x close

กรมส่งเสริมการเกษตร เผยยอดเกษตรกรเข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่

กรมส่งเสริมการเกษตร เผยยอดเกษตรกรเข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่

และเชื่อมโยงตลาด รวม 3,448 แปลง คิดเป็นร้อยละ 66

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร เผยยอดเกษตรกรเข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด รวม 3,448 แปลง คิดเป็นร้อยละ 66 สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้หลังเพิ่มเงื่อนไขให้กลุ่มแปลงใหญ่จดทะเบียนนิติบุคคล

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่แจ้งเข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และเชื่อมโยงตลาดภายในกรอบเวลาวันที่ 31 มีนาคม 2564 และการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนประเภทนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จำนวน 3,448 แปลง คิดเป็นร้อยละ 66 จากที่เสนอความต้องการไว้เดิมจำนวน 5,250 แปลง โดยจดทะเบียนนิติบุคคล จำนวน 2,812 แปลง อยู่ระหว่างจดทะเบียนนิติบุคคล 636 แปลง ที่มีกลุ่มแปลงใหญ่ แบ่งเป็น 1. กรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 2,012 แปลง เข้าร่วมโครงการ จำนวน 1,090 แปลง คิดเป็นร้อยละ 54 2. กรมการข้าว จำนวน 2,638 แปลง เข้าร่วมโครงการ จำนวน  2,064 แปลง คิดเป็นร้อยละ 78  3. กรมปศุสัตว์ จำนวน 185 แปลง เข้าร่วมโครงการ จำนวน 115 แปลง คิดเป็นร้อยละ 62  4.กรมประมง จำนวน 90 แปลง เข้าร่วมโครงการ จำนวน 29 แปลง คิดเป็นร้อยละ 32 5. การยางแห่งประเทศไทย จำนวน 299 แปลง เข้าร่วมโครงการ จำนวน 133 แปลง คิดเป็นร้อยละ 45 และ 6. กรมหม่อนไหม จำนวน 26 แปลง เข้าร่วมโครงการ จำนวน 17 แปลง คิดเป็นร้อยละ 65

 

โครงการยกระดับแปลงใหญ่

สำหรับผลการดำเนินงานความก้าวหน้าโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และเชื่อมโยงตลาด

จากการที่คณะกรรมการบริหารโครงการฯประชุม ณ วันที่ 7 เม.ย. 64 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ในประเด็นดังนี้

1.แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการควบคุมพัสดุโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

2. การขยายกรอบระยะเวลาการดำเนินงาน

3.ปรับลดจำนวนแปลงจากกรมการข้าว จำนวน 1 แปลง เพิ่มเป็นแปลงเป้าหมายของกรมปศุสัตว์โดยให้บริหารจัดการจากงบประมาณเดิมที่ได้รับ และ

4. สำรวจกลุ่มแปลงใหญ่ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีไว้แล้ว สำหรับกลุ่มแปลงใหญ่ที่แจ้งไม่เข้าร่วมโครงการฯ แต่มีความประสงค์จะขอเข้าร่วมโครงการฯ โดยเป็นกลุ่มที่มีความพร้อมในการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ประเภทนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แจ้งกรมส่งเสริมการเกษตรทราบ เพื่อรวบรวมเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้พิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการแจ้งเข้าร่วมโครงการฯ

 

โครงการยกระดับแปลงใหญ่

ด้านการขยายกรอบระยะเวลาการดำเนินงานแบ่งออกเป็น

1. เฉพาะกลุ่มแปลงใหญ่ที่ได้แจ้ง เฉพาะกลุ่มแปลงใหญ่ที่ได้แจ้งยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ ไว้แล้วภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 แต่ยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการดำเนินการยื่นจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนประเภทนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ให้สามารถจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ประเภทนิติบุคคล ได้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564

2. ขยายเวลาให้คณะกรรมการฯ ระดับอำเภอ พิจารณาเห็นชอบแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เสนอคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ระยะเวลาดำเนินการได้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564

3. ขยายเวลาให้คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด พิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณแจ้งหน่วยงานที่เป็นเจ้าของสินค้าแปลงใหญ่ในพื้นที่ ได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ ในกรณีกลุ่มแปลงใหญ่มีเหตุผลความจำเป็นและไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31พฤษภาคม 2564 ให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดพิจารณาให้ขยายระยะเวลาได้ไม่เกินวันที่ 30มิถุนายน 2564 พร้อมทั้งแจ้งให้หน่วยงานที่เป็นเจ้าของสินค้าแปลงใหญ่ระดับกรมฯ ทราบต่อไป

 

โครงการยกระดับแปลงใหญ่

นอกจากนี้ในการสำรวจกลุ่มแปลงใหญ่ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีไว้แล้ว พบว่ามีกลุ่มแปลงใหญ่ที่แจ้งเข้าร่วมโครงการฯ หลังวันที่ 31 มีนาคม 2564 แต่มีความประสงค์จะขอเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 53 แปลง โดยเป็นกลุ่มที่มีความพร้อมในการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ประเภทนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และแจ้งกรมส่งเสริมการเกษตรทราบภายในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564

โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจะรวบรวมเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้พิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการแจ้งเข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดต่อไป

 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
กรมส่งเสริมการเกษตร เผยยอดเกษตรกรเข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ โพสต์เมื่อ 30 เมษายน 2564 เวลา 16:58:18 1,985 อ่าน
TOP