x close

วันต่อต้านยาเสพติด ตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน

          คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ตามมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ลองไปดูความเป็นมาของวันต่อต้านยาเสพติด พร้อมคําขวัญวันต่อต้านยาเสพติดกัน

วันต่อต้านยาเสพติด

          ด้วยสภาพปัญหายาเสพติดที่ส่งผลให้มีผู้ได้รับความเดือดร้อนทั้งทางตรงและทางอ้อมเป็นจำนวนมาก ทำให้นานาประเทศพยายามร่วมมือกันเพื่อหาทางหยุดยั้งปัญหายาเสพติด จนกระทั่งที่ประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการใช้ยาในทางที่ผิดและการลักลอบใช้ยาเสพติด (International Conference on Drug Abuse and licit Trafficking : ICDAIT) ได้มีมติให้เสนอสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly) ขอให้กำหนดวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็น "วันต่อต้านยาเสพติดโลก" นั่นเอง เพื่อให้ประชาชนทั่วโลกได้ตระหนักถึงความร้ายแรงของปัญหายาเสพติด

          และในประเทศไทยนั้นก็มิได้ละเลยถึงปัญหายาเสพติด เพราะรู้ว่าเรื่องนี้สร้างความเดือดร้อนแก่ตัวประชาชนและครอบครัว รวมถึงประเทศชาติอีกด้วย ดังจะเห็นได้จากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศาลาดุสิตาลัย วันที่ 4 ธันวาคม 2545 มีใจความว่า  

          "....ยาเสพติดนี่มันก่อให้เกิดความเดือดร้อนหลายอย่าง โดยที่ไม่ได้ตั้งใจ ทั้งราชการ ตำรวจ โดยโรงพยาบาล โดยคน เอกชนต่าง ๆ เดือดร้อนหมด และสิ้นเปลือง คนทั่วประเทศก็สิ้นเปลือง แทนที่จะมีเงินทอง มีทุนมาสร้างบ้านเมืองให้สบาย ให้เจริญ มัวแต่ต้องมาปราบปรามยาเสพติด มัวแต่ต้องเสียเงินค่าดูแลรักษาทั้งผู้เสพยา ผู้เป็นคนเดือดร้อนอย่างนี้ก็เสียทั้งเงินและเสียทั้งชื่อเสียง....." 

          เมื่อได้รู้ถึงปัญหายาเสพติดที่กำลังเป็นปัญหาไปทั่วโลกแล้ว วันนี้ กระปุกดอทคอม ขอพาไปทำความรู้จักกับประวัติความเป็นมาของ "วันต่อต้านยาเสพติดโลก" กันดีกว่า


ประวัติความเป็นมาวันยาเสพติด

          ในการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการใช้ยาในทางที่ผิดและการลักลอบใช้ยาเสพติด (International Conference on Drug Abuse and licit Trafficking : ICDAIT) ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ระหว่างวันที่ 17-26 มิถุนายน 2530 ที่ประชุมได้มีมติให้เสนอสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly) ขอให้กำหนดวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็น "วันต่อต้านยาเสพติดโลก" (International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking)

          โดยที่ประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอดังกล่าวในการประชุมเมื่อเดือนธันวาคม 2530 ซึ่งประเทศไทย หนึ่งในประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ ได้แสดงเจตนารมณ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับประเทศสมาชิกอื่น ๆ ทั่วโลก ด้วยการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดเป็นประจำเสมอมา ดังนั้นเพื่อเป็นการย้ำเตือนให้ประชาชนไทยเกิดความตระหนักว่ายาเสพติดเป็นปัญหาของคนไทยทั้งชาติ ที่ทุกคนควรมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไข สำนักงาน ป.ป.ส. จึงขอเชิญชวนชาวไทยทุกคนร่วมกัน "สวมเสื้อสีขาว" โดยพร้อมเพรียงกันในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

          ประเทศไทยได้เผชิญกับปัญหายาเสพติดมาเป็นเวลาช้านาน รัฐบาลในแต่ละยุคได้ดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดมาตลอด จนกระทั่งในปี 2501 คณะปฏิวัติภายใต้การนำของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้ออกประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 37 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2501 ให้เลิกการสูบฝิ่นทั่วราชอาณาจักร โดยมีการเผาทำลายฝิ่นและอุปกรณ์การสูบฝิ่นที่ท้องสนามหลวง ในคืนวันที่ 30 มิถุนายน 2502 หลังจากนั้นปี 2504 รัฐบาลได้จัดตั้ง "คณะกรรมการปราบปรามยาเสพติดให้โทษ" ใช้ชื่อย่อว่า ป.ป.ส. สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีอธิบดีกรมตำรวจเป็นประธาน และมีผู้แทนจากทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ 

          ต่อมา ในสมัยนายธานินทร์ กรัยวิเชียร เป็นนายกรัฐมนตรี รัฐบาลได้เล็งเห็นว่าการปราบปรามยาเสพติดไม่สามารถแก้ไขได้โดยการดำเนินการเฉพาะกรมตำรวจฝ่ายเดียว จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 2519 ต่อสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน และประกาศใช้เป็นกฎหมายเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2519

          ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา การแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศไทยก็ได้ดำเนินไปอย่างมีแบบแผนและเป็นระบบที่ดีขึ้น พระราชบัญญัติดังกล่าวได้กำหนดให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือเรียกชื่อย่อว่า ป.ป.ส. โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และจัดตั้งสำนักงาน ป.ป.ส. ขึ้นเป็นหน่วยงานกลางรับผิดชอบโดยตรง มีฐานะเป็นกรมกรมหนึ่งในสำนักนายกรัฐมนตรี ปัจจุบันสำนักกระทรวงยุติธรรมขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

          ประเทศไทย สำนักงาน ป.ป.ส. ในฐานะหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในประเทศมาโดยตลอด ได้นำมติเรื่องวันต่อต้านยาเสพติดขององค์การสหประชาชาติเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2531 ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กำหนดวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติด โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2531 เป็นต้นมา

วันต่อต้านยาเสพติดในประเทศไทย

วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2565

          การจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565 สำนักงาน ป.ป.ส. และหน่วยงานภาคี ให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม ทั้งในส่วนการณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติดโลก ผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือช่องทางอื่น ๆ และในกรณีที่มีการรวมกลุ่ม ให้อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข

วันต่อต้านยาเสพติด

วันต่อต้านยาเสพติด

วันต่อต้านยาเสพติด

วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2564

          เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 สำนักงาน ป.ป.ส. และหน่วยงานภาคี จึงกำหนดงดการจัดกิจกรรมในลักษณะที่มีการรวมตัวกันในพื้นที่ และเน้นให้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงความสำคัญของวันที่ 26 มิถุนายน 2564 ซึ่งเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือช่องทางอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

วันต่อต้านยาเสพติด

วันต่อต้านยาเสพติด

วันต่อต้านยาเสพติดวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2563

          สำหรับปี 2563 งดจัดกิจกรรมและคัดเลือกพรีเซ็นเตอร์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 แต่ได้เน้นให้ความรู้และสร้างความเข้าใจกับภาคประชาชน รวมทั้งจัดกิจกรรมรณรงค์ผ่านสื่อออนไลน์แทน ภายใต้คำขวัญ
"SAVE ZONE, NO NEW FACE พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด"

วันต่อต้านยาเสพติด

วันต่อต้านยาเสพติด

วันต่อต้านยาเสพติด

วันต่อต้านยาเสพติด


วันต่อต้านยาเสพติด


วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562

วันต่อต้านยาเสพติด

วันต่อต้านยาเสพติด

           สำหรับปี 2562 สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2562 ภายใต้กรอบแนวคิดและคำขวัญ "มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด" โดยมุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนของสังคม อาทิ เยาวชน ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน เกิดความรู้ ความเข้าใจ ถึงสถานการณ์ปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นภัยร้ายของสังคม เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญในการเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด

          นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้จัดทำคลิปประชาสัมพันธ์ ชุด "แรงบันดาลใจ ต้านภัยยาเสพติด" ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้มีชื่อเสียงในสาขาอาชีพต่าง ๆ ที่มีความประพฤติดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และเหมาะสมที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กและเยาวชน ร่วมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก จำนวน 10 ท่าน ดังนี้

          1. นายจิรายุ ตั้งศรีสุข (เจมส์) นักแสดง สังกัดสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
          2. นางสาวเมลดา สุศรี (โบว์) นักแสดง สังกัด ช่อง 7HD
          3. นายคณาธิป สุนทรรักษ์ (ครูลูกกอล์ฟ) นักจัดรายการวิทยุ และผู้อำนวยการสถาบันสอนภาษา Angkriz
          4. นางสาววิชญาณี เปียกลิ่น (แก้ม) นักร้อง สังกัด one31
          5. นายพิษณุ บุญยืน (ปู่จ๋าน ลองไมค์) นักร้อง-แรปเปอร์
          6. นางสาวเฌอปราง อารีย์กุล นักร้อง-นักแสดง สังกัด BNK48
          7. นายพิภู พุ่มแก้วกล้า (ต๊ะ) ผู้ประกาศ The Standard - GMM25 - Mellow 97.5
          8. นางสาววรันธร เปานิล (อิ้งค์) นักร้อง สังกัด Boxx Music
          9. นายปฐมพงศ์ เรือนใจดี (ทอย) นักแสดง สังกัด GMM Grammy
          10. นางสาวอารดา อารยวุฒิ (ดาร์ลิ่ง) นักร้อง-นักแสดง-นักกีฬา

วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561

วันต่อต้านยาเสพติด

          สำหรับปี 2561 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้กรอบแนวคิด "ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด" ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหายาเสพติดของทุกภาคส่วน อีกทั้งยังมุ่งเน้นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีความคิดที่ดี ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด รวมทั้งให้ภาครัฐ เอกชน และประชาชน มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนของตนเอง

          นอกจากนี้ยังได้เปิดตัวพรีเซ็นเตอร์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 จำนวน 5 คน ประกอบด้วย

          1. นายทชภณ พลกองเส็ง (พลพล) ศิลปิน สังกัด GMM Grammy
          2. นางสาวณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์ (ณิชา) นักแสดง สังกัด ช่อง 3
          3. นางสาวพิมประภา ตั้งประภาพร (พิม) นักแสดง สังกัด ช่อง 7
          4. นายเจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์ (เจษ) นักแสดง ช่อง one 
          5. นางสาวพาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ (เทนนิส) นักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย


วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2560

วันต่อต้านยาเสพติด


          สำหรับปี 2560 เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัฐบาลได้ขอความร่วมมือให้งดงานมหรสพ การจัดงานรื่นเริงต่าง ๆ และกำหนดให้จัดกิจกรรมเป็นการแสดงความอาลัยเพื่อให้คนในชาติได้แสดงความจงรักภักดีแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9 และร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเนื่องในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก สำนักงาน ป.ป.ส. จึงกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ภายใต้กรอบแนวคิด "ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด" 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยร่วมสวมเสื้อสีขาว ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2560

วันต่อต้านยาเสพติด

          นอกจากนี้ยังได้คัดเลือกนักกีฬา พิธีกร ศิลปิน ดารา นักร้อง เป็นต้นแบบเยาวชนร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ประจําปี 2560 (พรีเซ็นเตอร์) จํานวน 6 คน ดังนี้

          1. พิจักขณา วงศารัตนศิลป์ (น้ำตาล) อายุ 25 ปี ศิลปิน/นักแสดง
          2. ทิสานาฏ ศรศึก (นาว) อายุ 23 ปี ศิลปิน/นักแสดง
          3. ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร (โต๋) อายุ 33 ปี นักร้อง/นักแสดง
          4. ปลื้มจิตร์ ถินขาว (หน่อง) อายุ 33 ปี นักกีฬาวอลเลย์บอล
          5. จุฑาวุฒิ ภัทรกำพล (มาร์ช) อายุ 24 ปี นักแสดง/พิธีกร
          6. ระดับดาว ศรีระวงศ์ (มาตัง) อายุ 17 ปี นักร้อง/นักแสดง

วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2559

วันต่อต้านยาเสพติด

วันต่อต้านยาเสพติด

          เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี วันที่ 9 มิถุนายน 2559 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) จึงกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2559 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ โดยการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคล 70 ปี ทรงครองราชย์ ภายใต้กรอบแนวคิด "ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัย ยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์" (Civil-State Unity for our Society Free from Drugs In Attribute to the Seventieth Anniversary Celebrations of His Majesty's Accession to the throne) โดยเชิญชวนให้ประชาชนสวมเสื้อสีเหลืองในวันที่ 26 มิถุนายน
 

          สำหรับวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2559 สำนักงาน ป.ป.ส. ได้พิจารณาบุคคลที่มีความประพฤติดีและมีชื่อเสียง อาทิ นักกีฬา พิธีกร ศิลปิน/ดารา เพื่อคัดเลือกให้เป็น "ต้นแบบเยาวชนร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2559" (พรีเซ็นเตอร์) จำนวน 6 คน ดังนี้

          1. เด็กหญิงณัชชาวีณ์ โกศลพิศิษฐ์ (น้องณัชชา) นักแสดงสังกัดอิสระ
          2. นายชนาธิป สรงกระสินธ์ (เจ) นักกีฬาทีมชาติไทย
          3. นายณัฐวุฒิ สกิดใจ (ป๋อ) ศิลปิน จากสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
          4. นางสาวฝนทิพย์ วัชรตระกูล (ปุ๊กลุก) ศิลปิน จากสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
          5. นายนภัทร อินทร์ใจเอื้อ (กัน) ศิลปิน สังกัดค่าย จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
          6. นางสาวพรพิมล เฟื่องฟุ้ง (เปาวลี) ศิลปิน สังกัดค่าย แกรมมี่ โกลด์ ในบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่


วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2558

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

          สำหรับปี 2558 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ได้ให้คำขวัญเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 2558 ว่า "คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด"

          ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม ได้เปิดตัวพรีเซ็นเตอร์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2558 ซึ่งได้คัดเลือกบุคคลที่มีชื่อเสียง อาทิ นักกีฬา พิธีกร ศิลปิน นักแสดง จากสังกัดต่าง ๆ โดยพิจารณาคุณสมบัติในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นความประพฤติ ผลงานที่อยู่ในความสนใจ การศึกษา ซึ่งสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องไม่มีประวัติยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด จำนวน 6 คน คือ
 
             1. ร.ต.ท. เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง (ซิโก้) หัวหน้าผู้ฝึกสอนนักฟุตบอลชายทีมชาติไทย

             2. นายวรินทร ปัญหกาญจน์ (เกรท) นักแสดง สังกัดสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

             3. นายมิกค์ ทองระย้า (มิกค์) นักแสดง สังกัดสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7

             4. นางสาวปรีชญา พงษ์ธนานิกร (ไอซ์) นักแสดง สังกัด GTH (บริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จำกัด)

             5. นางสาวฉัตรปวีณ์ ตรีชัชวาลวงศ์ (ซี) ผู้ประกาศข่าวและพิธีกรรายการไอที

             6. เด็กหญิงกุลฑีรา ยอดช่าง (น้องอันดา) นักแสดงเด็กมากความสามารถ


วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2557

วันต่อต้านยาเสพติด 2557


          ในปี 2557 เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ซึ่งเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก สำนักงาน ป.ป.ส. ได้จัดกิจกรรม "มหกรรมหนังสั้นต่อต้านยาเสพติด" ภายใต้ Concept ว่า "Action Against Drugs Yes I do" เพื่อให้เยาวชนทั่วประเทศส่งผลงานหนังสั้นเป็นสื่อต้านยาเสพติดระดับประเทศเข้าประกวด

          ขณะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในโครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย โดยมีการมอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่บุคคลและเยาวชนที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ไม่มีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และเข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง       

          สำหรับศิลปิน นักร้อง นักแสดง ที่ได้รางวัลเชิดชูเกียรติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกอบด้วย

             - อาทิวราห์ คงมาลัย (ตูน บอดี้สแลม)
             - แพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์
             - พ.ท. วันชนะ สวัสดี (ผู้พันเบิร์ด)
         
คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2557

          คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2557 แนวคิด : "สังคมปลอดภัย ชุมชนอุ่นใจ ได้ลูกหลานกลับคืน"

วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2556

วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิ.ย. วันต่อต้านยาเสพติดโลก
วันต่อต้านยาเสพติด 2556

วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิ.ย. วันต่อต้านยาเสพติดโลก
วันต่อต้านยาเสพติด 2556

วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิ.ย. วันต่อต้านยาเสพติดโลก
วันต่อต้านยาเสพติด 2556


          ในปี 2556 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ก็ยังได้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2556 เพื่อให้ประชาชนรับรู้ รับทราบ และเห็นถึงความสำคัญของโทษและพิษภัยยาเสพติด

          สำหรับศิลปิน นักร้อง นักแสดง ที่สำนักงาน ป.ป.ส. คัดเลือกให้มาเป็นตัวแทนศิลปินต้านยาเสพติดปี 2556 ได้แก่

             - โป๊ป ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ
             - กรีน อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล
             - พิกเล็ท ชาราฎา อิมราพร
             - โฟกัส โฟกัส จีระกุล
             - โตโน่ ภาคิน คำวิลัยศักดิ์

คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2556

          คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2556 แนวคิด : "คนไทยหัวใจสีขาว ร่วมต้านยาเสพติด" ภายใต้คำขวัญ "ยาเสพติดจะพินาศ คนไทยทั้งชาติต้องร่วมมือกัน"


วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2555

วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิ.ย. วันต่อต้านยาเสพติดโลก
วันต่อต้านยาเสพติด 2555

วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิ.ย. วันต่อต้านยาเสพติดโลก
วันต่อต้านยาเสพติด 2555
 

          เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2555 รัฐบาลกำหนดให้หน่วยงานราชการ และภาคเอกชน ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติตลอดปี 2555 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงห่วงใยต่อปัญหายาเสพติด ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ หรือ ศพส. จึงให้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน ประจำปี 2555 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา

          สำหรับศิลปิน นักร้อง นักแสดง ที่สำนักงาน ป.ป.ส. คัดเลือกให้มาเป็นตัวแทนศิลปินต้านยาเสพติดปี 2555 ได้แก่

             - แก้มบุ๋ม พิมพ์นิภา จิตตธีรโรจน์
             - เต๋อ ฉันทวิชช์ ธนะเสวี
             - พรีม รณิดา เตชสิทธิ์
             - เก้า จิรายุ ละอองมณี
             - ฉัตร ปริยฉัตร ลิ้มธรรมมหิศร

คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2555

          คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2555 คือ "พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เทิดไท้ 80 พรรษา มหาราชินี"

วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2554

          คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ได้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2554 เพื่อให้ประชาชนรับรู้ รับทราบ และเห็นถึงความสำคัญของโทษและพิษภัยยาเสพติด เนื่องจากปัญหายาเสพติดจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือกันดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ไม่เพียงแต่จะทำให้ปัญหาเบาบางลง ยังเป็นการเทิดพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 และทรงเป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยแนวทางการพัฒนาทางเลือกอีกด้วย

          สำหรับศิลปิน นักร้อง นักแสดง ที่สำนักงาน ป.ป.ส. คัดเลือกให้มาเป็นตัวแทนศิลปินต้านยาเสพติดปี 2554 ได้แก่

             - น้ำฝน พัชรินทร์ จัดกระบวนพล
             - มิน พีชญา วัฒนามนตรี
             - หนูนา หนึ่งธิดา โสภณ 
             - รถเมล์ คะนึงนิจ จักรสมิทธานนท์
             - อั๋น วิทยา วสุไกรไพศาล  

คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2554

          คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2554 คือ "สานต่อพระราชปณิธาน หยุดยั้งยาเสพติด หยุดหายนะแผ่นดิน"


วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2553


          รัฐบาลได้ประกาศนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน เป็นยุทธศาสตร์หลักในการดำเนินงาน และเพื่อเร่งรัดให้การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปตามนโยบายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง สามารถลดระดับปัญหายาเสพติดและขจัดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดให้มีแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับชาติเป็นแผนงานหลัก เรียกว่า "ปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ระยะที่ 2"

          ทั้งนี้ มีเป้าหมายในการลดระดับปัญหายาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือ กรุงเทพฯ ปริมณฑล และพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ลดปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดที่เป็นความเดือดร้อนของประชาชน เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกชุมชน-ประชาสังคม และเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดในภาวะวิกฤต

          สำหรับศิลปิน นักร้อง นักแสดง ที่สำนักงาน ป.ป.ส. คัดเลือกให้มาเป็นตัวแทนศิลปินต้านยาเสพติดปี 2553 ได้แก่
             - น้ำชา ชีรณัฐ ยูสานนท์
             - ฟิล์ม รัฐภูมิ โตคงทรัพย์
             - อ๋อม อรรคพันธ์ นะมาตร์
             - มาร์กี้ ราศรี บาเล็นซิเอก้า
             - โจ AF2 ภาณุพล เอกเพชร

คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2553

          คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2553 คือ "ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติด"


วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2552

          สำหรับวันต่อต้านยาเสพติดปี 2552 รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน เพื่อเป็นเกราะป้องกันยาเสพติดทุกระดับ ภายใต้แนวคิด "5 รั้วล้อมไทย พ้นภัยยาเสพติด" โดยตั้งทีมทำงานแบบบูรณาการกับหน่วยงานภาคีด้านยาเสพติดทั้งในไทยและต่างประเทศ ซึ่งผลปฏิบัติการพบว่า สถิติการจับกุมยาเสพติดมีมากขึ้น แต่ละเดือนสามารถสกัดยาเสพติดได้เป็นแสนเม็ด โดยเฉพาะรั้วชายแดนที่สำคัญที่สุด เพราะยาเสพติดที่ใช้ในไทยไม่ได้ผลิตในไทย แต่ลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศ การสกัดกั้นไม่ให้ยาเสพติดเข้ามาทางแนวชายแดนจึงเป็นการป้องกันที่สำคัญมาก

          ทั้งนี้ ได้มีการจัดงานมหกรรม "5 รั้วล้อมไทย พ้นภัยยาเสพติด" ที่เมืองทองธานี ในวันที่ 26 มิถุนายน 2552 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องยาเสพติดให้กับประชาชน ชุมชน และเยาวชน

          สำหรับศิลปิน นักร้อง นักแสดง ที่สำนักงาน ป.ป.ส. คัดเลือกให้มาเป็นตัวแทนศิลปินต้านยาเสพติดปี 2552 ได้แก่

             - คูณ คณิน บัดติยา เป็นตัวแทนรั้วชายแดน
             - รุจ ศุภรุจ เตชะตานนท์ (รุจ เดอะสตาร์) เป็นตัวแทนรั้วชุมชน
             - ก้อย รัชวิน วงศ์วิริยะ เป็นตัวแทนรั้วสังคม
             - พลอย ชิดจันทร์ รุจิพรรณ ตัวแทนรั้วโรงเรียน
             - แพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์ ตัวแทนรั้วครอบครัว

คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2552

          คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2552 แนวคิด : "ทำความดี ตามคำพ่อ" ภายใต้คำขวัญ "รวมพลังประชาไทย พ้นภัยยาเสพติด"

รวมคำขวัญวันต่อต้านยาเสพติดในประเทศไทย

          คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2565 : รวมพลังไทย พ้นภัยยาเสพติด

          คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2564 : ไม่มีคำขวัญวันต่อต้านยาเสพติด

          คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2563 : "SAVE ZONE, NO NEW FACE พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด"

          คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2562 : "มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด"

          คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2561 : "ไทยนิยมยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด"

          คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2560 : "ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด" (Do Good Deeds for Dad against Drugs" 26 June, International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking)

          คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2559 : "ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัย ยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์"

          คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2558 : "คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด"

          คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2557 : "สังคมปลอดภัย ชุมชนอุ่นใจ ได้ลูกหลานกลับคืน"

          คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2556 : "คนไทยหัวใจสีขาว ร่วมต้านยาเสพติด" ภายใต้คำขวัญ "ยาเสพติดจะพินาศ คนไทยทั้งชาติต้องร่วมมือกัน"

          คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2555 : "พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เทิดไท้ 80 พรรษา มหาราชินี"

          คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2554 : "สานต่อพระราชปณิธาน หยุดยั้งยาเสพติด หยุดหายนะแผ่นดิน"

          คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2553 : "ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติด"

          คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2552 : "ทำความดี ตามคำพ่อ" ภายใต้คำขวัญ "รวมพลังประชาไทย พ้นภัยยาเสพติด"

          คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2551 : "รวมพลังประชาไทย พ้นภัยยาเสพติด"

          คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2550 : "รวมพลังไทย ขจัดภัยยาเสพติด ร่วมเทิดไท้องค์ราชัน"

          คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2549 : "60 ปี ทรงครองราชย์ รวมพลังไทยทั้งชาติ ขจัดยาเสพติด"

          คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2548 : "พลังไทย ต้านภัยยาเสพติด"

          คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2546 : "พลังไทย ต้านภัยยาเสพติด"

          คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2545 : "พลังมวลชน พลังแผ่นดิน ขจัดสิ้นยาเสพติด : The Power of people can conquer illicit drugs"

          คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2544 : "รวมพลังแผ่นดิน ขจัดสิ้นยาเสพติด"

          คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2543 : "รักในหลวง ห่วงลูกหลาน ร่วมกันต้านยาเสพติด"

          คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2542 : "รักในหลวง ห่วงลูกหลาน ร่วมกันต้านยาเสพติด"

          คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2541 : "ร่วมใจเล่นกีฬา ใช้ชีวิตอย่างรู้ค่า ไม่พึ่งพายาเสพติด"

          คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2540 :
"เล่นกีฬา ใฝ่ศึกษา ไม่พึ่งพายาเสพติด"

          คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2539 : "มุ่งทำความดี มีวินัย หลีกไกลยาเสพติด"

          คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2538 : "ล้อมรักให้ครอบครัว เหมือนล้อมรั้วป้องกันยาเสพติด"

          คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2537 : "ยาเสพติดป้องกันได้ ด้วยความเข้าใจจากครอบครัว"

          คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2536 : "ผิดกฎหมาย ทำลายชีวิต หากติดสารระเหย"

          คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2535 : "สมองฝ่อ รักษาไม่หาย คือพิษร้ายจากยาเสพติด"

          คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2534 : "ประสาทหลอน เป็นโรคจิตวิกลจริต เพราะกินยาบ้า"


วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิ.ย. วันต่อต้านยาเสพติดโลก
วันต่อต้านยาเสพติด


ธีมรณรงค์ และคำขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก

          คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2565 : #CareInCrises  "Addressing drug challenges in health and humanitarian crises"

          คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2564 : "Share Facts On Drugs, Save Lives "

          คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2563 : "Better Knowledge for Better Care"

          คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2562 : "COMMITTED TO SOLVE NARCOTICS PROBLEM WITH STRONG DETERMINATION." 

          คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2561 : "Listen First - Listening to children and youth is the first step to help them grow healthy and safe." เหมือนกับเมื่อปี 2560   

          คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2560 : "Listen First - Listening to children and youth is the first step to help them grow healthy and safe."  
        
          คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2559 : "A message of hope: Drug use disorders are preventable and treatable."

          คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2558 : "Think Health, Not Drugs"

          คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2557 : "Drug use disorders are preventable and treatable"

          คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2556 : "Make health your "new high" in life, not drugs."

          คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2555 : "Do drugs control your life ? Your life. Your community. No place for drugs" ซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่า "ยาเสพติดครอบงำชีวิตของคุณอยู่หรือเปล่า ชีวิตของคุณ สังคมของคุณ ต้องไม่มีที่สำหรับยาเสพติด"

          คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2554 : "Global Action for Healthy Communities Without Drugs"

          คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2553 : "Health is the ongoing theme of the world drug campaign."

          คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2550-2552 : "Do drugs control your life ? Your life. Your community. No place for drugs." ซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่า "ยาเสพติดครอบงำชีวิตของคุณอยู่หรือเปล่า ชีวิตของคุณ สังคมของคุณ ต้องไม่มีที่สำหรับยาเสพติด"

          คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2549 : "Value yourself...make healthy choices"

          คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2548 : "Drugs is not child's play"

          คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2547 : "Drugs : treatment works"

          คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2546 : "Let's talk about drugs"

          คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2545 : "Substance abuse and HIV/AIDS"

          คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2544 : "Sports against drugs"

          คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2543 : "Facing reality: denial, corruption and violence"


          เห็นผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเราร่วมมือร่วมใจกันคว่ำบาตรยาเสพติดด้วยโครงการต่าง ๆ กันขนาดนี้ เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เป็นอนาคตประเทศทั้งหลายก็ต้องช่วยกันอีกแรงด้วยนะจ๊ะ เพราะหากทุกฝ่ายในสังคมร่วมกัน อนาคตลูกหลานเหลนโหลนของเราคงจะไม่ต้องเผชิญกับปัญหายาเสพติดอีก


เช็ก ปฏิทิน 2565 ทั้ง วันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร วันพระ และวันสำคัญต่าง ๆ


ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : สำนักงาน ป.ป.ส., unodc.org

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
วันต่อต้านยาเสพติด ตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน อัปเดตล่าสุด 24 มิถุนายน 2565 เวลา 22:38:06 1,011,431 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP