โปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.ต. จักรฤทธิ์ พ้นหน้าที่นายทหารราชองครักษ์ในพระองค์

         สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.ต. จักรฤทธิ์ บัวจีบ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์ในพระองค์


 ราชกิจจานุเบกษา

         วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ให้ข้าราชบริพารในพระองค์ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ นายทหารราชองครักษ์ในพระองค์

         สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชบริพารในพระองค์ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์ในพระองค์

         อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 9 มาตรา 10 และมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช 2480 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศตรี จักรฤทธิ์ บัวจีบ ตำแหน่ง รองผู้บัญชาการ หน่วยเสนาธิการประสานงานในพระองค์/ฝ่ายอำนวยการประจำพระองค์ สำนักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์ในพระองค์

         ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

         ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม พุทธศักราช 2561 เป็นปีที่ 3 ในรัชกาลปัจจุบัน

         นอกจากนี้ ในเว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ยังได้เผยแพร่ประกาศ ให้นายตำรวจชั้นสัญญาบัตรแต่งตั้งเป็นนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์

         สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายตำรวจชั้นสัญญาบัตรแต่งตั้งเป็นนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์

         อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 4 มาตรา 5 และมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัตินายตำรวจราชสำนัก พ.ศ. 2495

         จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง พันตำรวจเอก อนุวัต พิชาดุลย์ ตำแหน่ง นายตำรวจปฏิบัติการ สำนักงานนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ เป็นนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์

         ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม พุทธศักราช 2561

         ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม พุทธศักราช 2561 เป็นปีที่ 3 ในรัชกาลปัจจุบัน

ราชกิจจานุเบกษา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
โปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.ต. จักรฤทธิ์ พ้นหน้าที่นายทหารราชองครักษ์ในพระองค์ โพสต์เมื่อ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 22:09:29 16,808 อ่าน
TOP