โพลชี้วัยรุ่นให้ความสำคัญ มาฆบูชามากกว่าวาเลนไทน์

 

น่าปลื้ม! โพลชี้เยาวชนกรุงให้ความสำคัญมาฆบูชามากกว่าวาเลนไทน์ (ข่าวสด)

         ศูนย์วิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลวิจัยเรื่อง ความตั้งใจทำความดีของเด็กและเยาวชนไทยในโอกาสวันมาฆบูชา กรณีศึกษาเด็กและเยาวชนไทยอายุ 12 – 24 ปี ในเขตกรุงเทพฯ จำนวนทั้งสิ้น 2,120  ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 2 – 4 กุมภาพันธ์ 2552 พบว่า เด็กและเยาวชนไทยในเขตกรุงเทพฯ ร้อยละ 44.5 สามารถระบุได้อย่างถูกต้องว่า วันมาฆบูชาในปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ ร้อยละ 55.5 ไม่ทราบ ส่วนหลักธรรมคำสอนที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงในวันมาฆบูชา คือ หลักธรรมอะไร ร้อยละ 63 ตอบไม่ทราบ มีเพียงร้อยละ 37 ที่ตอบถูกต้องว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม "โอวาทปาฏิโมกข์"

         เมื่อสอบถามถึงกิจกรรมต่างๆ ที่ตั้งใจจะทำในวันมาฆบูชา พบว่า เยาวชนมากกว่าครึ่งหนึ่ง คือร้อยละ 62.7 ตั้งใจจะไปทำบุญตักบาตรในวันมาฆบูชาที่จะถึงนี้ รองลงมาคือร้อยละ 42.4 ระบุจะไปร่วมพิธีเวียนเทียน  ร้อยละ 33.3 ระบุจะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวของตน สิ่งที่ตั้งใจจะ ลด-ละ-เลิก ในวันมาฆบูชานั้น พบว่า ร้อยละ 49.6 ตั้งใจจะ ลด-ละ-เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของมึนเมาทุกชนิด/ไม่สูบบุหรี่  รองลงมาคือร้อยละ 48.4 ระบุตั้งใจจะ ลด-ละ-เลิกการยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขทุกประเภท/การทำความชั่วทุกอย่าง ร้อยละ 15.5 ระบุตั้งใจจะ ลด-ละ-เลิก ความขี้เกียจ/ไม่รับผิดชอบในหน้าที่ ร้อยละ 12.0 ระบุตั้งใจจะ ลด-ละ-เลิกการพูดโกหก ร้อยละ 10.8 ระบุตั้งใจจะ ลด-ละ-เลิกการพูดจาหยาบคาย
 
         ส่วนกรณีการให้ความสำคัญระหว่างวันมาฆบูชา กับวันวาเลนไทน์นั้น ผลสำรวจพบว่า เยาวชนเกินกว่า 1 ใน 3 คือร้อยละ 36.1 ระบุว่าให้ความสำคัญ "วันมาฆบูชา" มากกว่า ในขณะนี้ร้อยละ 23.5 ระบุให้ความสำคัญเท่ากัน มีเพียงร้อยละ 8.8 เท่านั้นที่ระบุว่าให้ความสำคัญกับ "วันวาเลนไทน์" มากกว่า สำหรับสิ่งที่ต้องการให้รัฐบาลดำเนินการเพื่อส่งเสริมงานด้านพระพุทธศาสนา ร้อยละ 55.3 ระบุต้องการให้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ ถึงเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา อาทิ การจัดแสดงธรรม การแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ให้มากขึ้น  รองลงมาคือร้อยละ 28.3 ระบุ ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้จัดกิจกรรมทางศาสนาร่วมกัน อาทิ การร่วมทำบุญตักบาตร เวียนเทียน  ร้อยละ 20.3  ระบุส่งเสริมให้เยาวชนเข้าวัดฟังเทศน์ /ให้นักเรียนนักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาให้มากขึ้น  ขอขอบคุณข้อมูลจาก

ภาพประกอบทางอินเทอร์เน็ต
 
โพลชี้วัยรุ่นให้ความสำคัญ มาฆบูชามากกว่าวาเลนไทน์ โพสต์เมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 11:26:58 แสดงความคิดเห็น