กกต. ย้ำผู้ขอเลือกตั้งล่วงหน้า ในเขต ต้องแนบหลักฐานติดภารกิจจริงในวันเลือกตั้ง

         กกต. แจ้งย้ำผู้ประสงค์ใช้สิทธิ์ล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง ต้องยื่นเอกสารพร้อมหลักฐานติดภารกิจด้วยตนเองหรือไปรษณีย์เท่านั้น แจ้งผ่านอินเทอร์เน็ตไม่ได้ ส่วนกรณีขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขตเลือกตั้ง สามารถลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตได้ก่อน 24 มีนาคม 2562


          เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง แจ้งย้ำเรื่องการลงทะเบียน และเอกสารต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการขอใช้สิทธิ์ลงคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก่อนวันเลือกตั้ง ทั้งนอกเขตเลือกตั้ง และในเขตเลือกตั้ง หลังจากที่มีการเปิดให้ผู้ที่อาจไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 สามารถยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2562 และไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. ล่วงหน้า ในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 เวลา 08.00-17.00 น. ตามสถานที่ที่กำหนดไว้ ตามรายละเอียดต่อไปนี้ 

(1) นอกเขตเลือกตั้ง

          ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีถิ่นที่อยู่ซึ่งอยู่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งน้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิ สามารถยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิ์ลงคะแนนล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิหรือเขตเลือกตั้งที่ประสงค์ขอลงคะแนน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรที่มีรูปถ่ายและหมายเลขประจำตัวประชาชน คำสั่งแต่งตั้งและชี้แจงเหตุผลความจำเป็นและหลักฐาน โดยสามารถยื่นคำขอ 3 ช่องทาง ดังนี้

          1. ยื่นด้วยตนเอง หรือมอบหมายผู้อื่นยื่นแทน โดยเขียนรายละเอียดลงแบบฟอร์ม ส.ส. 1/15 ประกอบด้วย  ชื่อตัว ชื่อสกุล เลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน สถานที่ที่จะใช้สิทธิ์ลงคะแนน (กรณีมอบหมายให้ผู้อื่นยื่นแทนจะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประสงค์ลงทะเบียนด้วย)

          2. ยื่นทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึงสำนักทะเบียนอำเภอ / ท้องถิ่น ที่ตนมีถิ่นที่อยู่

          3. ยื่นทางอินเทอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ election.bora.dopa.go.th โดยสามารถทำการลงทะเบียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งระบบจะปิดการลงทะเบียนอัตโนมัติในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 24.00 น. ตามเวลาประเทศไทย

เลือกตั้งล่วงหน้า

(2) ในเขตเลือกตั้ง

          ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วไปที่มิใช่ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหลักฐานแสดงว่าในวันเลือกตั้งตนจะต้องไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง สามารถยื่นคำขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ลงคะแนนล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีถิ่นที่อยู่ โดยเขียนรายละเอียดลงแบบฟอร์ม ส.ส. 1/14 และยื่นคำขอลงทะเบียนล่วงหน้าได้ 2 ช่องทาง

          1. ยื่นคำขอเป็นรายบุคคล หรือยื่นคำขอเป็นคณะบุคคล โดยเขียนรายละเอียดลงแบบฟอร์ม ส.ส. 1/14 ประกอบด้วย ชื่อตัว ชื่อสกุล เลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน สถานที่ที่จะใช้สิทธิ์ลงคะแนน โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถมอบหมายให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเป็นผู้แทนในการยื่นคำขอลงทะเบียนพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

          2. ยื่นคำขอทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึงสำนักทะเบียนอำเภอ / ท้องถิ่น ที่ตนมีถิ่นที่อยู่

          สำหรับผู้ที่มีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัด หรือโทร. สายด่วน กกต. 1444 และเว็บไซต์ www.ect.go.th

ข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
กกต. ย้ำผู้ขอเลือกตั้งล่วงหน้า ในเขต ต้องแนบหลักฐานติดภารกิจจริงในวันเลือกตั้ง โพสต์เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17:07:40 20,734 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP