28 ก.ค. วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฏราชกุมาร


พระบรมโอรสาธิราช 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  


28 ก.ค. วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฏราชกุมาร

          สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเป็นอเนกอนันต์ อันเป็นคุณูปการยิ่งแก่พสกนิกรชาวไทย ทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์เลิศล้ำ ไม่เพียงแต่จะทรงมุ่งมั่นเสริมสร้างสถาบันครอบครัวไทยให้แข็งแกร่ง โดยการใช้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว เป็นต้นแบบการถักทอสายใยรักระหว่างพ่อแม่ลูก ขณะเดียวกัน พระองค์ยังทรงตระหนักดีว่าการสร้างสรรค์สังคมคุณภาพจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากเยาวชนไทยผู้เป็นอนาคตของชาติมิได้รับการส่งเสริมด้านการศึกษาอย่างเต็มที่ 

          พระองค์ทรงมีพระราชปณิธานอันมุ่งมั่นในการส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนไทย โดยเฉพาะเยาวชนในถิ่นทุรกันดารห่างไกลความเจริญซึ่งยังขาดโอกาสทางการศึกษา ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชทรัพย์ร่วมสนับสนุนให้กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาในถิ่นทุรกันดาร 6 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา จังหวัดนครพนม, กำแพงเพชร, สุราษฎร์ธานี โรงเรียนมัธยมสิริวัณณวรี จังหวัดอุดรธานี, สงขลา และฉะเชิงเทรา โดยได้เสด็จฯ ทรงวางศิลาฤกษ์ด้วยพระองค์เอง และทรงรับโรงเรียนเหล่านี้ไว้ในพระราชูปถัมภ์ พร้อมพระราชทานวัสดุอุปกรณ์การศึกษาทันสมัย เช่น คอมพิวเตอร์, โทรทัศน์ และวีดิทัศน์ 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ


          นอกจากจะทรงสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แล้ว สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ยังพระราชทานคำแนะนำด้านการพัฒนาการศึกษาอย่างจริงจัง พร้อมกันนี้ยังทรงส่งเสริมให้โรงเรียนในพระราชูปถัมภ์เหล่านี้ ดำเนินโครงการอันเป็นประโยชน์แก่นักเรียนอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น โครงการอาชีพอิสระ เพื่อให้เยาวชนได้ใช้ความรู้ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้เมื่อจบการศึกษาแล้ว  

          หากยามใดที่ว่างเว้นจากการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ พระองค์จะเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนและนักเรียนในพระราชูปถัมภ์ เพื่อทรงติดตามผลการจัดการศึกษา โดยระยะหลังยังได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้พระราชธิดาทั้ง 2 พระองค์ คือ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงเป็นผู้แทนพระองค์เสด็จร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนเหล่านี้ด้วย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่เด็กๆ และคุณครู 

          ด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตา และทรงห่วงใยเยาวชนผู้ยากไร้จะขาดโอกาสทางการศึกษา  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ จึงทรงมีพระราชดำริจัดตั้งกองทุนใหม่ อันเป็นกองทุนให้ทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนไทย โดยเฉพาะเยาวชนของชาติที่กำลังอยู่ในวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ถือเป็นทุนการศึกษาแบบให้เปล่า ปราศจากข้อผูกพันใดๆ และมอบให้อย่างต่อเนื่อง จนกว่าผู้ได้รับทุนจะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ภายใต้โครงการนี้ ผู้ได้รับทุนจะต้องเป็นนักเรียนที่เรียนดีแต่มีฐานะครอบครัวที่ยากจน อันเป็นอุปสรรคทำให้นักเรียนที่เรียนดีหมดโอกาสศึกษาต่อ และต้องออกมาหางานทำเพื่อเลี้ยงชีพ พระองค์ทรงเปี่ยมด้วยพระวิสัยทัศน์ 


พระบรมโอรสาธิราช


พระบรมโอรสาธิราช


          ทั้งนี้ พระองค์ทรงมีรับสั่งว่า หากเยาวชนเหล่านี้ได้รับการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ก็จะมีโอกาสได้ศึกษาจนจบชั้นปริญญา และสามารถนำความรู้ความสามารถมาใช้ในการทำงาน หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งถือเป็นการสนับสนุนให้สังคมไทย ได้มีทรัพยากรบุคคลที่เป็นกำลังของชาติได้ในอนาคต  

          สำหรับกองทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงเป็นองค์ประธานกองทุนฯ โดยนำเงินส่วนหนึ่งมาจากกองทุนทีปังกรรัศมีโชติที่ได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลเนื่องในวาระต่างๆ และอีกส่วนหนึ่งมาจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ สมทบเข้ากองทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เพื่อช่วยเหลือด้านการศึกษาของเยาวชนไทยที่ยากจนโดยเฉพาะ  

          คณะกรรมการของกองทุนที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง โดยพระราชวินิจฉัยจะทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด คัดสรรรายชื่อของเยาวชนที่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี และมีความประพฤติปฏิบัติอยู่ในกรอบของจริยธรรมและศีลธรรม แต่มีฐานะครอบครัวที่ยากจน โดยจะคัดไว้จังหวัดละ 2 คน เป็นชายหนึ่งและหญิงหนึ่ง เพื่อเข้ารับพระราชทานทุนการศึกษานี้ทุกปี โดยจะเริ่มตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป และจะได้รับอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะจบการศึกษาระดับอุดมศึกษา เท่ากับเวลาของการได้รับทุนประมาณ 7 ปี หากผู้ได้รับทุนยังคงมีผลการเรียนที่อยู่ในระดับดีอย่างสม่ำเสมอ และมีความประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชนในวัยเดียวกันประกอบกันไป  

         

พระบรมโอรสาธิราช

พระบรมโอรสาธิราช
          นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อม ที่มีต่อเยาวชนชาวไทย ประดุจแสงที่นำทางสว่างให้กับเยาวชน ซึ่งจะเติบโตขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต

          ในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพที่เวียนมาถึงในวันที่ 28 กรกฎาคมนี้ ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าฯ ถวายพระพรชัย ขอให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ และทรงพระเจริญยิ่งยืนนานขอขอบคุณข้อมูลจาก
 
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก หนังสือพิมพ์ไทยรัฐหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

28 ก.ค. วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฏราชกุมาร โพสต์เมื่อ 28 กรกฎาคม 2551 เวลา 09:08:44 117,584 อ่าน แสดงความคิดเห็น