เชิญเที่ยวงานแสงเสียง เฉลิมพระเกียรติในหลวง 84 พรรษา

พลุนานาชาติ


งานแสงเสียง เฉลิมในหลวง  (ไทยโพสต์)

           สำนักพระราชวังทุ่มกว่า 40 ล้านจัดแสดงแสง เสียงและสื่อผสม "วัฒนธรรมทองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 84 พรรษามหาราชา" เฉลิมพระเกียรติในหลวง 84 พรรษา เล่าความเป็นมาตั้งแต่ก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะพระราชกรณียกิจของพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลฯ ที่แสดงถึงความรักความห่วงใยในพสกนิกรของพระองค์

           ที่ห้องประชุม 1 สำนักพระราชวัง ในพระบรมมหาราชวัง เวลา 10.30 น. วันที่ 17 พฤศจิกายนนี้ นายขวัญแก้ว วัชโรทัย เลขาธิการสำนักพระราชวัง พร้อมด้วยนายรัตนาวุธ วัชโรทัย ที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมพิเศษ สำนักพระราชวัง นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ และ ผศ.ปนัดดา ธนสถิตย์ กรรมการอำนวยการ บจก.กันตนา ออร์กาไนเซอร์ แอนด์ เมเนจเมนท์ ร่วมกันแถลงข่าวการจัดการแสดงแสง เสียงและสื่อผสม "วัฒนธรรมทองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 84 พรรษามหาราชา" ซึ่งจะจัดขึ้นบริเวณสนามหญ้าด้านหน้าศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2553 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อร่วมฉลองและเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษาในปี 2554

           นายขวัญแก้วกล่าวว่า เนื่องจากปี พ.ศ.2554 เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา นำมาซึ่งความปลื้มปีติแก่ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของพสกนิกรชาวไทยทุกคน ดังพระปฐมราชโองการที่ว่า "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม" และพระองค์ได้ทรงสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศชาติเช่นเดียวกับพระบูรพกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์

           ในโอกาสมหามงคลดังกล่าว สำนักพระราชวังจึงเตรียมจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบูรพกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา 1 สิงหาคม 2555 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในโอกาสที่จะทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 28 กรกฎาคม 2555 ด้วย จึงถือเป็น 3 โอกาสสำคัญที่จะจัดการแสดงชุดพิเศษนี้อย่างยิ่งใหญ่

           นายรัตนาวุธ วัชโรทัย กล่าวว่า การแสดงครั้งนี้สืบเนื่องจากการที่สำนักพระราชวังได้จัดการแสดงเฉลิมพระเกียรติในพระบรมมหาราชวังเมื่อปลายปี พ.ศ.2541 ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา และต่อมาในปี 2542 ก็ได้จัดการแสดงสัญจรใน 8 จังหวัดทั่วประเทศ โดยจัดให้มีการแสดงทั้งหมด 48 รอบ และครั้งนั้นถือว่าประสบความสำเร็จอย่างน่าประทับใจ เพราะคนไทยรักในหลวง 

           "ส่วนการแสดงครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ทางสำนักพระราชวังได้จัดการแสดงเฉลิมพระเกียรติทั้ง 3 พระองค์ ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้ ก็เพื่อเน้นย้ำให้คนไทยทุกคนตระหนักว่าพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนของพระองค์ตลอดมาทุกรัชสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัชกาลปัจจุบัน" นายรัตนาวุธกล่าว 

           นายรัตนาวุธกล่าวว่า สำนักพระราชวังได้ใช้งบประมาณในการดำเนินงานครั้งนี้กว่า 40 ล้านบาท เพื่อให้ได้งานออกมาสวยงามสมพระเกียรติที่สุด การแสดงแสง เสียงและสื่อผสม วัฒนธรรมทองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 84 พรรษามหาราชา ก็เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้ร่วมสนองในพระมหากรุณาธิคุณและเผยแพร่พระเกียรติคุณ ตลอดจนแสดงความจงรักภักดีร่วมกัน โดยปีนี้ได้เปิดทำการแสดงทั้งหมด 58 รอบ จำหน่ายบัตรในราคา 500 บาททุกที่นั่ง มีที่นั่งจำกัดเพียงแค่รอบละ 2,000 ที่เท่านั้น ส่วนบริษัทหรือห้างร้านใดที่รวมกลุ่มกันได้ตั้งแต่ 1,000 ที่นั่งขึ้นไปก็สามารถเหมารอบ โดยขณะนี้มีหน่วยงานราชการและเอกชนเหมารอบไปแล้วกว่า 30 รอบ ซึ่งสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนจิตรลดาเป็นกลุ่มแรกที่จะได้เข้าชมในรอบแรก พร้อมกันนี้ทางโรงเรียนยังจะได้กราบบังคมทูลเชิญพระบรมวงศานุวงศ์ที่เคยเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนมาทอดพระเนตรการแสดง

           สำหรับกิจกรรมภายในงานนอกจากการแสดงแสง-เสียงแล้ว ยังได้มีการออกร้านของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ, ร้านจำหน่ายสินค้าจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, โครงการฟาร์มตัวอย่าง และร้านของสำนักพระราชวังที่เปิดจำหน่ายรูปพระบรมฉายาลักษณ์และพระฉายาลักษณ์ที่หายากของเจ้านายทุกพระองค์อีกด้วย

           นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ กล่าวว่า เนื้อหาของการแสดงมีการนำเสนอเรื่องราวที่ร้อยเรียงประวัติศาสตร์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ตั้งแต่เริ่มก่อร่างสร้างเมืองและการเปลี่ยนแปลงในแต่ละยุคสมัย ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 จนถึงรัชกาลปัจจุบัน พร้อมทั้งนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับความรักความผูกพันที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ตลอดระยะเวลาอันยาวนานที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า

           การแสดงจะเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2553 ถึงวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 19.00-20.30 น. งดการแสดงทุกวันจันทร์ ยกเว้นวันจันทร์ที่ 28 ก.พ.54 และงดการแสดงในวันที่ 27 ธ.ค.53-3 ม.ค.54 จำหน่ายบัตรในราคา 500 บาททุกที่นั่ง เริ่มจำหน่ายสำหรับประชาชนทั่วไปตั้งแต่วันที่ 6 ธ.ค.ศกนี้ ที่ห้องประชาสัมพันธ์ ทางเข้าวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง โทร.0-2623-5500, 0-2623-5499 ต่อ 1120-1123-1126 และ 4567-4568 ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. รายได้หลังหักจากค่าใช้จ่ายจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอขอบคุณข้อมูลจาก

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก Fotoinfomag.com 
เชิญเที่ยวงานแสงเสียง เฉลิมพระเกียรติในหลวง 84 พรรษา โพสต์เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2553 เวลา 09:46:27 แสดงความคิดเห็น