x close

ศิริราชเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุด ดูแลกันและกัน

          ตอกย้ำเป้าหมายโครงการสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ จ.สมุทรสาคร เพื่อส่งเสริมความรู้-ความเข้าใจ ให้คนไทยทุกวัยมีความสุขร่วมกัน           ในปัจจุบัน ประเทศไทยและอีกหลายประเทศทั่วโลกกําลังก้าวเข้าสู้ "สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์" หรือ Aged society ตามคํานิยามขององค์การอนามัยโลกที่ระบุถึงสังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป  จํานวนมากกว่าร้อยละ 20 ของประชากร ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสภาพสังคมอย่างหลากหลาย  นํามาซึ่งการเตรียมความพร้อมด้วยการจัดการ ระบบการแพทย์และสาธารณสุขให้ประชาชนคนไทยได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 

          ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อดูแลประชาชนในสังคมสูงวัย "ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 เป็นต้นมา ศิริราชได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยที่จะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ และได้มีการพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลเพื่อพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงมาอย่างต่อเนื่องโดยร่วมมือกับหลายภาคส่วน และในปีนี้เราจึงได้เริ่มต้นโครงการจัดสร้าง "ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ" ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยมุ่งหวังให้ศูนย์ฯ แห่งนี้เป็นต้นแบบในการสร้างระบบการดูแลผู้สูงอายุของประเทศไทย โดยเฉพาะการดูแลระยะกลาง หรือ Intermediate Care ตามหลักทาง วิชาการของเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ (geriatric medicine) กล่าวคือ เมื่อผู้สูงอายุพ้นการเจ็บป่วยในระยะเฉียบพลันแล้ว สามารถกลับไปฟื้นฟูร่างการต่อที่บ้านได้ด้วยความพร้อมและปลอดภัยทั้งผู้สูงอายุเองและญาติผู้ดูแล ขณะเดียวกันช่วยลด ระยะเวลาการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ทําให้การจัดสรรทรัพยากรเพื่อดูแลผู้สูงอายุได้อย่างทั่วถึงขึ้น และป้องกันการกลับมาเจ็บป่วยซ้ําซึ่งนับว่ามีความสําคัญ เป็นอย่างมาก"           ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ  เน้นหลักสําคัญในการรักษาดูแลผู้สูงวัยว่าไม่ใชเกิดจากเพียงนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีทางการแพทย์เท่านั้น แต่เป็นความรัก ความห่วงใย จากคนในครอบครัวและคนรอบข้าง ที่จะทําให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีร่างกายที่แข็งแรง และมีจิตใจที่เ ต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข 

          ภาพยนตร์โฆษณาชุด "ดูแลกันและกัน" จึงอยากบอกเล่าสิ่งสําคัญให้คนไทยได้ตระหนักร่วมกันว่า 'สังคมผู้สูงอายุ' ไม่ได้จํากัดความถึงผู้สูงอายุตามเกณฑ์เท่านั้น หากแต่เป็นเราทุกคนที่ล้วนต้องเตรียมความพร้อมเพื่อร่วมกันใช้ชีวิตอยู่ในสังคมนี้ได้อย่างเข้าใจ โดยมีศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ ภายใต้การกํากับดูแลของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ที่จะเป็นต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุด้วยการถ่ายทอดวิชาความรูปและ ประสบการณ์ ตลอดจนให้ความมั่นใจและกําลังใจแก่สมาชิกในครอบครัวของผู้ป่วยสูงอายุ อันจะนําไปสู่การเผยแพร่องค์ ความรู้ไปยังโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ และขยายไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุไทยอย่างยั่งยืน 

          "เพราะการรักษาไม่ได้อยู่เฉพาะในโรงพยาบาล" ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติจึงมุ่งหวังให้คนไทยทุกครอบครัวได้เพิ่มพูนประสบการณ์ในการมีส่วนร่วมรักษา ฟื้นฟูดูแลบุคคลอันเป็นที่เคารพรัก รวมถึงสร้างศักยภาพในการดูแลตัวเองและคนรอบข้างต่อไปในอนาคต 

          "รักษาด้วยความรัก" "รักษาด้วยการเรียนรู้"
          "รักษาด้วยการดูแล"
          "โรงพยาบาลที่ดีที่สุด คือ บ้าน... หมอพยาบาลที่ดีที่สุด คือคนในครอบครัว"
          

          เตรียมพร้อม "ดูแลกันและกัน" ตั้งแต่วันนี้
          เริ่มต้นที่ "การให้" เพื่อส่งต่อไปเป็น "การรักษา" 

          ร่วมกับ ศิริราช สร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ ต้นแบบแห่งการดูแลผู้สูงวัย เพื่อความสุขของคนทุกวัยในแผ่นดิน ด้วยการบริจาคเงินสมทบทุน การก่อสร้างและจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์
          
          สมทบกองทุน "ศิริราชเพื่อผู้สูงวัย" D003969 ศิริราชมูล นิธิ 

               - ธนาคารไทยพาณิชย์     สาขาศิริราช     016-2-51252-9 
               - ธนาคารกสิกรไทย        สาขาศิริราช     638-2-13545-6 
               - ธนาคารกรุงเทพ          สาขาศิริราช     901-7-00988-8 

          งานการเงิน ฝ่ายการคลัง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล 

               - ธนาคารไทยพาณิชย์  ชื่อบัญชี  "ศิริราชรักษภิบาล" 016-3-04590-7 

          สอบถามเพิ่มเดิมได้ที่  ศิริราชมูลนิธิโทรศัพท์ 02-414-1414  เพราะ "การให" เท่ากับ "รักษา" 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ศิริราชเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุด ดูแลกันและกัน อัปเดตล่าสุด 28 ตุลาคม 2562 เวลา 17:03:04 1,323 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP