x close

ราชกิจจาฯ ประกาศ ใช้แอปฯ โชว์ใบขับขี่ แทนใบขับขี่จริงได้ - ใช้สำเนาได้เช่นกัน

 
            ประกาศราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ใช้แอปฯ ใชว์ใบขับขี่ แทนใบขับขี่จริง จะแคปภาพใบขับขี่จากแอปฯ กรมการขนส่ง ถ่ายรูปใบขับขี่เก็บไว้ หรือใช้สำเนาก็ได้เช่นกัน เฉพาะผู้มีใบขับขี่ที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ที่มี QR Code เริ่มมีผลบังคับใช้แล้ว

ใบขับขี่
ภาพจาก แอปพลิเคชัน DLT QR Licence

            เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรมขนส่งทางบก ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การแสดงใบอนุญาตขับรถด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และสำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. 2562

            โดยที่ปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกได้มีการพัฒนาให้สามารถแสดงใบอนุญาตขับรถผ่านแอปพลิเคชันของกรมการขนส่งทางบก บนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต แทนการพกพาใบอนุญาตขับรถแบบเดิม ประกอบกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562 กำหนดให้ผู้ขับขี่ที่แสดงใบอนุญาตขับรถด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือสำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับรถตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้ ถือว่ามีใบอนุญาตขับรถอยู่กับตัวแล้ว

            ดังนั้น เพื่อให้มีแนวทางการแสดงใบอนุญาตขับรถ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31/1 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562 อธิบดีกรมการขนส่งทางบกออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

            ข้อ 1 ในประกาศนี้ "ใบอนุญาตขับรถ" หมายความว่า ใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ หรือใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก แล้วแต่กรณี

            ข้อ 2 การแสดงใบอนุญาตขับรถด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือสำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับรถ ให้กระทำได้เฉพาะกรณีผู้ขับรถมีใบอนุญาตขับรถที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ที่มี QR Code ซึ่งมีวิธีการแสดง ดังต่อไปนี้

            (1) การแสดงใบอนุญาตขับรถโดยแสดงผ่านแอปพลิเคชัน DLT QR LICENCE ของกรมการขนส่งทางบก ซึ่งทาให้ปรากฏภาพใบอนุญาตขับรถเสมือนจริง
            (2) การแสดงใบอนุญาตขับรถโดยแสดงจากภาพที่ได้จากการสั่งเก็บภาพ (Capture) จากแอปพลิเคชัน DLT QR LICENCE ของกรมการขนส่งทางบก
            (3) การแสดงใบอนุญาตขับรถบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นภาพใบอนุญาตขับรถที่ได้จากการถ่ายภาพใบอนุญาตขับรถ
            (4) การแสดงใบอนุญาตขับรถที่ทำสำเนาเอกสารจากใบอนุญาตขับรถ โดยจะเป็นภาพขาวดำหรือสี ก็ได้

            การแสดงใบอนุญาตขับรถตาม (2) (3) และ (4) ต้องปรากฏข้อมูลใบอนุญาตขับรถ ทั้งด้านหน้าและด้านหลังอย่างครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบใบอนุญาตขับรถ และต้องปรากฏเครื่องหมาย QR code ที่ชัดเจน เพื่อให้เจ้าพนักงานจราจรสามารถใช้ตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตขับรถได้

            ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562

ใบขับขี่

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก 
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ราชกิจจาฯ ประกาศ ใช้แอปฯ โชว์ใบขับขี่ แทนใบขับขี่จริงได้ - ใช้สำเนาได้เช่นกัน โพสต์เมื่อ 19 ตุลาคม 2562 เวลา 09:24:26 29,687 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP