กลุ่ม ปตท. จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ "เทิดไท้องค์ราชัน น้อมเกล้าศิระกราน"
          เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก คณะผู้บริหารและพนักงานกลุ่ม ปตท. รวมพลังหัวใจแห่งความจงรักภักดี แต่งกายเสื้อสีเหลือง แปรอักษรเลข ๑๐ เฉลิมพระเกียรติ ถวายราชสักการะ รวมทั้งผนึกพลัง จิตอาสารักษ์โลก สานต่อพระราชปณิธานโครงการจิตอาสาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "เทิดไท้องค์ราชัน น้อมเกล้าศิระกราน" ตลอดปี ๒๕๖๒

          วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ - นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ กลุ่ม ปตท. ได้จัด โครงการเฉลิมพระเกียรติ "เทิดไท้องค์ราชัน น้อมเกล้าศิระกราน" ขึ้นเพื่อมุ่งส่งเสริมการพัฒนาจิตอาสา และการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยครอบคลุมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Planet) รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคม (People) โดยน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนิน ทรงปลูกกล้าประดู่ป่า ต้นกล้าต้นที่ ๑๐๐ ล้าน ในโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ๑ ล้านไร่ ของ ปตท. ณ แปลงปลูกป่า ต.ลำนางแก้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เมื่อปี ๒๕๔๐ จนปัจจุบันนี้ ต้นประดู่ป่าทรงปลูกกลายเป็นศูนย์รวมจิตใจ และแรงบันดาลใจในการต่อยอดดำเนินงานสืบสานพระราชปณิธาน สานพลังคนไทยให้รักษาและอนุรักษ์ผืนป่าของแผ่นดินไทยให้ยั่งยืน และนำมาสู่การพัฒนา ๒ โครงการหลักเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ได้แก่ ๑) โครงการใต้ร่มพระบารมีต้นที่ ๑๐๐ ล้าน  ที่สามารถพลิกฟื้นป่าจากสภาพเขาหัวโล้น กลายเป็นผืนป่าบกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของ ปตท. อันเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์  มีระบบนิเวเศและความหลากหลายทางชีวภาพ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณในการเสด็จมาในครั้งนั้น ถือเป็นสัญลักษณ์ที่ทำให้ชุมชนตระหนักและหวงแหนธรรมชาติ  โดย ปตท. จะดำเนินการจัดกิจกรรม "รวมใจ จิตอาสา ฟื้นฟูพิทักษ์ป่า ถวายองค์ราชัน" ร่วมกับชุมชน และประชาชนในการฟื้นฟูป่า ซ่อมแซมแนวกันไฟ ทำโป่งพัฒนาแหล่งน้ำให้สัตว์ป่า ปลูกพืชอาหาร เพื่อสร้างความตระหนักด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รวมถึงจัดทำเส้นทางจักรยานระยะทาง ๗ กิโลเมตรเชื่อมไปสู่เส้นทางศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ปลูกป่าประวัติศาสตร์ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้ชื่นชมพระบารมีต้นประดู่ป่าทรงปลูก และเรียนรู้เส้นทางธรรมชาติจากป่า ๑ ล้านไร่ ๒) โครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพอัจฉริยะ (Smart Preventive Healthcare Unit)ในสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น โดยร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสนองพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ เรื่องการดูแลประชาชนในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับความรู้และการรักษาพยาบาลโดยทั่วถึง ด้วยการนำเทคโนโลยีมาส่งเสริมด้านการดูแลสุขภาพของประชาชน อาทิ การตรวจเช็คร่างกายเบื้องต้นด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย แล้วส่งผลการตรวจวิเคราะห์เข้าระบบประมวลผลและเชื่อมโยงข้อมูลจัดเก็บในระบบฐานข้อมูลของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช  การนัดหมายแพทย์และการรับยาจากระบบแอพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ ทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการรวดเร็วขึ้น ลดความแออัดของคนไข้ในโรงพยาบาลชุมชน  โดยในปีนี้จะนำร่องเพื่อเป็นต้นแบบแห่งแรก ณ สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น สาขา ต.สระขวัญ จ.สระแก้ว และแห่งที่สองที่สาขา อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
          นอกจากนี้ ยังรวมพลังหัวใจแห่งความจงรักภักดีผ่านโครงการและกิจกรรม อาทิ โครงการความร่วมมือเพิ่มพื้นที่สีเขียวกรุงเทพมหานครร่วมกับกรุงเทพมหานคร ประชาชน ชุมชน และพนักงานจิตอาสา ดำเนินการปลูกต้นไม้ชั้นรองสวนจตุจักร และฟื้นฟูต้นไม้แนวถนนพหลโยธิน เพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง ลดมลภาวะ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้า ร่วมมือกับองค์กรภาคีเครือข่าย คณะทำงานสีเขียว Our Khung Bangkachao ชุมชน และพนักงานจิตอาสาในการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน ๔๐๐ ไร่ โครงการพลังธรรมชาติ พลังงานสะอาดเพื่อชุมชน ต่อยอดองค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญทางวิศวกรรมของ ปตท. เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาด้านพลังงานให้กับชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยพัฒนา "เครื่องตะบันน้ำ" อุปกรณ์ส่งน้ำขึ้นที่สูงและระยะทางไกลโดยไม่ใช้ไฟฟ้าหรือน้ำมัน แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำแก่ชุมชน โดยปีนี้ มีแผนดำเนินโครงการใน ๑๐ พื้นที่  โครงการศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ ๓๔ ภายใต้หัว "ของขวัญแด่พระราชา" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ แสดงออกถึงความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

          รวมถึง กิจรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. อาทิ การจัดโดรนแปรอักษรถวายราชสดุดีจักรีวงศ์ ซึ่งจะจัดแสดงทั้งส่วนกลางและภูมิภาคโดยจัดแสดงครั้งแรกเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ที่ผ่านมา  โครงการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์เฉลิมพระเกียรติให้กับโรงพยาบาลเกาะสีชังอ.สีชัง จ.ชลบุรี  โครงการป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติโดยร่วมมือกับกรมป่าไม้ และองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก บ้านเขาใหญ่ อ.บ่อทอง จังหวัดชลบุรี กิจกรรมวิ่งเพื่อโลกเฉลิมพระเกียรติ พร้อมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ บ้านเขาใหญ่ อ.บ่อทอง จังหวัดชลบุรี กิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติโดย ๑๐ ชุมชนรอบโรงกลั่น โครงการคืนความอุดมสมบูรณ์สู่เขาห้วยมะหาดเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศของผืนป่าที่ได้รับความเสียหายจากไฟป่า โดยปลูกพื้นที่ป่าจำนวน ๒๐๐ ไร่ ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมจำนวน ๔๐ ไร่ และจัดทำแนวกั้นไฟ  กิจกรรมรวมพลังน้ำใจในการเป็นจิตอาสาพัฒนาทำกิจกรรมเพื่อสังคมได้แก่ การบริจาคโลหิต การเดินวิ่งปั่นจักรยาน และจิตอาสาในการทำความสะอาดชายหาด จ.ระยอง และ การสนับสนุนกรวยยางจราจร น้ำดื่ม หมวก เตาแก๊ส และถังขยะ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธี

          เนื่องในโอกาสมหามงคลยิ่งนี้  กลุ่ม ปตท. ขอน้อมนำแนวทางจิตอาสาเป็นพลังในการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม  อันจะเป็นรากฐานการพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืนแก่ประเทศชาติต่อไป 
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
กลุ่ม ปตท. จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ "เทิดไท้องค์ราชัน น้อมเกล้าศิระกราน" โพสต์เมื่อ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:08:09 427 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP