x close

สานฝันปัญญาประดิษฐ์ AI LAB รร.บ้านหนองแสงโคกน้อย จ.ขอนแก่น อีกแรงบันดาลใจให้เด็กไทยแสดงออกอย่างสร้างสรรค์

CONNEXT ED โดย ซีพี ออลล์-เซเว่น อีเลฟเว่น  สานฝันอนาคตการศึกษาเด็กไทยสู่โลกอนาคต สนับสนุนสร้าง AI LAB โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย จังหวัดขอนแก่น เพิ่มโอกาสให้เยาวชนฝึกทักษะด้านนวัตกรรม และสร้างรายได้กลับสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

CP ALL CONNEXT ED

ในโลกยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI (Artificial Intelligence) เข้ามามีบทบาทและอิทธิพลต่อการใช้ชีวิต หลายภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการศึกษา จึงได้หันมาให้ความสำคัญโดยการนำ AI มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาและปรับตัวเพื่อสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ ซึ่งทางโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED โดย ซีพี ออลล์-เซเว่น อีเลฟเว่น ก็ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนด้านการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย จังหวัดขอนแก่น เพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านเทคโนโลยีให้แก่เยาวชนและคนในชุมชน ควบคู่กับการสร้างรายได้กลับสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

CP ALL CONNEXT ED

กว่าจะเป็น…โรงเรียนต้นแบบนวัตกรรมเทคโนโลยี

“...เมื่อคิดได้ ฝันก็เป็นจริง”  นี่คือคำกล่าวของนายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รษก) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่นและเซเว่น เดลิเวอรี่ เล่าถึงจุดเริ่มต้นของการเข้ามาสนับสนุนโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อยซึ่งเป็น 1 ใน 500 กว่าโรงเรียนที่ซีพี ออลล์ให้การสนับสนุน ต่อยอดสู่ 16 โรงเรียนต้นแบบ (School Model) ด้านไอซีทีและวิชาการ และถูกคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 9 โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) ในปีการศึกษา 2565  เนื่องจากเล็งเห็นว่าโรงเรียนแห่งนี้มีเป้าหมายที่จะพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาวิทยาการหุ่นยนต์ เพื่อเป็นตัวเลือกให้กับเยาวชนที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีและระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ จึงสะท้อนให้เห็นว่า โรงเรียนแห่งนี้มีความกล้าที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอนที่แตกต่างและทันสมัย ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงจากทั้งนักเรียน เหล่าคณะครู ตลอดจนท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ทำให้ซีพี ออลล์ พร้อมสนับสนุน ทั้งในแง่ของงบประมาณ ชุดอุปกรณ์ และองค์ความรู้ การจัดการต่างๆ

CP ALL CONNEXT ED

นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รษก) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่นและเซเว่น เดลิเวอรี่

โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย จ.ขอนแก่น ถือเป็นโรงเรียนเล็ก ๆ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นับเป็นหนึ่งต้นแบบในการลุกขึ้นมาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงตามกระแส Digital Disruption และ New Normal เพื่อเพิ่มโอกาสเยาวชนเรียนรู้ทักษะโค้ดดิ้ง (Coding) ผลิตนักนวัตกรน้อยไว้รองรับตลาดแรงงาน โดยมีซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ให้การสนับสนุนส่งเสริมทั้งงบประมาณจัดตั้งห้องปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์ (AI Laboratory หรือ AI Lab) อุปกรณ์ไอที องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีกลุ่ม ABCD และส่งเสริมพัฒนาบุคลากรผ่านรูปแบบการบริหารงานแบบร่วมพัฒนา (Partnership School)

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย ได้ต่อยอดโครงการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562 โดยสามารถบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาโดยสอดแทรกวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีกลุ่ม ABCD อันประกอบด้วย A = AI (ปัญญาประดิษฐ์), IoT (Internet of Thing) B = Block chain (บล็อกเชน), Digital Money C = Cloud Computing (ระบบจัดเก็บข้อมูล) และ D = Data Analysis การบริหารข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เข้าไปในหลักสูตรตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีเป้าหมายสำคัญ นั่นคือ ผู้เรียนได้พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี ขณะเดียวกันโรงเรียนยังได้รู้จักวิธีคิดแบบผู้ประกอบการเบื้องต้น เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจแรงงานท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกสมัยใหม่

CP ALL CONNEXT ED

จากโรงเรียนต้นแบบ สู่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนอย่างยั่งยืน

จากจุดเริ่มต้นของความตั้งใจ ผลักดันแรงกายและแรงใจเพื่อสานฝันให้เป็นจริง โดยนายทิพวัฒน์ ริยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย ได้บอกเล่าถึงประโยชน์ของห้องปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์ที่มีต่อเด็ก ๆ

“ทุกวันนี้ นักเรียนของเราได้เรียนรู้การใช้ซอฟต์แวร์ขั้นพื้นฐานต่าง ๆ การออกแบบและเขียนโปรแกรม การเขียนโค้ด สร้างหุ่นยนต์ รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาคิดและประดิษฐ์สิ่งของเพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน ถึงแม้ว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ แต่อย่างน้อยเด็ก ๆ ของเราก็ได้เรียนรู้ และสามารถนำภาพจินตนาการที่อยู่ในหัวเหล่านั้น ออกมาทำให้เป็นจริง”

CP ALL CONNEXT ED

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย พาสื่อมวลชนเยี่ยมชมผลงานน้อง ๆ นักเรียนอย่างเป็นกันเอง

จากการสนับสนุนของซีพี ออลล์ เท่ากับเป็นการสร้างโอกาสให้แก่นักเรียน ตลอดคนในชุมชนโดยรอบ ได้เข้ามาเรียนรู้ผ่านศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ เกิดเป็นกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งในอนาคตข้างหน้า องค์ความรู้ที่ได้รับ อาจจะเป็นพื้นฐานที่นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ดังนั้น ที่นี่จึงไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดา แต่ทุกคนจะได้เข้ามาปฏิบัติการสานฝันให้เป็นจริง จนเกิดเป็นทักษะความชำนาญเฉพาะบุคคล และนำไปต่อยอดทางอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตัวเองและชุมชนต่อไปได้

พาทัวร์ AI LAB ห้องเรียนสานฝันปัญญาประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย

CP ALL CONNEXT ED

ภายในห้องปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI LAB แห่งนี้ เต็มไปด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมถึงหุ่นยนต์หลากหลายประเภทจากฝีมือของน้อง ๆ มีทั้งหุ่นยนต์สนามเขาวงกต, หุ่นยนต์สนามโลจิสติกส์, หุ่นยนต์เรสซิ่ง และหุ่นยนต์บังคับมือ ที่มีระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับแสง และเส้นสีต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำ

CP ALL CONNEXT ED

CP ALL CONNEXT ED

รวมถึงยังมีสิ่งประดิษฐ์ด้าน AI ที่ทางโรงเรียนพัฒนาขึ้น เช่น ราวตากผ้าอัตโนมัติ, เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติ, ถังขยะอัจฉริยะ และเครื่องเตือนไฟรั่ว เป็นต้น

CP ALL CONNEXT ED

ถังขยะอัจฉริยะ

CP ALL CONNEXT ED

เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติ

CP ALL CONNEXT ED

ราวตากผ้าอัตโนมัติ สามารถเลื่อนเก็บเสื้อผ้า ผ่านการทำงานของเซ็นเซอร์รับแสง

น้องครีม เด็กหญิง กัญภร วงชารี หนึ่งในนักเรียนที่มีโอกาสได้เข้ามาใช้งานห้องปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์ ได้เล่าถึงความภูมิใจในผลงาน การทำ micro:bit บอร์ดทดลองขนาดเล็ก ที่ถูกออกแบบมา สำหรับการเรียนเขียนโปรแกรมวงจรอิเล็กทรอนิกส์ โดยน้องครีมเองมีความสนใจสิ่งเหล่านี้เป็นทุนเดิม และหลังจากได้มีโอกาสศึกษา ก็ยิ่งทำให้เธอรู้สึกสนุกกับการเขียนโค้ดต่าง ๆ ตลอดจนการบูรณาการกับวิชาอื่น ๆ ทั้งคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เธอยังรู้ดีว่ายังมีเรื่องที่ให้เรียนรู้อีกมากมาย ต่อจากนี้ไปเธอจะหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากเพื่อน ๆ และอาจารย์อีกเรื่อย ๆ เพื่อที่จะได้เก่งเหมือนกับรุ่นพี่คนอื่น และคว้ารางวัลการแข่งขันด้วยผลงานของเธอให้ได้ 

CP ALL CONNEXT ED

         จากผลงานต่าง ๆ ของเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มโอกาสให้กับโรงเรียนในท้องที่ห่างไกลได้มีโอกาสเรียนรู้อย่างเท่าเทียม และปัจจุบันทางโรงเรียนมีการส่งเด็กนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันอยู่เป็นประจำ ทั้งในระดับจังหวัด ประเทศ รวมถึงนานาชาติ การันตีจากถ้วยและเหรียญรางวัลมากมายที่ตั้งวางเรียงให้ได้เห็น นอกจากจะเป็นการกระตุ้นให้เด็กได้รู้จักพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องแล้ว ในทุก ๆ การพัฒนายังเป็นการเพิ่มพูนทักษะติดตัว ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และให้นักเรียนสามารถนำไปใช้สร้างรายได้ในอนาคต

CP ALL CONNEXT ED

CP ALL CONNEXT ED

เหล่าบรรดาผลงานและโล่รางวัลต่าง ๆ มากมาย

นับเป็นอีกหนึ่งก้าวของความเปลี่ยนแปลงการศึกษาด้านวิชาการและไอซีที ของโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย ที่มีซีพี ออลล์ ภายใต้โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED เป็นผู้สนับสนุน จนพัฒนาเป็นโรงเรียนต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่น ๆ ภายในโครงการจำนวนอีกกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ ที่พร้อมจะติดอาวุธทางปัญญา เสริมทักษะทั้งในและนอกห้องเรียน จนสามารถต่อยอดไปสู่การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชน และยกระดับการศึกษาไทยให้ดียิ่งขึ้น #CPALL #Connexted

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
สานฝันปัญญาประดิษฐ์ AI LAB รร.บ้านหนองแสงโคกน้อย จ.ขอนแก่น อีกแรงบันดาลใจให้เด็กไทยแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ อัปเดตล่าสุด 28 มีนาคม 2565 เวลา 16:39:55 2,790 อ่าน
TOP