. 2553 "คิดสร้างสรรค์ ขยันใฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรม"
          - พ.ศ. 2554 "รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ"

18. น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

          - พ.ศ. 2555 "สามัคคี มีความรู้คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี"
          - พ.ศ. 2556 "รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน"
          - พ.ศ. 2557 "กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทย ให้มั่นคง"

19. พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา

          - พ.ศ. 2558 "ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต"
          - พ.ศ. 2559 "เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต"
          - พ.ศ. 2560 "เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง"
          - พ.ศ. 2561 "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี"

ภาพและข้อมูลจาก

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ย้อนดู 60 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ จากนายกฯ อดีตถึงบิ๊กตู่..ยังมีใครจำกันบ้าง !? โพสต์เมื่อ 13 มกราคม 2561 เวลา 19:02:20 2,178 อ่าน
TOP