ผู้เข้ารอบ 44 คน Miss Thailand Universe 2008

ผู้เข้าประกวด Miss Thailand Universe 2008


ผู้เข้าประกวด Miss Thailand Universe 2008


หมายเลข 1 ทอปัด คำนึงการ (นิว) 19 ปี 29.5-25-34 สูง164 หนัก 46 ป.ตรี ปี 2 สังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ (สมุทรปราการ)

ผู้เข้าประกวด Miss Thailand Universe 2008


หมายเลข 2 อรวี จันทนสุรคน (โอชิน) 21 ปี 33-27-35 สูง 176หนัก 54 ป.ตรี ม.กรุงเทพ (สมุทรปราการ)

ผู้เข้าประกวด Miss Thailand Universe 2008


หมายเลข 3 ภัคสุภัสส์ เพชรวิวรรธน์ (ออม) 19 ปี 33-25-35 สูง 168 หนัก 46 ป.ตรี ปี 1 ม.รังสิต (ราชบุรี)

ผู้เข้าประกวด Miss Thailand Universe 2008


หมายเลข 4 วรมณ ศานติคคนานต์(กอล์ฟ) 22 ปี 29-23.5-33 สูง 168 หนัก 46 ป.ตรี บัญชี ม.Roose Velt University, USA (ปทุมธานี)

ผู้เข้าประกวด Miss Thailand Universe 2008


หมายเลข 5 ภีรุกา ประมูล (น้ำว้า) 21 ปี 32-24-37 สูง 171 หนัก 50 ป.ตรี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (แพร่)


ผู้เข้าประกวด Miss Thailand Universe 2008


หมายเลข 6 ทัตชญา สอนมี  (กิ๊บ) 19 ปี 33-26-38 สูง 172 หนัก 58 ป.ตรี ปี 2 บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ม.หอการค้าไทย (ราชบุรี)


ผู้เข้าประกวด Miss Thailand Universe 2008


หมายเลข 7 จีรัญญา บรรจงเกียรติ (กบ) 19 ปี 33-25-36.5. สูง 163หนัก 53 ป.ตรี ปี 2 บริหารธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ (กรุงเทพฯ)


ผู้เข้าประกวด Miss Thailand Universe 2008


หมายเลข 8 ทิพย์สุดา อินทร์พรหม (Joke) 22 ปี 32-25-36 สูง 172 หนัก 51 ป.ตรี ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (กรุงเทพฯ)


ผู้เข้าประกวด Miss Thailand Universe 2008


หมายเลข 9 อรพรรณ สัมมาชีพวิศวกุล (ดีดี้) 19 ปี 32-25-36.5 สูง 170 หนัก 52 Flamingo Hotel ปี 2 ประเทศมาเลเซีย (กรุงเทพฯ)


ผู้เข้าประกวด Miss Thailand Universe 2008


หมายเลข 10 กรกนก กาญจนอุดม (ปลากริม) 20 ปี 33-24-35 สูง 167 หนัก 48 ป.ตรี ม.กรุงเทพ (นครศรีธรรมราช)


ผู้เข้าประกวด Miss Thailand Universe 2008


หมายเลข 11 วรรณธณี เบียดขุนทด (กิ๊บ) 18 ปี29.5-25-36 สูง 175 หนัก 51.5 ชั้นม.6 โรงเรียนเมืองคง (นครราชสีมา)


ผู้เข้าประกวด Miss Thailand Universe 2008


หมายเลข 12 ภีรดา ขจรมาลี (มิ้ง) 22 ปี 33-25-34.5 สูง 170 หนัก 49 ป.ตรี ม.ราชภัฏสวนดุสิต (สมุทรปราการ)


ผู้เข้าประกวด Miss Thailand Universe 2008


หมายเลข 13 กวินตรา โพธิ์จักร (แก้ม) 22 ปี 31-24-36 สูง 175 หนัก 55 ป.ตรี ปี 2 ม. กรุงเทพ (ชลบุรี)


ผู้เข้าประกวด Miss Thailand Universe 2008


หมายเลข 14 ศรัญญา แจ่มคล้าย (เก้) 22 ปี 32-24-36 สูง 172 หนัก 56 ป.ตรี ปี 4 นิเทศศาสตร์ ม.หอการค้าไทย (สมุทรปราการ)


ผู้เข้าประกวด Miss Thailand Universe 2008


หมายเลข 15 หฤหรรถ กองเมือง (เบียร์) 19 ปี 30-23-35 สูง 175 หนัก 49 ป.ตรี ปี 2 ดุริยางคศาสตร์ ม.ศิลปากร (นนทบุรี)


ผู้เข้าประกวด Miss Thailand Universe 2008


หมายเลข 16 ชนัดดา วคินเดชา (นิกกี้) 20 ปี 34-23.5-36 สูง 170 หนัก 50 ป.ตรี ปี 2 Digital Arts, George Mason University, USA (กรุงเทพฯ)


ผู้เข้าประกวด Miss Thailand Universe 2008


หมายเลข 17 เบญจรัตน์ ซ้ายสุวรรณ (ยุ้ย) 19 ปี 34-26-38 สูง175หนัก 57 ป.ตรี ม.ทักษิณ (สงขลา)


ผู้เข้าประกวด Miss Thailand Universe 2008


หมายเลข 18 วรรณพร เจริญวัฒนะ (อะตอม) 23 ปี 31-24-36 สูง 174 หนัก 47.5 ป.ตรี บริหารธุรกิจ ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เชียงใหม่)


ผู้เข้าประกวด Miss Thailand Universe 2008


หมายเลข 19 ปาริชาติ หาญเวช (ก้อย) 20 ปี 31-25-36 สูง 173 หนัก 51 ป.ตรี ปี 2 สังคมศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ (นครราชสีมา)


ผู้เข้าประกวด Miss Thailand Universe 2008


หมายเลข 20 อรพรรณ รัดดี (น้ำฝน) 18 ปี 31-25-34.5 สูง 166 หนัก 48 ชั้นม.6 โรงเรียนพิริยาลัย (แพร่)

ผู้เข้าประกวด Miss Thailand Universe 2008


หมายเลข 21 สิริพักตร์ อารีย์ประเสริฐกิจ (นุ๊ก) 19 ปี 31-26-36 สูง 165 หนัก 47 ป.ตรี ปี 2 มนุษย์และสังคมศาสตร์ เอกเกาหลี ม.บูรพา (กรุงเทพฯ)


ผู้เข้าประกวด Miss Thailand Universe 2008


หมายเลข 22 พรพรรณ อายุวะศรี (น้ำ) 18 ปี 32-24-35 สูง 172 หนัก 50 ปวส. การตลาด เทคนิคพาณิชยการอยุทธยา (พระนครศรีอยุธยา)


ผู้เข้าประกวด Miss Thailand Universe 2008


หมายเลข 23 งามเนตร หิรัญชนะโชค (เกด) 22 ปี 32-25-35 สูง 172 หนัก 53 ป.ตรี ปี 1 รัฐศาสตร์ ม.รามคำแหง (กรุงเทพฯ)
 

ผู้เข้าประกวด Miss Thailand Universe 2008


หมายเลข 24 นิษฐกานต์ สาธร (แหม่ม) 23 ปี 33-26-37 สูง 179 หนัก 59 ป.ตรี ม.เกษตรศาสตร์บางเขน (นครศรีธรรมราช)


ผู้เข้าประกวด Miss Thailand Universe 2008


หมายเลข 25 พัชนิดา ไชยยาศรี (จ๋า) 20 ปี 34-25-35 สูง 170 หนัก 50 ป.ตรี ปี 3 ครุศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ (เชียงใหม่)


ผู้เข้าประกวด Miss Thailand Universe 2008


หมายเลข 26 ณัฐอร โสภณ (ดาว) 19 ปี 31-27-36 สูง 175 หนัก 51 ป.ตรี ปี 2 ศิลปศาสตร์ อังกฤษธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ (กรุงเทพฯ)


ผู้เข้าประกวด Miss Thailand Universe 2008


หมายเลข 27 ฐานิตชยา สุทธิภักดี (ไลลา) 19 ปี 30.5-24-38 สูง 164.5 หนัก 55 ป.ตรี ปี 2 อังกฤษธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ (กรุงเทพฯ)


ผู้เข้าประกวด Miss Thailand Universe 2008


หมายเลข 28 ชวัลกร วรรธนพิสิฐกุล (กระติ๊บ) 20 ปี 31-24-33 สูง 168 หนัก 48 ป.ตรี ปี 2 จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ม.ศิลปากร (สงขลา)


ผู้เข้าประกวด Miss Thailand Universe 2008


หมายเลข 29 พิมพ์ จันทรางกูร (พิมพ์) 22 ปี 30.5-24.5-35.5 สูง 165 หนัก 50 ป.ตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (กรุงเทพฯ)


ผู้เข้าประกวด Miss Thailand Universe 2008


หมายเลข 30 ปิยะภรณ์ ดีจริง(เดียร์) 19 ปี 29-24-37 สูง 172 หนัก 57 ป.ตรี ปี 2 เศรษฐศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ (นครราชสีมา)


ผู้เข้าประกวด Miss Thailand Universe 2008


หมายเลข 31 นัทชา วรจรรยากุล (ดิวดี้) 18 ปี 30-27-37 สูง 164 หนัก 47 ป.ตรี ปี 1 ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ปทุมธานี)


ผู้เข้าประกวด Miss Thailand Universe 2008


หมายเลข 32 ซาบรีน่า เชเฟอร์ (บี) 19 ปี 30-23-35 สูง 168 หนัก 49 ปวส.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต (ภูเก็ต)


ผู้เข้าประกวด Miss Thailand Universe 2008


หมายเลข 33 พีรญา วงศ์สุรเศรษฐ์ (มด) 23 ปี 32-27-38 สูง 164 หนัก 59 ป.ตรี ปี 4 บริหารธุรกิจการตลาด วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (นครปฐม)


ผู้เข้าประกวด Miss Thailand Universe 2008


หมายเลข 34 พัชรวรัมอร สิงห์สมบุญ(พี) 19 ปี 31-25-37 สูง 167 หนัก 52 ป.ตรี ม.มหิดลอินเตอร์ (กรุงเทพฯ)


ผู้เข้าประกวด Miss Thailand Universe 2008


หมายเลข 35 อาภัสพร แสงทอง (กวาง) 22 ปี 32-24-35 สูง 169 หนัก 49 ป.ตรี ปี 4 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (กรุงเทพฯ)


ผู้เข้าประกวด Miss Thailand Universe 2008


หมายเลข 36 อัจฉราภรณ์ อินทรสกุล (โบว์) 19 ปี 33-25-36.5 สูง 170 หนัก 55 ป.ตรี ปี 2 เศรษฐศาสตร์ ม.เชียงใหม่ (พะเยา) 

ผู้เข้าประกวด Miss Thailand Universe 2008


หมายเลข 37 กัลย์ธิดา ทาดะ (ลูกปลา) 24 ปี 32-26.5-35 สูง 167 หนัก 55 ป.ตรี อักษรศาสตร์ เอกอังกฤษ โทฝรั่งเศส ม.AYOYAMA GAKUIN TOKYO (กรุงเทพฯ)


ผู้เข้าประกวด Miss Thailand Universe 2008


หมายเลข 38 จิรสุดา คุณชน (จุ๊บจุ๊บ) 23 ปี 29-23-34.5 สูง 166 หนัก 43.5 ป.ตรี ปี 4 มนุษย์ศาสตร์ ม.รามคำแหง (นครศรีธรรมราช)


ผู้เข้าประกวด Miss Thailand Universe 2008


หมายเลข 39 ระพีพรรณ พรรณะ (อัญ-อัญ) 23 ปี 33-25-36 สูง 172 หนัก 50 ป.ตรี ม.มหาสารคาม (ขอนแก่น)


ผู้เข้าประกวด Miss Thailand Universe 2008


หมายเลข 40 กัญญาพัชร เทือกศิริ (เมษา) 20 ปี 35-25-35 สูง 173 หนัก 51 ป.ตรี ปี 1 บริหารธุรกิจการจัดการท่องเที่ยว ม.ฟาร์อิสเทิร์น (เชียงราย)


ผู้เข้าประกวด Miss Thailand Universe 2008


หมายเลข 41 รัตน์ระวี ศุภนคร (กุ๊กกิ๊ก) 20 ปี 29-25-34 สูง 169 หนัก 49 ป.ตรี ปี 4 นิเทศศาสตร์ประชาสัมพันธ์ ม.หอการค้าไทย (สิงห์บุรี)

 

ผู้เข้าประกวด Miss Thailand Universe 2008


หมายเลข 42 สุพนิตา เกษะโกมล (จ๊อบ) 24 ปี 33-25-37 สูง 168 หนัก 51 ป.ตรี ม.มหิดลนานาชาติ (กรุงเทพฯ)


ผู้เข้าประกวด Miss Thailand Universe 2008


หมายเลข 43 เมทินี สิริภัทรกมล (เม) 22 ปี 33.5-22.5-33.5 สูง 171 หนัก 49 ป.ตรี การท่องเที่ยวการจัดการภาคบริการ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (ภูเก็ต)


ผู้เข้าประกวด Miss Thailand Universe 2008


หมายเลข 44 อนัญญา ชินแสงชัย (หมิว) 19 ปี 29-24.5-35 สูง 169 หนัก 46ป.ตรี ปี 3 จิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (กรุงเทพฯ)


       เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 9 พ.ค. ที่คิงเพาเวอร์ คอมเพล็กซ์ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 จัดประกวดมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส ประจำปี 2551 รอบคัดเลือก 44 คน โดยมีผู้สมัครมารายงานตัว 319 คน จากผู้สมัครทั่วประเทศ 399 คน โดยคณะกรรมการได้แบ่งการตัดสินออกเป็น 2 รอบ ในรอบแรกตั้งแต่เวลา 08.00 น.-12.00 น. โดยการให้สาวงามเดินบนเวทีแนะนำตัวให้คณะกรรมการพิจารณาเหลือ 100 คน ส่วนในรอบ 2 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.-18.00 น.จัดให้ผู้เข้าประกวดโชว์ตัวแก่คณะกรรมการ ชุดละ 20 คน จากนั้นเรียกเข้าสัมภาษณ์ทีละคน เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมให้เหลือ 44 คน


          สำหรับชุดที่ใช้สวมใส่ในการคัดเลือก เป็นเสื้อเข้ารูปสายเดี่ยวผูกคอสีเทา และกางเกงขาสั้นเหนือเข่าสีขาว โดยระหว่างการคัดเลือก เครื่องสำอางบีเอสซี ได้อบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้เข้าประกวดโดยได้รับเกียรติจาก ลูกจัน น.ส.จันจิรา จันทร์โฉม มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส ปี 2545 เป็นตัวแทนมาร่วมเผยเคล็ดลับความงามและการเตรียมตัวก่อนการประกวด รวมถึงเทคนิคต่างๆ สำหรับการดูแลผิว พร้อมแนะนำเทรนด์แต่งหน้าให้บรรดาสาวงาม นอกจากนี้น้องกวาง ฟ้ารุ่ง ยุติธรรม มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส ปี 2550 และน้องชาม ไอยวริญท์ โอสถานนท์ มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สปี 2549 เดินทางมาให้กำลังใจรุ่นน้องด้วย


          สาวงามที่ผ่านเข้ารอบ 44 คน และได้รับความสนใจจากสื่อมวลชน ได้แก่ หมายเลข 16 น.ส.ชนัดดา วคินเดชา หรือนิกกี้ อายุ 20 ปี จากรัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา หมายเลข 29 น.ส.พิมพ์ จันทรรางกูร หรือพิมพ์ อายุ 22 ปี จบจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเปิดโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษของตัวเอง หมายเลข 37 น.ส.กัลย์ธิดา ทาดะ หรือลูกปลา อายุ 24 ปี ลูกครึ่งไทยญี่ปุ่น และ หมายเลข 36 น.ส.อัจฉราภรณ์ อินทรสกุล หรือโบว์ อายุ 19 ปี สาวเหนือที่กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2


          ทั้งนี้ บรรดาสาวงามทั้ง 44 คน จะร่วมกันทำกิจกรรมและทัศนศึกษาในกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 14-27 พ.ค.นี้ โดยมีกิจกรรม อาทิ เลี้ยงอาหารเด็กอ่อนในมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ร่วมเดินทางไปถวายสักการะ พระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ไหว้พระ 9 วัด และรับฟังการอบรมเรื่องโรคเอดส์ ก่อนถึงรอบตัดสินในวันที่ 24 พ.ค.ซึ่งสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ถ่ายทอดสดในเวลา 22.20 น. เป็นต้นไป Miss Thailand Universe 2008 สาวงาม ผู้เข้ารอบ 44 คนสุดท้าย มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส 2008 หมายเลข 1-9

 Miss Thailand Universe 2008 สาวงาม ผู้เข้ารอบ 44 คนสุดท้าย มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส 2008 หมายเลข 10-18


 Miss Thailand Universe 2008 สาวงาม ผู้เข้ารอบ 44 คนสุดท้าย มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส 2008 หมายเลข 19-27


 Miss Thailand Universe 2008 สาวงาม ผู้เข้ารอบ 44 คนสุดท้าย มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส 2008 หมายเลข 28-36


 Miss Thailand Universe 2008 สาวงาม ผู้เข้ารอบ 44 คนสุดท้าย มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส 2008 หมายเลข 37-44


 Miss Thailand Universe 2008 เหล่าสาวงาม ผู้เข้ารอบการประกวด มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส 2008 

ข้อมูลจาก
 
ภาพประกอบจาก t-pageant.com


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ผู้เข้ารอบ 44 คน Miss Thailand Universe 2008 โพสต์เมื่อ 13 พฤษภาคม 2551 เวลา 09:16:59 115,332 อ่าน
TOP