x close

ไฟเขียว เลิกใช้กระดาษในหน่วยงานราชการภายในปี 63 เตรียมเข้าสู่ระบบ "ดิจิทัล" เต็มตัว

          ครม. เห็นชอบให้หน่วยงานราชการออกเอกสารผ่านระบบดิจิทัล เลิกใช้กระดาษภายในปี 2563 นำร่องหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อประชาชน ผู้ประกอบการ และนักลงทุน เผย หน่วยงานใดติดปัญหาทำไม่ทัน ให้ทำเรื่องขอขยายเวลาเป็นเคส ๆ ไป
ยกเลิกใช้กระดาษในหน่วยงานราชการ
ภาพจาก Workpoint News

          วันที่ 3 เมษายน 2562 Workpoint News รายงานว่า วานนี้ (2 เมษายน) นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายเศรษฐกิจ เผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในหลักการตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เสนอ ให้การออกเอกสารหลักฐานของราชการผ่านระบบดิจิทัล โดยให้นำร่องในหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อประชาชน ผู้ประกอบการ และนักลงทุนก่อน หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความจำเป็นต้องออกหรือปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย เพื่อรองรับการดำเนินการดังกล่าว ก็ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามความเห็นของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

          ส่วนกรณีที่หน่วยงานใดไม่สามารถดำเนินการหรือไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบได้ ภายในปี 2562 หรือไม่สามารถพัฒนาบริการให้เป็นบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) หรือยกเลิกการใช้กระดาษ ภายในปี 2563 ตลอดจนในกรณีที่มีปัญหาในทางปฏิบัติ ให้หน่วยงานดังกล่าวเร่งประสานงานกับสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อพิจารณาขยายเวลาดำเนินการเป็นราย ๆ ไป โดยจัดลำดับตามความสำคัญ ความเร่งด่วน และความพร้อมของหน่วยงานนั้น ๆ

          ทั้งนี้ จะให้สำนักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับความเห็นของหน่วยงานราชการต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นดังต่อไปนี้

          1. ความพร้อมของหน่วยงาน เพื่อรองรับการออกเอกสารผ่านระบบดิจิทัล เช่น ความพร้อมของระบบอินเทอร์เน็ต เป็นต้น
 
          2. การบูรณาการร่วมกันเพื่อการพัฒนาระบบและการเชื่อมโยงข้อมูล

          3. ความปลอดภัยทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นำไปพิจารณาให้ได้ข้อยุติและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปได้


ยกเลิกใช้กระดาษในหน่วยงานราชการ
ภาพจาก Workpoint News

          ทั้งนี้ เมื่อการกำหนดมาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยการจัดทำใบอนุญาต หนังสือรับรองในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วเสร็จ จะให้สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและซักซ้อมความเข้าใจกับบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

          รวมถึงประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ เพื่อให้การพัฒนางานบริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล มีมาตรฐานการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ไฟเขียว เลิกใช้กระดาษในหน่วยงานราชการภายในปี 63 เตรียมเข้าสู่ระบบ "ดิจิทัล" เต็มตัว อัปเดตล่าสุด 3 เมษายน 2562 เวลา 13:47:02 22,536 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP