MEA จัดโครงการนวัตกรรมพลังงาน ENnovation School หนุนเด็กยุคใหม่ใส่ใจพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม

          MEAจัดโครงการนวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา (ENnovation School) เสริมประกายความคิดเด็กไทย สร้างนวัตกรรมใส่ใจพลังงาน และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน 

          การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA จัดกิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถของสถานศึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบการจัดประกวดโครงการนวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา (ENnovation School) โดยเปิดโอกาสให้สถานศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่จำหน่ายของ MEA สมัครเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ

เป้าหมายโครงการนวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา (ENnovation School) 

          จากการที่ MEA เป็นหนึ่งในองค์กรหลักของประเทศด้านพลังงานไฟฟ้า จึงต้องการกระตุ้นและส่งเสริมให้เยาวชนมีพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่มาจากไอเดียของเด็กรุ่นใหม่ที่สามารถต่อยอดจนใช้งานได้จริง และสามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ระหว่าง MEA และสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่จำหน่าย เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เส้นทางการเฟ้นหาสุดยอดโรงเรียนนวัตกรรมใส่ใจพลังงานและสิ่งแวดล้อม

            โครงการนวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา (ENnovation School) เริ่มเปิดรับสมัครในปี 2562 จากนั้นได้มีการเริ่มการประเมินสถานศึกษาจำนวน 22 โรงเรียน โดยที่ผ่านการประเมินรอบที่ 2 ซึ่งหลังจากได้ผลการประเมินแล้วทางคณะกรรมการก็ได้ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ ก่อนที่จะให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตัดสินอันดับรางวัลสถานศึกษาต่อไป

            ล่าสุด เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 ได้มีการจัดพิธีรับถ้วยรางวัลชนะเลิศประทานจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ Best of the Best ENnovation School Award และพิธีมอบรางวัลจากผู้บริหารการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ณ อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย

          นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA  กล่าวว่า MEA ได้เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และเพิ่มขีดความสามารถของเยาวชนในสถานศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม และนวัตกรรม ให้เกิดขึ้นกับเยาวชนไทย รวมทั้งเป็นการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของสถานศึกษาในการรักษาสิ่งแวดล้อมในการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างรู้คุณค่า ลดการปล่อยของเสีย อีกทั้งยังเป็นการผลักดันให้เกิดต้นแบบสถานศึกษาด้านการอนุรักษ์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม โครงการนวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา (ENnovation School) จึงเป็นการต่อยอดการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ไปสู่การสร้างสรรค์ นวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

          ด้วยเหตุนี้ทางคณะกรรมการจึงได้มีการกำหนดเป้าหมายในการคิดค้นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ว่าจะต้องเป็นสิ่งที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหา หรือส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถอนุรักษ์พลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนได้จริง ซึ่งทาง MEA ได้แบ่งประเภทการประเมินทั้งหมดเป็น 4 สาขา ได้แก่  สาขานโยบายและแผนงาน  สาขาการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  สาขาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม และสาขานวัตกรรม

ภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้เด็กมีกระบวนการศึกษาหาความรู้ ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา โดยการดำเนินงานโครงการ ENnovation School ในครั้งนี้ ทำให้เกิดชิ้นงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ จากไอเดียของเด็ก ๆ ที่สามารถต่อยอดใช้งานได้จริงมากถึง 22 ชิ้นงาน ที่จะสามารถช่วยพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวหน้าต่อไป

นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์

ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA

โรงเรียนที่ได้รับรางวัลต้นแบบ (Best Practice) จำนวน 5 รางวัล ได้แก่

 

1. สาขานโยบายและแผนงาน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย

 

2. สาขาการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์

 

3. สาขาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี และโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

 

4. สาขานวัตกรรม ได้แก่ โรงเรียนสตรีวิทยา

          ส่วนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทรางวัลเกียรติยศสูงสุด (Best of the Best ENnovation School) ได้รับถ้วยประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ได้แก่ โรงเรียนสตรีวิทยา ที่คิดค้นนวัตกรรมระบบระบายความร้อนแบบประหยัดพลังงาน โดยมีการออกแบบพัฒนาให้กันสาดป้องกันฝนในโรงเรียนสามารถเปิดเพื่อระบายความร้อน และปิดอัตโนมัติเมื่อมีฝนตก เพื่อมาช่วยแก้ไขปัญหาความร้อนภายในโรงอาหาร เนื่องจากอากาศไม่สามารถถ่ายเทได้สะดวก โดยใช้แนวคิดระบบหลังคาระบายความร้อนใต้โถด้วยลมธรรมชาติ และเขียนโปรแกรมให้กันสาดเปิดและปิดโดยการตรวจจับอุณหภูมิและความชื้น โดยใช้ไฟฟ้าควบคุมอุปกรณ์ทั้งหมดจากพลังงานจากแผง Solar Cell

 

รางวัล Best of the Best ENnovation School โรงเรียนสตรีวิทยา

          อย่างไรก็ตาม เชื่อว่ารางวัลที่เด็ก ๆ และทุกสถาบันการศึกษาได้รับในครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความเข้าใจถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สามารถต่อยอดไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานของคนรุ่นใหม่ ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับประเทศไทยในการก้าวไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ให้คนไทยในอนาคตสามารถเติบโตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
MEA จัดโครงการนวัตกรรมพลังงาน ENnovation School หนุนเด็กยุคใหม่ใส่ใจพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม โพสต์เมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15:19:26 2,585 อ่าน
TOP