หลักสูตรต้านทุจริต...ปลุกจิตสำนึกต้านโกง

ปปช.

          หาก "วัคซีน" คือแนวทางในการทำให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกัน ต้านทาน ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ได้ เช่นนั้นแล้วเราจะมีวัคซีนที่สร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันการโกง ตลอดจนปัญหาการทุจริตได้หรือไม่ ?
          ฟังดูคล้ายจะเป็นคนละเรื่อง หากแต่การสร้างฐานความคิดตั้งแต่ทุกช่วงวัย ให้รู้จักแยกแยะสิ่งถูกผิด ผลประโยชน์ส่วนตน ผลประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนปลูกฝังความคิดจิตสาธารณะล้วนเป็นดั่งการสร้างภูมิคุ้มกันนำไปสู่สังคมที่ปลอดการทุจริต ตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560–2564) ซึ่งกำหนดยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต จึงเป็นที่มาของหลักสูตรต้านทุจริต (Anti-Corruption Education) ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสถาบันการศึกษา นำหลักสูตรดังกล่าวไปพิจารณาปรับใช้กับกลุ่มเป้าหมาย ผ่าน 5 หลักสูตรดังนี้

          1. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน : รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต
          2. หลักสูตรอุดมศึกษา : วัยใสใจสะอาด
          3. หลักสูตรกลุ่มทหารและตำรวจ : หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ กลุ่มทหารและตำรวจ
          4. หลักสูตรวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ : สร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
          5. หลักสูตรโค้ช : เพื่อการรู้คิดต้านทุจริต

          ทั้ง 5 หลักสูตรจะเรียนรู้เนื้อหา 4 อย่างคือ
          1. รู้จักคิดแยกแยะประโยชน์ส่วนตน และส่วนรวม
          2. ละอายต่อการทุจริต
          3. มีจิตพอเพียง ต้านทุจริต
          4. มีความรับผิดชอบต่อสังคม

          ทั้งนี้ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) จะเป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งในการสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะให้แก่ผู้เรียน หรือผู้ผ่านการอบรมในการคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม มีความอาย ความไม่ทนต่อการทุจริต มีจิตพอเพียงตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อร่วมกันป้องกัน ต่อต้านการทุจริต มิให้เกิดขึ้นในสังคมไทย เพื่อสร้างสังคมไทยที่ไม่ทนต่อการทุจริตต่อไปเรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
หลักสูตรต้านทุจริต...ปลุกจิตสำนึกต้านโกง โพสต์เมื่อ 2 มกราคม 2562 เวลา 15:31:35 740 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP