x close

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 2 ข้าราชการพลเรือนสามัญ ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต

          ราชกิจจานุเบกษาประกาศ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง กงสุลใหญ่ 2 ตำแหน่ง ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต ประจำสาธารณรัฐบราซิล และ โรมาเนีย

โปรดเกล้าฯ

          วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ระบุความว่า...

          มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 2 ราย ดังนี้

          1. นางสาวนิธิวดี มานิตกุล ตำแหน่ง กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล

          2. นายชัยรัตน์ พรทิพย์วรเวทย์ ตำแหน่ง กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ให้ดำรงตาแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำโรมาเนีย

          พระราชสาส์นตราตั้ง ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2562

          ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2562

          ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

          พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

          นายกรัฐมนตรี

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 2 ข้าราชการพลเรือนสามัญ ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต อัปเดตล่าสุด 16 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11:03:24 16,077 อ่าน
TOP