โปรดเกล้าฯ ปลดข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร ประพฤติผิดวินัย-เกียจคร้าน

          สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าปลดข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร และถอดยศ เหตุประพฤติผิดวินัย เกียจคร้าน ประมาทเลินเล่อ ละทิ้งหน้าที่เวรประจำพระองค์


 ราชกิจจานุเบกษา

          วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ให้ปลดข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารออกจากราชการและถอดออกจากยศทหาร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปลดข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารออกจากราชการและถอดออกจากยศทหาร

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 มาตรา 8 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปลดข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารออกจากราชการและถอดออกจากยศทหาร ดังนี้

          ว่าที่ร้อยโท เมธาวี สุขประเสริฐ ตำแหน่ง รักษาการ ผู้บังคับหมวดทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ปฏิบัติการที่ 1 หมวดทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์มาตรฐานที่ 2 กองร้อยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ที่ 1 กองพันทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ที่ 2 กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ประพฤติผิดวินัยทหาร กล่าวคือ เกียจคร้าน ละทิ้ง ประมาทเลินเล่อต่อหน้าที่ราชการ ละทิ้งหน้าที่เวรประจำพระองค์ ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับยศและตำแหน่ง จึงให้ปลดออกจากราชการ และถอดออกจากยศทหาร โดยไม่มีเบี้ยหวัด เป็น พ้นราชการทหารประเภทที่ 2 สังกัดส่วนราชการในพระองค์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พุทธศักราช 2561

ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม พุทธศักราช 2561 เป็นปีที่ 3 ในรัชกาลปัจจุบัน

ราชกิจจานุเบกษา


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
โปรดเกล้าฯ ปลดข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร ประพฤติผิดวินัย-เกียจคร้าน โพสต์เมื่อ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 21:06:02 45,254 อ่าน
TOP