เปิด 23 รายชื่อผู้สมัคร สว. สรรหา

สรรหา สว.เปิด 23รายชื่อ ผู้สมัคร ส.ว.สรรหา เชิญชวนปชช.ร่วมตรวจสอบพฤติกรรม

          ที่อาคารศรีจุลทรัพย์ สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)กล่าวถึงการรับสมัครส.ว.แบบสรรหา องค์กรภาคอื่นว่า จากกรณีที่กกต.ได้เปิดรับลงทะเบียนองค์กรที่มาจากภาคอื่น เพื่อให้เสนอรายชื่อของบุคคลผู้สมควรได้รับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม ถึง วันที่ 13 พฤศจิกายนที่ผ่านมานั้น ปรากฏว่ามีองค์กรจากภาคอื่น ได้แจ้งขอลงทะเบียน และเสนอชื่อบุคคลจำนวนทั้งสิ้น 25 องค์กร มีผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาทั้งสิ้น 23 คน ซึ่งมี 2 องค์กร เสนอชื่อบุคคลซ้ำกัน ส่วนรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อประกอบไปด้วย

          1. นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง อายุ 61 ปี ได้รับการเสนอชื่อจาก สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ
          2. ว่าที่ ร.อ.จิตร์ ศิรธรานนท์ อายุ 57 ปี ได้รับการเสนอชื่อจาก หอการค้าจังหวัดเพชรบุรี
          3. นายสุวันชัย แสงสุขเอี่ยม อายุ 48 ปี ได้รับการเสนอชื่อจาก มูลนิธิชัยนาวีพัฒนา
          4. ร.ต.วิจิตร อยู่สุภาพ อดีตเลขาธิการ กกต. อายุ 67 ปี ได้รับการเสนอชื่อจาก มูลนิธินิติศาสตร์ 2503
          5. นายพูลศักดิ์ สุนทรพานิชกิจ อายุ 63 ปี ได้รับการเสนอชื่อจาก หอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน
          6. นายปริญญา ศิริสารการ อายุ 57 ปี ได้รับการเสนอชื่อจาก สหกรณ์เกลือนครราชสีมา
          7. รศ.ดร.ประดินันท์ อุปรมัย อายุ 61 ปี ได้รับเสนอชื่อจาก สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี
          8. นายอนุชิต งามขจรวิวัฒน์ อายุ 53 ปี ได้รับเสนอชื่อจาก มูลนิธิโรงเรียนจ้องฮั้วปัตตานี
          9. นายปราโมทย์ สมัครการ อายุ 47 ปี ได้รับเสนอชื่อจาก มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
          10. นายสาโรช วัฒนสโรช อายุ 67 ปี ได้รับเสนอชื่อจาก มูลนิธิคุณพ่อเลื่อน-คุณแม่โสภาเลติกุล
          11. นางกีระณา สุมาวงศ์ อายุ 62 ปี ได้รับเสนอชื่อจาก สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
          12. นายเทพปกรณ์ อินทรพัฒน์ อายุ 53 ปี ได้รับเสนอชื่อจาก สมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
          13. นายชัยจิตร รัฐขจร อายุ 67 ปี ได้รับเสนอชื่อจาก มูลนิธิสหพุทธธรรมสงเคราะห์  (พ้งเลี้ยง) แห่งประเทศไทย
          14. นายเกรียง วิศิษฏ์สรอรรถ อายุ 65 ปี ได้รับเสนอชื่อจาก สมาคมหมอความยุติธรรม
          15. พล.ร.ท.ณรงค์ ชโลธร อายุ 68 ปี ได้รับเสนอชื่อจาก สันนิบาตเสรีชนแห่งประเทศไทย
          16. นางวิสา เบ็ญจะมโน อายุ 61 ปี ได้รับเสนอชื่อจาก มูลนิธิพิบูลประชาสรรค์
          17. นายรัฐ ชูกลิ่น อายุ 47 ปี ได้รับเสนอชื่อจาก มูลนิธิคุณพ่อจำรัส-คุณแม่สุดา ชูกลิ่น
          18. นายสุชิน อินทเสม อายุ 56 ปี ได้รับเสนอชื่อจาก สมาคมศิษย์เก่าครูและผู้ปกครองโรงเรียนหัวหิน
          19. นายวิศณุนารถ วัลลิสุต อายุ 74 ปี ได้รับเสนอชื่อจาก สมาคมชาวเซนต์หลุยส์
          20. นายพงษ์เดช มโนรส อายุ 52 ปี ได้รับเสนอชื่อจาก ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด 
          21. นายประเสริฐ ลิ่มประเสริฐ อายุ 53 ปี ได้รับเสนอชื่อจาก สมาคมสำนักงานบัญชีและกฎหมาย
          22. นายสาโรช วัฒนสโรช อายุ 67 ปี ได้รับเสนอชื่อจาก สมาคมส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอีสาน 
          23. นายประเสริฐ ลิ่มประเสริฐ อายุ 53 ปี ได้รับเสนอชื่อจาก สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย 
          24. นางวงจันทร์ วงศ์แก้ว อายุ 63 ปี ได้รับเสนอชื่อจาก มูลนิธิชาวสวนกาแฟ
          25. นายธงชัย เจริญศิริ อายุ 52 ปี ได้รับเสนอชื่อจาก วัดอุทุมพร

          ทั้งนี้มีองค์กร 2 องค์กรที่เสนอชื่อบุคคลซ้ำกัน คือ มูลนิธิคุณพ่อเลื่อน-คุณแม่โสภา เลติกุล และ สมาคมส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอีสานเสนอชื่อ นายสาโรช วัฒนสโรช และ สมาคมสำนักงานบัญชีและกฎหมายกับสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยเสนอชื่อ นายประเสริฐ ลิ่มประเสริฐ ทำให้มีบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อจำนวน 23 คน จากองค์กร 25 แห่ง

          เลขาธิการฯกกต. กล่าวว่า หลังจากนี้กกต.จะนำรายชื่อพร้อมข้อมูลของผู้ได้รับเสนอชื่อทั้งหมดเข้าสู่ที่ประชุม กกต. วันที่ 14 พฤศจิกายน เพื่อเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการสรรหาส.ว.พิจารณาต่อไป ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาฯ ได้นัดหมายประชุมครั้งแรกในวันที่ 17 พฤศจิกายน เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 10 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทั้งนี้ประชาชนสามารถส่งข้อมูลประวัติและพฤติการณ์ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว เพื่อร่วมตรวจสอบคุณสมบัติและความโปร่งใส ที่ ect.go.th หรือ ตู้ ปณ.71 ปณศ.รองเมือง กรุงเทพฯ 10330 หรือทาง E-mail ที่ dav@ect.go.th หรือ โทร.1171 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอขอบคุณข้อมูลจาก
 
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก ect.go.th

เปิด 23 รายชื่อผู้สมัคร สว. สรรหา โพสต์เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2551 เวลา 16:59:05 แสดงความคิดเห็น